Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
16

2006-06-29
Jo2006/1852
Konsumentverket
Rosenlundsgatan 9
118 87 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:123).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Konsumentverkets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KonsumentpolitikKonsumentskydd och tillgänglighetKonsumentskydd
Tillsyn
Rättslig prövning
Medvetna och kunniga konsumenterRåd och stöd
Kunskapsbyggande
ProducentansvarHållbara konsumtions- och produktionsmönster
Branschkontakter
Regional utvecklingspolitikKommersiell serviceStöd till program och processer
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemÅtgärder inom 2002 års energipolitiska program

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Trygga konsumenter som handlar hållbart.

 

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.1

Verksamhetsområde Konsumentskydd och tillgänglighet

Mål

Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla.

 

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.1.1

Verksamhetsgren Konsumentskydd

Mål

Konsumenternas rättsliga ställning är stark.

Återrapportering

 

 • Utgivna föreskrifter och allmänna råd,

 • insatser för tjänstesäkerhet, och

 • analys av rättsutvecklingen inom myndighetens tillämpningsområde.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Tillsynen är aktiv.

Återrapportering

 

 • Insatser rörande tillsyn inom myndighetens ansvarsområde, särskilt gällande barnsäkerhet och gränsöverskridande överträdelser, och

 • genomförda marknadskontroller och kostnaden för dessa.

 

1.1.1.3

Verksamhetsgren Rättslig prövning

Mål

Tillgången till en effektiv och rättssäker prövning av tvister är god.

Återrapportering

 

 • KO-ingripanden,

 • insatser gällande gränsöverskridande handel, och

 • styckkostnad per ärende.

 

1.1.2

Verksamhetsområde Medvetna och kunniga konsumenter

Mål

Medvetna och kunniga konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser.

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.2.1

Verksamhetsgren Råd och stöd

Mål

Råd och stöd är tillgängliga där de efterfrågas.

Återrapportering

 

 • Informationsinsatser om myndighetens verksamhet, särskilt när det gäller elektronisk kommunikation och barnsäkerhet,

 • insatser för att möjliggöra hållbar konsumtion, bl.a. när det gäller ekologiska livsmedel, och

 • insatser för att utveckla webbplatsen för att tillgodose barns och ungas behov av information.

 

1.1.2.2

Verksamhetsgren Kunskapsbyggande

Mål

Kunskapsbyggandet på konsumentområdet är gott.

Återrapportering

 

 • Erfarenheter av det vetenskapliga rådet, och

 • insatser för att stödja och ge vägledning till konsumentvägledarna.

 

 

1.1.3

Verksamhetsområde Producentansvar

Mål

Producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna.

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.3.1

Verksamhetsgren Hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Mål

Producenter och övriga näringsidkare skapar möjligheter till hållbara val.

 

Återrapportering

 

 • Insatser inom ramen för överenskommelsen för en hållbar handel med dagligvaror, och

 • övriga insatser för att uppnå målet.

 

1.1.3.2

Verksamhetsgren Branschkontakter

Mål

Kontakter med branschen ger synliga resultat.

Återrapportering

 

 • Överenskommelser,

 • insatser på standardiseringsområdet, och

 • insatser när det gäller tjänste- och barnsäkerhet.

 

1.2

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

1.2.1

Verksamhetsområde Kommersiell service

Mål

En god tillgång till kommersiell service för kvinnor och män.

Återrapportering

 

 • Redovisa insatser och initiativ som vidtagits för utvecklingen av tillgängligheten till kommersiell service i gles- och landsbygdsområden för kvinnor och män samt om möjligt analysera utvecklingen.

 

1.2.1.1

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål

Konsumentverkets medverkan bidrar till ett stärkt lokalt och regionalt arbete för en god tillgång till kommersiell service för kvinnor och män.

Återrapportering

 

 • Redovisa vilka insatser och initiativ som vidtagits för att stödja länen i genomförandet och uppföljningen av de lokala utvecklingsprogrammen för kommersiell service.

 

1.3

Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

1.3.1

Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål

Målet är att energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet, och omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik.

Målet för satsningen på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik är

- att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens inom universiteten, högskolorna, instituten, myndigheterna och i näringslivet som behövs för att genom tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, samt

- att utveckla teknik och tjänster som genom svenskt näringsliv kan kommersialiseras och därmed bidra till energisystemets omställning och utveckling såväl i Sverige som på andra marknader.

 

1.3.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom 2002 års energipolitiska program

Mål

Målet är att öka kunskaperna om och stimulera intresset för ekonomiskt och miljömässigt motiverad energieffektivisering hos såväl specifika användargrupper som allmänheten.

 

Återrapportering

 

 • Konsumentverket ska redovisa vilka informationsinsatser myndigheten genomfört inom ramen för 2002 års energipolitiska program.

 

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Särredovisning av kostnader med anledning av omlokalisering

Konsumentverket skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera myndigheten till Karlstad.

Merkostnaderna bör redovisas uppdelat på följande delar, nämligen lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader, där avgiften för särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning samt kostnader för personer i omställning.

Redovisning skall ske i årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2007.

 

Nationella konsumentprojekt

Konsumentverket skall stödja nationella konsumentprojekt. Stödet kan beviljas organisationer samt enskilda forskningsprojekt i ett initialt skede. Inriktningen bör vara att fördela medlen på färre och större projekt som syftar till att nå språksvaga grupper med konsumentinformation och sådana projekt som är inriktade på att ändra ohållbara konsumtionsmönster.

Återrapportering

Verket skall i årsredovisningen för 2006 redovisa fördelningen av stödet där antal projekt, kostnad och resultat bl.a. omfattas. Återrapporteringen i årsredovisningen för 2006 skall också innehålla en övergripande effektanalys av 2004 års beviljade projekt.

Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående resterande prognostillfällen:

21 augusti

2 november

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Samarbetet med Finansinspektionen

Konsumentverket skall redovisa utfallet av samarbetet med Finansinspektionen till följd av samrådsskyldigheten myndigheterna emellan. Samrådet skall ta sin utgångspunkt i att Konsumentverkets uppgift att verka för ett högt konsumentskydd inom det finansiella området främst tillgodoses genom insatser som riktar sig till konsumenter.

Av redovisningen skall framgå formerna för och innehållet av samrådet, antal och typ av ärenden som lämnats över respektive tagits emot av Konsumentverket samt hur mottagna ärenden har följts upp av myndigheten. Samråd med anledning av framtagande av föreskrifter och allmänna råd samt övriga aktiviteter som ägt rum med anledning av samrådsskyldigheten skall också redovisas.

Aktivt deltagande i rådgivningsbyråerna.

Konsumentverket skall redovisa de insatser och initiativ som staten vidtagit som företrädare i styrelserna för Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt Konsumenternas elrådgivningsbyrå.

Vidare skall de åtgärder som myndigheten vidtagit till följd av information och beslut som lämnats eller fattas i styrelserna redovisas.

 

 

 

4

Uppdrag

Kommersiell service

Konsumentverket skall vara en samverkanspart i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Konsumentverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

Konsumentverket skall redovisa insatser i form av avsatta medel till dels stöd till kommersiell service, dels regional projektverksamhet. Insatserna skall redovisas och analyseras samt ställas i relation till utvecklingen av tillgängligheten till kommersiell service för kvinnor och män. Uppdraget avser tiden 2006-2007. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2008.

 

Särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet

Konsumentverket skall rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år. Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet utfärdar.

Handlingsplan för tillgänglighet

Enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken skall varje myndighet utarbeta en handlingsplan för hur myndighetens verksamhet, information och lokaler skall bli tillgängliga för personer med funktionshinder. Myndigheten behöver inte ta fram en handlingsplan om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. Konsumentverket skall senast den 1 mars 2007 redovisa en sådan plan till Myndigheten för handikappolitisk samordning eller senast vid denna tidpunkt lämna en redogörelse till samma myndighet för omständigheterna som gör att det är uppenbart att sådan plan inte behöver upprättas. För att få vägledning i arbetet med handlingsplanen kan Konsumentverket fr.o.m. den 1 januari 2006 vända sig till Myndigheten för handikappolitisk samordning.

Kartläggning av förekomsten av standardvillkor

Konsumentverket skall i samråd med Finansinspektionen kartlägga förekomsten av standardvillkor som tillämpas mellan konsument och näringsidkare på det finansiella området. Uppdraget innebär vidare att analysera om ytterligare behov finns av standardvillkor eller om det förekommer andra brister på detta område och i sådana fall föreslå eller vidta lämpliga åtgärder. Uppdraget skall redovisas i en gemensam rapport från Konsumentverket och Finansinspektionen senast den 1 september 2007.

 

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:2

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket109 034
ap.1Konsumentverket (ram)103 534
ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m. (ram)1 500
ap.3Servicedatabas (ram)3 000
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet EHLASS (ram)1 000

Villkor för anslag 40:2

ap.2 Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.

Anslagsposten disponeras för deltagande i standardiseringsarbete. Konsumentverket skall använda dessa medel samt övriga medel verket prioriterar för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Konsumentverkets ansvarsområde. Konsumentverket får nyttja del av anslagsposten för uppkomna förvaltningsomkostnader såsom personal etc.

ap.3 Servicedatabas

Medlen skall täcka de kostnader som uppkommer för driften av den tidigare beslutade servicedatabasen.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet EHLASS

Medlen skall användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet EHLASS.

 

40:5

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket9 164
ap.6Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning (ram)5 000
ap.9Stöd till nationella konsumentprojekt (ram)4 164
Disponeras av regeringen8 356
ap.1Bidrag till Sveriges Konsumentråd (ram)4 580
ap.2Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan (ram)596
ap.3Till regeringens disposition (ram)0
ap.4Bidrag till Centrum för Konsumentvetenskap (ram)1 590
ap.7Bidrag till Rättvisemärkt (ram)1 590

Villkor för anslag 40:5

ap.1 Bidrag till Sveriges Konsumentråd

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 4 580 000 kronor till Sveriges Konsumentråd. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt reviderat avtal.

ap.2 Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 596 000 kronor till Sveriges Konsumenter i Samverkan. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.

ap.4 Bidrag till Centrum för Konsumentvetenskap

Anslagsposten består av redan tidigare av regeringen beviljat bidrag till Centrum för konsumentvetenskap vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB (Ju2001/872/KO).

ap.6 Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning

Konsumentverket får nyttja viss del av anslagsposten för uppkomna förvaltningsomkostnader och övriga kostnader såsom personal etc.

En särredovisning av förvaltningsomkostnader och övriga kostnader såsom personal etc skall lämnas.

ap.7 Bidrag till Rättvisemärkt

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 1 590 000 kronor till organisationen Rättvisemärkt. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.

ap.9 Stöd till nationella konsumentprojekt

Mål och återrapporteringskrav anges under Övriga mål och återrapporteringskrav.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
40:2 Konsumentverket
ap.110 903Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
40:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Allt0
ap.40Inget0
ap.6305Allt0
ap.70Inget0
ap.90Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
40:5 Åtgärder på konsumentområdet
40:5 ap.540:5 ap.6100 %
40:5 ap.840:5 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apÅrAnslagstyp
40:2 Konsumentverket
ap.5ram
40:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.5ram
ap.8ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2510 418
2006-02-259 418
2006-03-259 418
2006-04-259 418
2006-05-259 418
2006-06-259 418
2006-07-074 164
2006-07-259 418
2006-08-259 418
2006-09-259 418
2006-10-259 418
2006-11-259 418
2006-12-259 436
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
40:2 ap.1Konsumentverket
40:2 ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.
40:2 ap.3Servicedatabas
40:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet EHLASS
40:5 ap.6Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning
40:5 ap.9Stöd till nationella konsumentprojekt

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Råd & Rön
Råd och Rön227-1908 8008 200600637
Belopp angivna i tkr

Villkor

Råd och Rön

Det ekonomiska målet för verksamheten Råd & Rön är full kostnadstäckning. Den 1 maj 2006 avyttrades Råd & Rön.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av Konsumentverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Konsumentverket.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Konsumentverket undantas från kravet att inkomma med delårsrapport under 2006.

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket disponerar utöver tilldelade medel i detta regleringsbrev även 2 mnkr från utgiftsområde 21 anslaget 35:2 Insatser för effektivare energianvändning för informationsinsatser, ap.3.

Konsumentverket disponerar utöver tilldelade medel i detta regleringsbrev även 2 mnkr under Utgiftsområde 23, anslaget Jordbruksverket, anslagsposten 44:1, Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, för arbete med hästsäkerhet under 2006.

Konsumentverket har fr.o.m. 2006 tillgång till medel under utgiftsområde 22 anslaget 36:2 Vägverket ap 5 Till regeringskansliets dispostion för uppkomna rättegångskostnader.

 

 

 

 

På regeringens vägnar
Ann-Christin Nykvist
Jonas Söderlund
Kopia till
Riksdagen, Lagutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret
Internrevisionen SB
Jo-SAU
Jo-Ko
Jo-Ko, Jonas Söderlund
Jo-Ko, Emilia Högquist
N-NL
M-E
S-ST
Fi-FMA