Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2006-03-02
Fö2006/637/MIL
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försvarets radioanstalt
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2006. (prop 2005/06:1, bet. 2005/06:FöU1, rskr 2005/06:82) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försvarets radioanstalt skall bedriva signalspaning till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Myndigheten skall härvid rapportera till regeringen i enlighet med vad som beslutas i den särskilda inriktningen.

Riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten inom de totalförsvarsgemensamma verksamheterna lämnas i bilaga 2.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretUnderrättelseproduktion
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1.1.1.1

Verksamhetsgren Underrättelseproduktion

1. Rapportproduktion

Försvarets radioanstalt skall genom sin underrättelserapportering tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Redovisningen skall även visa resursåtgången uppdelad i uppdragsgivarkategorier samt en jämförelse över resursåtgång från tidigare år. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.

2. Teknisk signalspaning m.m.

Försvarets radioanstalt skall stödja Försvarsmakten inom ramen för operativ förmåga avseende territoriell integritet och internationella insatser.

Försvarets radioanstalt skall vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.

Återrapportering

Viktigare verksamheter skall beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer skall göras.

3. Kryptologi

Försvarets radioanstalt skall upprätthålla den nationella kompetensen avseende kryptologi.

Återrapportering

Viktigare verksamheter skall beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer skall göras.

4. Stöd vid internationella insatser

Försvarets radioanstalt skall kunna stödja svenska förband i internationell tjänst avseende den signalspaningsutrustning och den metodik som behövs för att följa utvecklingen och förvarna om omedelbara hot mot förbanden.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa måluppfyllnad samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.

5. Stöd med utveckling av system och metodik m.m.

Försvarets radioanstalt skall stödja Försvarsmaktens förbandsproduktion genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet.

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa måluppfyllnad samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

6. IT-relaterade hot

Verksamheten skall bidra till att öka samhällets förmåga att motstå IT-relaterade hot.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa i vilken omfattning insatser och verksamhet bedrivits för att klara uppgifterna angivna i myndighetens instruktion avseende teknikkompetens på informationssäkerhetsområdet inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur samt effekten av dessa. Viktigare investeringar samt hur dessa bidragit till verksamhetens mål skall redovisas.

Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka avgiftsbelagda IT-säkerhetsanalyser som genomförts för respektive uppdragsgivare, måluppfyllnad samt kostnader och intäkter.

2

Övriga mål och återrapportering

7. Redovisning av måluppfyllnad och tillgängliga resurser

Redovisningen av måluppfyllnad i utförd verksamhet och tillgängliga resurser under respektive verksamhetsgren skall bl.a. göras enligt följande bedömningsskala:

- God: Resurser (kapaciteten) motsvarar eller överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas/har lösts.

- Godtagbar: Brister och störningar nedsätter handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan dock i huvudsak lösas/har i huvudsak lösts.

- Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan inte lösas/har ej kunnat lösas.

Eventuella avvikelser från angivna mål skall kommenteras. Av redovisningen skall framgå hur slutsatserna dragits.

Kostnadsutfallet för respektive verksamhetsgren skall redovisas.

8. Miljöledningssystem

Försvarets radioanstalt skall i samband med årsredovisningen redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i samnordisk Agenda 21 för försvarssektorn (se bilaga 3).

9. Jämställdhetspolitiska mål

Vid prioritering av ärenden skall hänsyn tas till jämställdhetspolitiska mål avseende integrering av jämställdhetsperspektiv i beslutsprocesserna.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall i särskild bilaga redovisa måluppfyllnad för verksamhet som bidragit till att uppnå de nationella jämställdhetsmålen.

 

10. Utgiftsprognoser

Försvarets radioanstalt skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast

- 19 januari,

- 8 mars,

- 2 maj,

- 21 augusti och

- 2 november.

