Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
8

2006-04-27
U2006/3005/F
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har beslutat om Kungl. bibliotekets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Kungl. biblioteket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningsbibliotek och arkivFörvärva och bevara
Beskriva och tillhandahålla
Infrastruktur och informationsförsörjning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskningsbibliotek och arkiv

Mål

Förbättra informationsförsörjningen inom forskningen och öka tillgängligheten till svenskt tryck, ljud och rörliga bilder.

Myndigheter som skall bidra till målet är Statens ljud- och bildarkiv och Kungl. biblioteket.

Återrapportering

Kungl. biblioteket skall redovisa en samlad bedömning av hur bibliotekets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Redovisningen skall innehålla:

- analys av det leveranspliktiga materialets volym och kvalitet och insatser för det långsiktiga bevarandet,

- analys av verksamhetens kostnadsutveckling,

- analys av myndighetens insatser kring verksamhetens tekniska utveckling, däribland svensk publicering i digitala nätverk och en omvärldsanalys,

- analys av hur myndighetens verksamhet bidrar till tillgängligheten till det svenska trycket,

- redogörelse för och bedömning av samarbetet med andra organisationer, såsom ABM-samarbete (arkiv, bibliotek och museer), samt

- bedömning av myndighetens roll som humanistiskt forskningsbibliotek.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förvärva och bevara

Mål

Säkra det svenska tryckets informationsinnehåll och originalutformning.

Återrapportering

Kungl. biblioteket skall redovisa

- pliktleveranser i relation till det pliktmässiga utbudet och svensk produktion av nya medietyper och informationsbärare,

- sina särskilda insatser för kulturarvet och som nationalbibliotek,

- sitt arbete inom bevarandeområdet,

- utveckling och verksamhet vad gäller bevarande av nya medietyper och redogöra för bevarandeinsatser inom digitaliseringsområdet, samt

- kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen och en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Beskriva och tillhandahålla

Mål

Kungl. biblioteket skall upprätthålla hög service och tillgänglighet till såväl bibliotek som dess samlingar. Nationalbibliografiska produkter skall ha hög kvalitet och god täckning.

Återrapportering

Kungl. biblioteket skall i enlighet med vedertagna selektiva principer och med utgångspunkt från gällande internationell standard redovisa

- katalogiseringsverksamheten och arbetet med att göra pappersbaserad kataloginformation tillgänglig i LIBRIS,

- arbetet med att skapa stödsystem för katalogisering och förbättrad informationsåtervinning,

- en analys av den svenska utgivningen, av den utländska litteratur biblioteket förvärvar som humanistiskt forskningsbibliotek och av bibliotekets utländska tidsskriftsprenumerationer,

- hur tillhandahållandet utvecklats i allmänhet och redovisa hur in- och utlån fördelar sig på fjärrlån, lokala hemlån och läsesalslån,

- om, och i så fall på vilket sätt, Kungl. bibliotekets roll som humanistiskt forskningsbibliotek stärkts under året,

- sitt arbete med att säkra och synliggöra kulturarvet, samt

- en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter och kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Infrastruktur och informationsförsörjning

Mål

Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen inom högre utbildning och forskning.

Återrapportering

Kungl. biblioteket skall redovisa

- vilka insatser som gjorts för att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning,

- vilka projekt som Kungl. biblioteket drivit och varit involverat i och uppgifter angående medelsbidrag till ansvarsbiblioteken,

- hur kompensation för expeditionskostnader i samband med fjärrlån från forskningsbibliotek har fördelats,

- hur det nationella datasystemet LIBRIS utvecklats och hur det används som en bred nationell informationsresurs, samt

- en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter.

2

Övriga mål och återrapportering

Kungl. biblioteket skall i årsredovisningen lämna en beskrivning och analys av det internationella, inklusive det nordiska, samarbetet och utvecklingen i frågor som rör bibliotekets verksamhetsområde.

Kungl. biblioteket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2006 och 2007 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, samt

- den 2 november 2006.

 

3

Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

I redovisningen av kompetensförsörjningen i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall rådets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

De handlingsplaner som Kungl. biblioteket upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 30 juni 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:5

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket242 646
ap.1Kungl. biblioteket (ram)242 646

Villkor för anslag 26:5

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Kungl. biblioteket skall fördela 10 130 000 kronor som kompensationsmedel i samband med fjärrlån.

2. Av anslaget skall 500 000 kronor användas för ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans-, och genusforskning inom Göteborgs universitetsbibliotek.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
26:5 Kungl. biblioteket
ap.17 2793 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apÅrAnslagstyp
26:5 Kungl. biblioteket
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)24 049
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2520 220
2006-02-2520 220
2006-03-2520 220
2006-04-2520 220
2006-05-2520 220
2006-06-2520 220
2006-07-2520 220
2006-08-2520 220
2006-09-2520 220
2006-10-2520 220
2006-11-2520 220
2006-12-2520 226
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:5 ap.1Kungl. biblioteket
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Anna-Karin Dahlén
Kopia till
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket