Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
38

2006-04-12
Ju2006/3426/IM
Integrationsverket
Box 633
601 14 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Integrationsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Integrationsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 08, bet. 2005/06:SfU2, rskr. 2005/06:68).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Integrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IntegrationspolitikTillståndet och utvecklingenNationell uppföljning och utvärdering
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheterNyanländas etablering
Främja integration

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Integrationspolitik

Mål

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

  • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

  • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.

1.1.1

Verksamhetsområde Tillståndet och utvecklingen

Mål

Kunskapen om levnadsvillkor och utvecklingen inom olika samhällsområden ur ett integrationsperspektiv skall öka.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Nationell uppföljning och utvärdering

Mål

Det finns kvalitetssäkrade uppföljningar och utvärderingar som visar tillståndet och utvecklingen inom områden som är prioriterade för att de integrationspolitiska målen ska nås. Kunskapen når relevanta statliga aktörer, liksom kommunal och privat sektor och utgör bidrag i deras arbete för att nå de integrationspolitiska målen. Uppföljningarna och utvärderingarna skall utgå från olika förutsättningar och livsvillkor för kvinnor, män, flickor och pojkar.

Återrapportering

- En fördjupad analys av tillståndet och utvecklingen inom olika samhällsområden ur ett integrationspolitiskt perspektiv. Områden som skall belysas är arbete, utbildning, boende, folkhälsa samt uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Internationella statistiska jämförelser skall utvecklas, särskilt inom arbetsmarknadsområdet. Indikatorer och nyckeltal som kan följas över tiden skall fortsätta att utvecklas i samråd med berörda statliga myndigheter. Redovisas senast den 15 april 2008.

- Utvecklingen i de stadsdelar som omfattas av de lokala utvecklingsavtalen med utgångspunkt från databasen STATIV. Redovisas senast den 30 juni 2006. Integrationsverket skall, utöver den årliga redovisningen, redovisa vilket samråd som förts med kommunerna som tecknat lokala utvecklingsavtal och vilket bistånd som erbjudits till dessa i syfte att förse dem med kompletterande uppgifter om utvecklingen i de områden som omfattas av utvecklingsavtalen.

- En analys av tillståndet och utvecklingen av rasism och främlingsfientlighet inklusive antisemitism och islamofobi i Sverige. Där det är relevant skall en internationell jämförelse genomföras. Redovisas senast den 30 maj 2007.

- En utvärdering av hur de lokala verksamheterna mot diskriminering bedrivits och vilka resultat som uppnåtts skall lämnas senast den 15 juni 2006.

- En utvärdering av hur verksamheten vid Centrum mot rasism genomförts och vilka resultat som uppnåtts skall lämnas senast den 15 maj 2006.

- En bedömning av i vilken grad målet för verksamhetsgrenen uppnåtts samt i vilken utsträckning Integrationsverket bidragit till detta.

1.1.2

Verksamhetsområde Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Mål

Öka myndigheters, kommuners och andra aktörers förutsättningar att beakta allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Nyanländas etablering

Mål

Den första tiden i Sverige bidrar i hög grad till egen försörjning och delaktighet för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar.

Integrationsverket skall senast två veckor efter att en begäran om en introduktionsplats inkommit från Migrationsverket anvisa en plats i en kommun som kan erbjuda bra introduktion. Migrationsverket och Integrationsverket skall samråda och samverka med målsättningen att tiden från lagakraftvunnet beslut om uppehållstillstånd till bosättning i kommun skall vara högst åtta veckor.

Återrapportering

- En kvantitativ redovisning av verkets bidrag till mottagning, bosättning och introduktion av nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar samt kommuners kostnader för försörjningsstöd. Av redovisningen skall framgå:

  1. Hur många kommuner som verket träffat överenskommelser med om att ta emot nyanlända invandrare samt vilka kriterier som legat till grund för valet av kommuner.

  2. Sekundärflyttningens struktur och omfattning redovisas separat senast den 31 mars 2007.

  3. I vilken omfattning Integrationsverket medverkat vid bosättningen av nyanlända invandrare. Den genomsnittliga väntetiden från det att begäran om introduktionsplats inkommit till Integrationsverket till dess att introduktionsplats anvisas i en kommun och till dess att mottagning sker i kommunen.

    Av redovisningen skall framgå vilka effektiviseringar som vidtagits separat och gemensamt av Migrationsverket och Integrationsverket för att korta handläggningstider och väntetider för kommunplaceringar och bosättning. Hinder som finns skall redovisas.

  4. I vilken grad som den statliga ersättningen enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. täcker kommunernas genomsnittliga kostnader för försörjningsstöd för flyktingar mottagna 2002-2003. Redovisas i samband med årsredovisningen 2008.

- En bedömning av vilka resultat som uppnåtts genom samverkan mellan Integrationsverket och övriga berörda myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting inom ramen för de centrala, de regionala och de lokala överenskommelserna om förbättrad introduktion för nyanlända invandrare. En bedömning av i vilken utsträckning Integrationsverket respektive övriga myndigheter har bidragit till genomförandet på de olika nivåerna.

- En bedömning av vilka resultat som uppnåtts genom samverkan mellan Integrationsverket och övriga berörda aktörer inom ramen för "Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige".

- De åtgärder som Integrationsverket vidtagit med anledning av de resultat som verkets utvärderingar av introduktionsverksamheten visat.

- En bedömning av i vilken grad målet för verksamhetsgrenen uppnåtts samt i vilken utsträckning Integrationsverket bidragit till detta.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Främja integration

Mål

Myndigheter, kommuner och andra aktörer bedriver sin verksamhet i enlighet med de integrationspolitiska målen.

Återrapportering

- I vilken grad resultat från uppföljningar och utvärderingar samt stöd från Integrationsverket har nått strategiskt viktiga statliga myndigheter och andra strategiskt viktiga regionala och lokala aktörer.

- En redovisning av hur genomförandet av den handlingsplan mot strukturell diskriminering som Integrationsvekret redovisade i juni 2004 fortskrider.

- En bedömning av i vilken grad målet för verksamhetsgrenen uppnåtts samt i vilken utsträckning Integrationsverket bidragit till detta.

- Integrationsverket skall lämna en samlad redovisning till regeringen om användning av statens stöd till

· verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering,

· verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande organisationer,

· Centrum mot rasism, samt

· Quick Response

Redovisningen skall innefatta bedömning av resultat av stöden i förhållande till deras respektive mål och syften.

 

2

Övriga mål och återrapportering

Jämställdhet

Inom samtliga verksamhetsgrenar skall återrapporteringen så långt det är möjligt delas upp på kvinnor och män. Dessutom skall inom samtliga verksamhetsgrenar redovisas om och på vilket sätt de insatser som genomförts bidragit till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män respektive flickor och pojkar.

Tillväxtprogram

Integrationsverket skall vara samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd och bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

Folkhälsa

Integrationsverket skall, med utgångspunkt i de metoder som utvecklats under 2005, genomföra bedömningar av hälsokonsekvenser (HKB) inom av Integrationsverket prioriterade områden samt sitt arbete med hälsokonsekvensbedömningar, redovisa erfarenheter och förslag av vikt för den framtida utvecklingen inom dessa områden av sådana. Arbetet skall ske i samråd med Folkhälsoinstitutet.

Utgiftsprognoser

Integrationsverket skall för samtliga anslag/anslagsposter som verket disponerar redovisa utgiftsprognoser för åren 2006 - 2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognosen månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

För anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande skall dessutom det ackumulerade utfallet redovisas för år 2006. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 24 januari, den 14 mars, den 11 maj, den 24 augusti och den 7 november 2006. Prognosen skall före redovisningen vara avstämd med Migrationsverket.

I anslutning till redovisningen av prognoser skall verket också redovisa utvecklingen av arbetet med överenskommelser med kommuner om introduktionsplatser samt bosättningen i kommunerna och ange eventuella hinder.

 

 

 

3

Organisationsstyrning

Internationellt engagemang

Integrationsverket skall redovisa verkets internationella engagemang samt hur de internationella erfarenheterna återförts till det nationella arbetet.

