Finansdepartementet


Regeringsbeslut
25

2006-06-21
Fi2006/3207 (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslagen 48:1 (2004), 48:1, 48:3 och 48:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 48:1, anslaget 48:3 samt anslaget 48:4 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 25, bet. 2005/06:FiU3, rskr. 2005/06:129, prop. 2005/06:100, utg.omr. 25, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket58 128 600
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)45 164 600
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)12 964 000

48:3

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket1 898 146
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)1 898 146

48:4

Bidrag till organsationer inom det kommunalekonomiska området (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket3 750
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 050
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)2 700

Villkor för anslag 48:4

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket skall senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket skall under januari månad betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
48:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.14 4693 %0
ap.25263 %0
48:3 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.10Inget0
48:4 Bidrag till organsationer inom det kommunalekonomiska området
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apÅrAnslagstyp
48:1 (2004) Generellt statsbidrag till kommuner och landsting
ap.5 (2004)2004ram
ap.6 (2004)2004ram
ap.7 (2004)2004ram
På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Kjell Ellström
Kopia till
Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS