Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2006-04-27
U2006/3347/S
Myndigheten för skolutveckling
Karlbergsvägen 77-81
113 35 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Myndigheten för skolutveckling
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för skolutvecklings verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Myndigheten för skolutveckling och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUtvecklingsstöd
Barn- och ungdomsutbildningUtvecklingsstöd
Vuxnas lärandeUtvecklingsstöd

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling skall stärka huvudmännens, förskoleverksamhetens och skolbarnsomsorgens förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser skall särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- förskolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet i segregerade områden,

- barns språkutveckling,

- systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och fritidshemmet,

- jämställdhet.

Återrapportering

Myndigheten skall för verksamhetsgrenen redovisa följande:

 • en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen för de nationellt prioriterade områdena,

 • inriktningen på vidtagna insatser och en beskrivning av effekterna,

 • urvalet av huvudmän och lokala enheter samt på vilka grunder urvalet har skett,

 • resursåtgången för verksamhetsgrenen samt en uppskattning av fördelningen på de nationellt prioriterade områdena,

 • i den mån myndigheten bedömer det vara relevant en uppskattning av fördelningen på generella och riktade insatser samt internationellt arbete samt

 • vilka åtgärder myndigheten vidtar inom arbetet att implementera förändringen i förskolans läroplan (SKOLFS 2005:11) med avseende på den mångkulturella förskolan.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Svenska institutet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling skall stärka huvudmännens och skolors förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser skall särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- utbildningsvillkor för barn och ungdomar i segregerade områden,

- basfärdigheter, särskilt vad gäller språk-, läs- och skrivutveckling samt matematik,

- systematiskt kvalitetsarbete,

- jämställdhet.

Återrapportering

Myndigheten skall för verksamhetsgrenen redovisa följande:

 • en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen för de nationellt prioriterade områdena,

 • inriktningen på vidtagna insatser och en beskrivning av effekterna,

 • urvalet av huvudmän och lokala enheter samt på vilka grunder urvalet har skett,

 • resursåtgången för verksamhetsgrenen samt en uppskattning av fördelningen på de nationellt prioriterade områdena och

 • i den mån myndigheten bedömer det vara relevant en uppskattning av fördelningen på generella och riktade insatser samt internationellt arbete.

1.1.3

Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling skall stärka huvudmännens och verksamheternas förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser skall särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- vuxna med kort eller ofullständig utbildning,

- systematiskt kvalitetsarbete samt

- jämställdhet.

Återrapportering

Myndigheten skall för verksamhetsgrenen redovisa följande:

 • en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen för de nationellt prioriterade områdena,

 • inriktningen på vidtagna insatser och en beskrivning av effekterna,

 • urvalet av huvudmän och lokala enheter samt på vilka grunder urvalet har skett,

 • resursåtgången för verksamhetsgrenen samt en uppskattning av fördelningen på de nationellt prioriterade områdena och skolformerna samt

 • i den mån myndigheten bedömer det vara relevant en uppskattning av fördelningen på generella och riktade insatser samt internationellt arbete.

2

Övriga mål och återrapportering

1. Myndigheten skall senast den 1 november 2006 redovisa en analys av vilka områden och åtgärder som bör prioriteras i myndighetens arbete med utvecklingsstöd i syfte att öka måluppfyllelsen inom respektive verksamhetsområde.

2. Myndigheten skall redovisa omfattningen på den statliga rektorsutbildningen. Redovisningen skall bl.a. avse hur många rektorer och andra beslutsfattare med motsvarande befattning som under budgetåret har deltagit i den statliga rektorsutbildningen samt hur många som står i kö till utbildningen. Redovisningen skall ske per verksamhetsområde och vara könsuppdelad.

3. Myndigheten skall redovisa på vilket sätt myndigheten i samverkan med bl.a. Arbetsmarknadsverket, Integrationsverket, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting har medverkat till att utveckla introduktionen för flyktingar och andra invandrare. Myndigheten skall vidare redovisa hur samverkan sker lokalt och regionalt för att bättre anpassa svenskundervisningen för invandrare efter deltagarnas behov.

4. Myndigheten skall redovisa vilket stöd som har getts till produktion av läromedel som är avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska.

5. Myndigheten skall redovisa det samrådsförfarande som ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper.

6. Myndigheten skall redovisa hur medel har använts för finansieringen av doktorander och vissa forskningsprojekt.

7. Myndigheten skall redovisa en sammanfattande redovisning avseende projektet Attraktiv skola.

8. Myndigheten skall redovisa vilka insatser myndigheten vidtar inom sitt ansvarsområde, som bidrar till att nå de folkhälsopolitiska målområdena 3, 8, 9, 10 och 11. Redovisningen skall ske till Utbildnings- och kulturdepartementet, Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2006.

9. Myndigheten skall redovisa arbetet med Unescos Associated Schools Project Network. Återrapporteringen skall ske senast den 1 mars 2007 till Svenska unescorådet.

10. Myndigheten skall rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år. Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som Myndigheten för skolutveckling och Miljömålsrådet kommer fram till gemensamt. Första tillfället skall vara den 31 december 2006.

11. Myndigheten skall redovisa hur myndigheten inom ramen för sitt reguljära arbete bidragit till genomförandet av politiken för global utveckling. Redovisningen skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet respektive Utrikesdepartementet senast den 31 oktober 2006.

12. Myndigheten skall med anledning av det förslag till Strategi för samverkan som presenterades i oktober 2004 (dnr S2004/7434/ST) redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förbättra samarbetet på lokal och central nivå mellan polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola i fall då barn far illa eller riskerar att fara illa. Samarbetet beträffande barn som bevittnat våld av eller mot en närstående vuxen skall särskilt uppmärksammas.

13. Myndigheten skall redovisa prognoser för åren 2006 och 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Vid de två sista prognostillfällena skall prognos även lämnas för 2008 och 2009. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- den 19 januari 2006, (prognos åren 2006 och 2007)

- den 8 mars 2006, (prognos åren 2006 och 2007)

- den 2 maj 2006, (prognos åren 2006 och 2007)

- den 21 augusti 2006, (prognos åren 2006-2009)

- den 2 november 2006 (prognos åren 2006-2009).

3

Organisationsstyrning

Mål 1

Myndighetens arbete och organisation skall karaktäriseras av ett flexibelt, behovsprövat och projektinriktat arbetssätt och bedrivas i nära samverkan med kommuner och andra huvudmän, myndigheter, berörda organisationer och nätverk.

Återrapportering

Myndigheten för skolutveckling skall, i den utsträckning som myndigheten bedömer är relevant, redovisa resursåtgång på verksamhetsnivå uppdelat på samtliga skolformer inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. Med resurser avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter.

Myndigheten skall redovisa hur myndigheten samverkar med Statens skolverk samt andra myndigheter, huvudmän och organisationer.

 

Mål 2

Myndighetens olika målgrupper skall få ökad kännedom om myndigheten och dess insatser.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa målgruppernas kännedom och syn på myndigheten och deras uppfattning om nyttan av myndighetens insatser i arbetet med ökad måluppfyllelse.

4

Uppdrag

Årliga uppdrag

 1. Myndigheten skall redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg anslagsposterna 6 och 7 har använts. Redovisningen skall även fördelas på kostnadsslag. Härvid skall framgå utbetalda medel till kommuner och andra organisationer. Rektorsutbildningen skall särskilt redovisas.

 2. Myndigheten skall begära in redovisningar från de organisationer eller enskilda som får bidrag från de anslagsposter som myndigheten disponerar ur anslaget 25:3.

Nya uppdrag

 

 1. Myndigheten skall, som ett led i uppdraget att utveckla rektorsutbildningen, redovisa lärande exempel på hur kommuner, förskolor och skolor byggt upp sina ledningsfunktioner, hur dessa är organiserade samt hur man arbetar med kompetensutveckling av ledningsgrupper. I studien ingående kommuner och enheter skall vara av varierande storlek och representera olika verksamhetsformer. Könsfördelningen i ledningsstrukturen skall också uppmärksammas.

 2. Myndigheten skall stärka förskolans arbete med goda matvanor. I sitt arbete skall myndigheten ta hänsyn till Livsmedelsverkets arbete med att ta fram råd för måltider i förskolan m.m. Myndigheten skall samverka med Livsmedelsverket och Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar vid Örebro universitet (NCFF). Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 2007.

 3. Myndigheten skall inom ramen för sitt arbete med utvecklingsdialoger erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för anordnande av sommarskolor. Sommarskolorna skall vända sig till elever i åldrarna 14-18 år som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Bidraget får högst uppgå till 5000 kronor/elev. För 2006 får myndigheten använda högst 15 miljoner kronor till uppdraget. Uppdraget skall genomföras under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag till tilläggsbudget för 2006 (prop. 2005/06:100 s. 180).

 

Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

 1. Myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

 2. Myndigheten skall, i enlighet med bestämmelsen i sin instruktion att samverka med Statens skolverk och Specialpedagogiska institutet, särskilt bistå Statens skolverk i verkets uppdrag att uppfylla de handikappolitiska etappmålen (ur regleringsbrevet för 2005).

Uppdrag som givits i särskild ordning som ännu ej är slutredovisade

 1. Regeringsbeslut den 28 maj 2003 med uppdrag att utveckla former för samarbete med utvecklingsländer inom gymnasial utbildning. Senast den 1 februari 2006 skall myndigheten redovisa resultatet av det dittills genomförda utvecklingsarbetet.

 2. Regeringsbeslut den 5 februari 2004 med uppdrag att intitiera informations- och utvecklingsinsatser om förskolan som arbetsplats. Uppdraget redovisades delvis den 1 november 2005. I regleringsbrevet för 2005 utökades uppdraget till att omfatta även de lärare som finns i arbetskraften utanför förskolan, förskoleklassen och skolan. Myndigheten skall redovisa de informationsinsatser som riktar sig till gruppen lärare som är utbildade för förskolan och som finns i arbetskraften utanför förskolan, förskoleklassen och skolan. Vidare skall myndigheten genomföra informationsinsatser om förskolan som arbetsplats för elever i grundskolans senare år och gymnasieskolan samt för studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskolan. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2006.

 3. Regeringsbeslut den 12 februari 2004 med uppdrag att utveckla ämneskompetensen hos lärare inom svenskundervisning för invandrare. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2006.

 4. Regeringsbeslut den 1 juli 2004 med uppdrag att utveckla den statliga rektorsutbildningen. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 mars 2006.

 5. Regeringsbeslut den 24 februari 2005 med uppdrag att manifestera att skolans sex- och samlevnadsundervisning fyller 50 år. Erfarenheter från arbetet skall redovisas senast den 1 februari 2006.

 6. Regeringsbeslut den 24 februari 2005 med uppdrag att genomföra insatser för att utveckla förskolans och skolans kulturuppdrag. Erfarenheter från arbetet skall redovisas senast den 31 maj 2006.

 7. Regeringsbeslut den 21 april 2005 med uppdrag att förstärka arbetet med inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning. Erfarenheter från arbetet skall redovisas senast den 20 december 2007.

 8. Regeringsbeslut den 3 november 2005 med uppdrag att samordna genomförandet av en konferensserie om individuella utvecklingsplaner. Konferensseriern skall genomföras under våren 2006 och i samverkan med Statens skolverk.

 9. Regeringsbeslut den 17 november 2005 med uppdrag att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning. Myndigheten skall i årsredovisningen redovisa för regeringen hur det fortsatta arbetet med att främja utveckling och användning av informationsteknik fortskrider. Uppdraget skall slutredovisas, tillsammans med förslag till eventuella insatser, senast den 1 juli 2009.

 10. Regeringsbeslut den 17 november 2005 med uppdrag att initiera och genomföra kompetens- och utvecklingsinsatser inom det naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdet. Myndigheten skall i årsredovisningen redovisa för regeringen hur arbetet fortskrider. Insatserna inom området skall slutredovisas, tillsammans med förslag till eventuella insatser, senast den 1 juli 2009.

 11. Regeringsbeslut den 17 november 2005 med uppdrag att främja utveckling och produktion av läromedel i samiska. Användningen av medlen och hur uppdraget har genomförts skall redovisas i årsredovisningen för 2006.

 

Uppdrag till annan myndighet, där Myndigheten för skolutveckling skall samverka eller samarbeta med denna myndighet

 1. Regeringsbeslut den 26 augusti 2004 med uppdrag till Statens skolverk angående uppföljning och rapportering av en vidgad användning av rekryteringsbidraget till vuxenstuderande.

 2. Regeringsbeslut den 16 september 2004 med uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att tillsätta en arbetsgrupp för implementeringen av alkohol- och drogförebyggande arbete i skolan. Arbetet skall ske i samverkan med bl.a. Myndigheten för skolutveckling. Uppdraget skall avrapporteras årligen med slutrapport senast den 31 december 2007.

 3. Regeringsbeslut den 9 december 2004 med uppdrag till NUTEK att genomföra ett utökat nationellt program för att främja entreprenörskap. Arbetet skall ske i samarbete med bl. a. Myndigheten för skolutveckling. Myndigheten för skolutveckling skall bistå NUTEK i arbetet med att genomföra programmet bl. a. med sin kompetens i frågor om entreprenörskap i skolan.

 4. Regeringsbeslut den 16 december 2004 med uppdrag till Livsmedelsverket att från och med 2005 till och med 2007 ansvara för ett kvalitetsmärkningsverktyg för skolmat. Myndigheten för skolutveckling skall samverka med Livsmedelsverket i dess arbete med att sprida detta kvalitetsmärkningsverktyg. Livsmedelsverket skall även skapa en samarbetsgrupp kring verktyget tillsammans med myndigheten.

 5. Skolverket skall arbeta i enlighet med de förslag till handikappolitiska etappmål som verket redovisat till regeringen i september 2002. I relevanta delar skall Skolverket samverka med Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska institutet. Skolverket skall redovisa de insatser som genomförts under 2006. Verket skall även analysera och kommentera uppfyllelsen av de mål som satts upp för 2006.

 6. Regeringsbeslut den 21 juli 2005 med uppdrag till Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen att arbeta med självmordsprevention. Samverkan skall ske med Myndigheten för skolutveckling.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:2

Myndigheten för skolutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling95 711
ap.1Myndigheten för skolutveckling (ram)95 711

Villkor för anslag 25:2

ap.1 Myndigheten för skolutveckling

Myndigheten för skolutveckling får belasta anslaget med löneutgifter för administrationen av projektet Den globala skolan som i övrigt finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

25:3

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling288 876
ap.6Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. - Myndigheten för skolutveckling (ram)131 876
ap.7Bidrag till vissa organisationer - Myndigheten för skolutveckling (ram)15 000
ap.8Fördelas efter beslut av regeringen - Myndigheten för skolutveckling (ram)142 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildnings- och kulturdepartementet11 000
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)11 000

Villkor för anslag 25:3

ap.6 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. - Myndigheten för skolutveckling

Medlen skall användas till utvecklingsarbete, kompetensutveckling och rektorsutbildning. Anslaget får belastas med myndighetens utgifter för administration av rektorsutbildningen. Dessa utgifter skall särredovisas.

Medel skall även användas till:

- att finansiera produktion av bl. a. utbildningsprogam vid Sveriges utbildningsradio AB,

- internationella tävlingar för elever i teknik, naturvetenskap och matematik,

- att finansiera doktorander som omfattas av de åtaganden som myndigheten har avseende forskningsprojekt och forskningsmiljöer,

- att slutföra finansieringen av vissa forskningsprojekt enligt de åtaganden som myndigheten har,

- stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm,

- Lexin,

- insatser under året kopplade till myndighetens uppdrag att utveckla former för samarbete med utvecklingsländer inom gymnasial utbildning (U2003/1930/G).

500 000 kronor skall betalas ut till vardera Stockholms respektive Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik.

4 500 000 kronor skall betalas ut till Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar för deras arbete med att stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande verksamheter.

Högst 5 000 000 kronor skall användas för projektet Attraktiv Skola.

Högst 700 000 kronor skall användas för stöd till produktion av läromedel som är avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska i enlighet med förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel.

Myndigheten för skolutveckling skall fördela 23 200 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med vad som sägs i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

ap.7 Bidrag till vissa organisationer - Myndigheten för skolutveckling

Anslagsposten skall huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten skall även användas till:

- bidrag till elevorganisationer dels i form av ett organisationsstöd, dels som ett rörligt bidrag baserat på genomförda insatser,

- Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,

- Sveriges deltagande i European Agency for Development in Special Needs Education,

- förberedelsearbete avseende uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 6-9.

Högst 3 000 000 kronor skall utbetalas till Youth Skills Sweden (Yrkeslandslaget).

Högst 600 000 kronor skall användas till World Skills Competition.

ap.8 Fördelas efter beslut av regeringen - Myndigheten för skolutveckling

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att genomföra en satsning för att erbjuda lärare kompetensutveckling (U2005/9476/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att bygga upp ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (U2005/9475/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 3 000 000 kronor.

Myndigheten skall från anslagsposten betala ut 2 000 000 kronor till Specialpedagogiska institutet i enlighet med uppdraget till institutet om att erbjuda ekonomiskt stöd för att utveckla och producera läromedel, kurslitteratur och skönlitteratur i DAISY-format (U2005/9478/S).

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att genomföra informationsinsatser om förskoleklassen (U2005/9167/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 700 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut att under fem år fr.o.m. 2006 svara för att utveckla och genomföra arbetet med en kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet.m.m. (U2006/349/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med upppdraget till Ungdomsstyrelsen (Ju2006/638/D) att i samverkan med Myndigheten för skolutveckling genomföra projektet Skolval 2006 får Myndigheten för skolutveckling belasta anslagsposten med högst 1 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget att stärka förskolans arbete med goda matvanor, som ges under avsnitt 4 Uppdrag i detta regleringsbrev, får myndigheten belasta anslagsposten med högst 500 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att initiera och genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i syfte att nå en ökad måluppfyllelse inom förskola, skola och vuxenutbildning samt motsvarande skolformer (U2006/564/G) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 30 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att initiera, genomföra och utvärdera de utvecklingsinsatser som föreslagits i handlingsplanen för mångfald (U2006/9130/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 70 000 000 kronor. Av dessa medel får myndigheten disponera högst 5 procent för myndighetsinterna förvaltningskostnader.

För utgifter för Sveriges deltagande i OECD projektet Improving Leadership in Schools får myndigheten belasta anslagsposten med högst 400 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att stödja implementeringen av förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m och de förändringar som trädde i kraft i augusti 2005 (U2006/1053/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 6 000 000 kronor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:2 Myndigheten för skolutveckling
ap.12 8713 %0
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.51693 %0
ap.62 4433 %0
ap.74503 %0
ap.84 290Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:2 Myndigheten för skolutveckling
25:2 ap.225:2 ap.1100 %
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
25:3 ap.125:3 ap.6100 %
25:83 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
25:84 ap.425:83 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apÅrAnslagstyp
25:2 Myndigheten för skolutveckling
ap.2ram
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.1ram
25:83 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
ap.4ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 850
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 591
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för skolutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-257 975
2006-02-257 975
2006-03-257 975
2006-04-257 975
2006-05-257 975
2006-06-257 975
2006-07-257 975
2006-08-257 975
2006-09-257 975
2006-10-257 975
2006-11-257 975
2006-12-257 986
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för skolutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:2 ap.1Myndigheten för skolutveckling

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Myndigheten för skolutveckling ta ut avgifter för projektet Den globala skolan av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Annika Hägg
Kopia till
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för kommunal ekonomi
Jordbruksdepartementet
Miljö- och samhällgsbyggnadsdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomi
Riksrevisionen
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Statens skolverk
Specialpedagogiska institutet
Specialskolemyndigheten
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Folkbildningsrådet
Högskoleverket
Sameskolstyrelsen
Socialstyrelsen
Ungdomsstyrelsen
Sveriges kommuner och landsting
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund
Elevorganisationen i Sverige
Sveriges elevråds samarbetsorganisation
Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter
Sveriges utbildningsradio AB
Romernas Riksförbund
Sveriges musik- och kulturskoleråd
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet
Livsmedelsverket