Genomförande av handikappolitiken

De handlingsplaner som Integrationsverket upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Integrationsverket vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndighen till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Integrationsverket - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

4

Uppdrag

Kvalitetssäkra kunskap (pågående uppdrag)

A. Integrationsverket skall inom ramen för det pågående uppdraget utveckla, dokumentera och tillämpa metoder och former för kvalitetssäkring av den kunskap som Integrationsverket producerar. En viktig del i kvalitetssäkringen är att säkra ett långsiktigt vetenskapligt stöd som även kan bistå verket att ta del av relevanta forskningsresultat.

B. Integrationsverket skall utveckla ett nationellt informationssystem som bygger på individdata för att genomföra uppföljningar av introduktionen för nyanlända invandrare. Systemet skall ha en hög grad av flexibilitet som gör det möjligt att använda oavsett hur introduktionssystemet kommer att utvecklas. Systemet skall tas i bruk senast under hösten 2006.

Kartläggning av förekomst och omfattning av diskriminering (pågående uppdrag)

Integrationsverket skall utveckla metoder och instrument för att kartlägga förekomst och omfattning av etnisk och religiös diskriminering i samhället. Integrationsverket skall särskilt beakta de mål som redovisas i regeringsbeslut Ju2004/11456/IM.

C. Integrationsverket skall inom ramen för det pågående uppdraget utveckla och initiera undersökningar av förekomst och omfattning av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden med hjälp av s.k. praktikprövning (diskrimineringstester). Undersökningarna utformas så att en nationell bild kan erhållas och att jämförelser mellan regioner, branscher och mellan män och kvinnor kan göras. Uppdraget slutredovisas senast hösten 2006.

D. Integrationsverket skall utveckla metoder och instrument för att kartlägga förekomst och omfattning av upplevd etnisk och religiös diskriminering bland personer med utländsk bakgrund inom olika områden i samhället, t.ex. rättsväsendet, arbetsmarknad, arbetsliv och socialtjänst. Kartläggningen utformas så att en nationell bild kan erhållas samt att studierna kan upprepas för att möjliggöra jämförelser över tid. En nationell undersökning genomförs och resultaten redovisas senast den 1 juni 2006. Integrationsverket skall inhämta erfarenheter från de lokala och nationella undersökningar om förekomsten och karaktären av diskriminering som antidiskrimineringsbyråerna har genomfört.

Uppdrag C och D genomförs i samverkan med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Integrationsverket skall även ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som finns hos antidiskrimineringsbyråer och Centrum mot rasism i dessa frågor.

Samlat system för uppföljning och ananlyser av integrationspolitikens resultat (nytt uppdrag)

E. Integrationsverket skall ansvara för att en samlad övergripande analys genomförs av integrationspolitikens utveckling och resultat. Analysen skall bygga på sektorsmyndigheternas analyser och redovisning av indikatorer. Där det är relevant, skall barns och ungdomars levnadsvillkor analyseras särskilt. Med ungdomar avses i huvudsak gruppen 13-25 år. Integrationsverket skall även bistå myndigheterna med kunskap om och metodik för integrationspolitisk analys. Rapporten skall lämnas till Justitiedepartementet senast den 30 juni 2007.

Inom ramen för uppdraget skall Integrationsverket inrätta en särskild arbetsgrupp mellan myndigheterna för att koordinera analysarbetet och annat samordningsarbete. Därtill bör ett gemensamt forum mellan berörda myndigheters generaldirektörer och med Integrationsverkets generaldirektör som sammankallande inrättas med syfte att dels öka graden av samförstånd om behoven av gemensamma åtaganden som bidrar till en ökad horisontell samverkan, dels följa upp resultaten av den samlade redovisningen.

Integrationsverket skall vidare följa upp indikatorer på måluppfyllelsen enligt bilaga. Härvid skall Integrationsverket analysera orsaker till utvecklingen över tid och pröva vilka insatser som kan leda till måluppfyllelse.

Ökat genomslag av integration och mångfald i det regionala utvecklingsarbetet (nytt uppdrag)

F. Integrationsverket skall utifrån sin roll och sitt kompetensområde i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Glesbygdsverket, IPTS och NUTEK samt några pilotlän utveckla metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration, mångfald och arbete mot diskriminering i det regionala utvecklingsarbetet. Integrationsverket skall särskilt bistå i arbetet att definiera och konkretisera vad begreppen innebär i ett regionalt tillväxt- och utvecklingssammanhang samt hur de kan operationaliseras till mätbara mål som kan användas av verksamheter på lokal och regional nivå. NUTEK skall koordinera uppdraget, tillhandahålla processtöd samt svara för en gemensam avrapportering av uppdraget. En första avrapportering av hur det gemensamma arbetet är tänkt att läggas upp samt en informationsplan skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 16 juni 2006. Slutlig avrapportering ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 april 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:1

Integrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Integrationsverket91 024
ap.1Integrationsverket (ram)91 024

10:2

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Integrationsverket66 742
ap.1Statsbidrag till organisationer som främjar integration (ram)24 342
ap.2Lokal och regional samverkan om introduktion för nyanlända (ram)20 000
ap.4Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)14 000
ap.5Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar (ram)2 400
ap.6Stöd till Centrum mot rasism (ram)5 500
ap.7Stöd till Quick Response (ram)500
Disponeras av Rikspolisstyrelsen0
ap.10Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld (ram)0
Disponeras av regeringen41 378
ap.8Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld (ram)41 378

Villkor för anslag 10:2

ap.1 Statsbidrag till organisationer som främjar integration

Anslagsposten avser bidrag enligt förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration. Av tilldelade medel skall högst 9 000 000 kronor avse organisationsbidrag och
högst 9 000 000 kronor avse verksamhetsbidrag. Resterande medel skall fördelas som projektbidrag. Insatser för att underlätta nyanlända invandrares etablering skall prioriteras vid fördelning av projektbidrag. Projekt som syftar till att utveckla mentorskap som arbetsmetod eller förmedling av mentorer skall härvid uppmärksammas särskilt.

ap.2 Lokal och regional samverkan om introduktion för nyanlända

Anslagsposten avser kostnader för utvecklingsarbete i syfte att åstadkomma en snabbare och effektivare introduktion på regional och lokal nivå bl.a. genom ökad samverkan. Regeringen kommer senare att fatta beslut om medlens användning.

ap.4 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.

Från anslagsposten får vidare högst 1 000 000 kr användas till insatser för att öka kompetensen hos personer i verksamheten. Insatserna skall främst syfta till att förbättra verksamheternas kompetens om alla diskrimineringsgrunderna samt höja den juridiska kompetensen i verksamheterna. Integrationsverket skall i samverkan med Ombudsmannen mot Etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Jämställdhetsombudsmannen och Handikappombudsmannen ta fram en plan för arbetet. Av planen skall framgå vilka särskilda behov av kompetensinsatser som föreligger och vilka utbildningsinsatser som respektive ombudsman skall göra och få medel för. Ombudsmännen får rekvirera medel för insatser från Integrationsverket inom ramen för planen.

ap.5 Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar.

ap.6 Stöd till Centrum mot rasism

Anslagsposten avser finansiering av Centrum mot rasism. Med ändring av regeringens beslut den 2 oktober 2003 (Ju2003/6982/IM) skall följande villkor gälla för stödet:

Verksamheten som stödet avser skall huvudsakligen inriktas mot rasism och främlingsfientlighet, inklusive antisemitism, islamofobi och antiziganism samt homofobi och diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Delar av stödet får användas för arbete med andra frågor som har nära anknytning till huvudverksamheten.

Stödet skall användas för löpande drift i form av personal, lokaler, administration samt verksamhet i syfte att

· förstärka och utveckla samarbetet med frivilligorganisationer som arbetar med de i sammanhanget aktuella frågorna,

· bedriva verksamhet för kunskapsbyggnad, dokumentation, information och opinionsbildning,

· bedriva och utveckla den webbaserade kunskapsbanken.

· följa upp och utvärdera bedriven verksamhet

Medlen får inte tas i anspråk för att finansiera verksamhet som bedrivs av de enskilda frivilligorganisationer som ingår i Centrum mot rasism.

Integrationsverket får ställa sådana villkor för utbetalning och krav på redovisning och uppföljning av stödet som behövs för att säkerställa att stödet används så att det bidrar till de ovan angivna inriktningarna och syftena. Integrationsverket får från Centrum mot rasism begära in det underlag som behövs för bedömningen.

ap.7 Stöd till Quick Response

Anslagsposten avser basfinansiering av Quick Response.