3

Organisationsstyrning

11. Effektivitet och god hushållning

Försvarets radioanstalt skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

12. Jämställdhet och mångfald

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Försvarets radioanstalt främja mångfald och jämställdhet, t.ex. genom att verka för en jämn könsfördelning.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa det arbete som bedrivs för att motverka alla former av diskriminiering. Av redovisningen skall framgå hur Försvarets radioanstalt arbetar med frågor som rör diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet eller diskriminering på grund av sexuell läggning. Redovisningen skall innehålla en särskild beskrivning av hur myndigheten omsatt existerande erfarenheter och kunskaper i praktisk handling och hur myndigheten levt upp till sina egna målsättningar avseende jämställdhet och sexuella trakasserier.

 

 

 

 

 

 

 

13. Åtgärder med anledning av betänkandet Effektiv förvaltning för insatsförsvaret

Försvarets radioanstalt skall i verksamhetsplanering för 2006 visa återhållsamhet för att inte försvåra ett genomförande av de förslag som framgår av betänkandet En effektiv förvaltning av insatsförsvaret (SOU 2005:96), samt i övrigt upprätthålla beredskap för att ett genomförande av förslagen kommer att påbörjas.

 

4

Uppdrag

14. Redovisning av resursfördelning

Försvarets radioanstalt skall ge en detaljerad redovisning av resursfördelningen (inklusive investeringar) mellan olika funktionella områden och geografiska områden där verksamhet bedrivs.

15. Investeringsplan

När Försvarets radioanstalt i budgetunderlaget lämnar förslag till det totala investeringsbehovet skall också en investeringsplan lämnas. Denna plan skall vara uppdelad i vad som beräknas vara lånefinansierat respektive anslagsfinansierat.

16. Tillgänglighetsfrämjande insatser

Försvarets radioanstalt skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:7

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt456 409
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)456 409

Villkor för anslag 6:7

ap.1 Försvarets radioanstalt

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
6:7 Försvarets radioanstalt
ap.113 6923 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:7 Försvarets radioanstalt
6:7 ap.26:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apÅrAnslagstyp
6:7 Försvarets radioanstalt
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)230 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)45 861
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2538 034
2006-02-2538 034
2006-03-2538 034
2006-04-2538 034
2006-05-2538 034
2006-06-2538 034
2006-07-2538 034
2006-08-2538 034
2006-09-2538 034
2006-10-2538 034
2006-11-2538 034
2006-12-2538 035
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:7 ap.1Försvarets radioanstalt

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
IT-relaterade hot-100010 70010 7000-100
Stöd med utveckling av system och metodik m.m.-3 51005 7005 7000-3 510
Summa-3 610016 40016 4000-3 610
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Stöd med utveckling av system och metodik m.m. skall finansieras med avgifter.

Uppdrag att genomföra IT-säkerhetsanalyser enligt 3 a § förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt får finansieras med avgifter.

Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt, dock ej de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras14 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avser teknikkompetens inom informationssäkerhetsområdet. Bidrag från Krisberedskapsmyndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

a. Försvarets radioanstalt får besluta om undantag från kravet på annonsering i 6 kap. 2 a § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet om dessa begränsningar förhindrar ett offentliggörande av upphandlingen.

b. Försvarets radioanstalt får vidare, vid upphandling som avser materiel och tjänster till underrättelseverksamheten, besluta om undantag från bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket samma lag om undantaget är nödvändigt med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

c. Försvarets radioanstalt skall redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som myndigheten har beslutat om i sin delårsrapport och i sin årsredovisning.

2. Sekretessbelagda uppgifter

a. Försvarets radioanstalt får i myndighetens delårsrapport och årsredovisning samt i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

b. Den information som bedöms omfattas av sekretess skall redovisas i särskild ordning.

3. Delårsrapport

Försvarets radioanstalt skall med undantag från 1 kap. 3 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag upprätta och lämna delårsrapport till regeringen.

På regeringens vägnar
Leni Björklund
Anna Weibull
Kopia till
Försvarsdepartementet, EPS, MIL
Finansdepartementet, BA, ESA