Integrationsverket får ställa nödvändiga villkor för utbetalning och krav på redovisning och uppföljning av stödet. Myndigheten får från Röda Korsets ungdomsförbund begära in det underlag som behövs.

ap.8 Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld

Från anslagsposten finansieras kostnader för att stimulera inrättande av skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld. Medlen får även avse andra insatser som kan behövas för ungdomar som hotas av sina anhöriga av hedersrelaterade orsaker. Vidare får en mindre del av medlen avse fortsatt internationellt erfarenhetsutbyte i dessa frågor. Högst två miljoner kronor får användas till särskilda tjejjourer.

ap.10 Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld

Från anslagsposten finansieras kostnader för kartläggning av utbildningsbehov samt utbildning av anställda inom polisväsendet med avseende på ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld. Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur medlen använts, vilka utbildningsbehov som konstaterats samt vilka utbildningsinsatser som genomförts.

De myndigheter som har fått regeringens uppdrag att vidta insatser mot s.k. hedersrelaterat våld bör hålla varandra informerade om sina aktiviteter för att undvika dubbelarbete och för att dra fördel av varandras kunskap och erfarenheter.

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Integrationsverket2 526 193
ap.1Grundersättning (ram)109 362
ap.2Schablonersättning (ram)1 940 831
ap.3Ersättningar för äldre och funktionshindrade (ram)170 000
ap.4Ersättningar för barn utan egna vårdnadshavare (ram)91 000
ap.5Extraordinära ersättningar (ram)30 000
ap.6Sjukvårdsersättningar (ram)155 000
ap.8Särskild ersättning för utökat flyktingmottagande (ram)30 000
Disponeras av regeringen0
ap.7Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 10:3

ap.1 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 9 §.

ap.2 Schablonersättning

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 10 - 13 §§.

Utöver anslagna medel på anslagsposten skall till Integrationsverket den sista bankdagen i juni och den sista bankdagen i december 2006, från anslaget 12:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, överföras belopp som motsvaras av under respektive halvår mottagna antal organiserat överförda flyktingar multiplicerat med 139 900 kronor.

ap.3 Ersättningar för äldre och funktionshindrade

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 16 - 20 och 37 §§.

ap.4 Ersättningar för barn utan egna vårdnadshavare

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 21 §.

ap.5 Extraordinära ersättningar

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 26 och 38 §§.

Från anslagsposten får även bekostas ekonomisk kompensation till kommuner som organiserat tar emot flyktingar som ursprungligen togs emot i storstäderna eller i förortskommuner med liknande situation som i storstadsregionerna.

ap.6 Sjukvårdsersättningar

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 34 - 36 §§.

ap.7 Till regeringens disposition

ap.8 Särskild ersättning för utökat flyktingmottagande

Anslagsposten avser ersättning enligt 27 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
10:1 Integrationsverket
ap.12 7303 %0
10:2 Integrationsåtgärder
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.80Allt0
ap.100Allt0
10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.10Inget0
ap.2221 006Inget0
ap.310 000Inget0
ap.48 000Inget0
ap.50Inget0
ap.615 000Inget0
ap.70Inget0
ap.80Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
10:1 Integrationsverket
10:1 ap.210:1 ap.1119
10:2 Integrationsåtgärder
10:2 ap.910:2 ap.175
10:2 ap.910:2 ap.41 503
10:2 ap.910:2 ap.89 272
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/apÅrAnslagstyp
10:1 Integrationsverket
ap.2ram
10:2 Integrationsåtgärder
ap.9ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/ap/dp200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
10:1 Integrationsverket
ap.10002008
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 551
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Integrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-257 585
2006-02-257 585
2006-03-257 585
2006-04-257 585
2006-05-257 585
2006-06-257 585
2006-07-257 585
2006-08-257 585
2006-09-257 585
2006-10-257 585
2006-11-257 585
2006-12-257 589
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Integrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.1Integrationsverket
På regeringens vägnar
Jens Orback
Gunnar Sallstedt
Kopia till
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/RIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KE
Finansdepartementet/KL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksrevisionen
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting