Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 4

2006-02-23Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
551 83 JÖNKÖPINGN2006/1131/HUB


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Skogsstyrelsen inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 23, bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:129, prop. 2004/05:100, utg.omr. 23, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

 

 PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SkogspolitikSkogspolitikLagtillsyn
Rådgivning, utbildning och information
Inventering, uppföljning och utvärdering
Statligt stöd
Övriga myndighetsuppgifter
Uppdragsverksamheten1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Skogspolitik

Mål

Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bibehålls. Vid skötseln skall hänsyn tas till andra allmänna intressen.


Verksamhetsområde Skogspolitik


Verksamhetsgren Lagtillsyn

Mål

Tillsynen skall bedrivas så att en högre efterlevnad av reglerna i skogsvårdslagen och miljöbalken uppnås.


Återrapportering

Redovisningen skall omfatta avverkningsanmälningar och tillstånd, samt antalet förelägganden och förbud riktade direkt till skogsägare samt arbetet med den nya gemensamma föryngringsrutinen.Verksamhetsgren Rådgivning, utbildning och information

Mål

Ökade kunskaper hos skogsägare och allmänhet för att nå skogspolitikens mål.


Återrapportering

Redovisning av kontakterna med skogsägare och allmänhet, samt de väsentligaste aktiviteterna som genomförts under året.

Redovisning av resultaten från återväxtinventeringen Polytax till entreprenörer och markägare och av åtgärder för att öka röjning i plant- och ungskog.

Arbetet med skogens sociala värden och särskilt arbetet med kommunerna om tätortsnära skogar skall redovisas.Verksamhetsgren Inventering, uppföljning och utvärdering

Mål

Ökade kunskaper om skogstillståndet inklusive miljöhänsyn.


Återrapportering

Utvecklingen vad avser återväxternas kvalitet och miljöhänsynen vid föryngringsavverkning samt de väsentligaste aktiviteterna som genomförts under året.

Skogsstyrelsen skall fortlöpande följa upp och redovisa skogsägarnas avsättningar av skogsmark samt deras bidrag till måluppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Levande skogar, delmål 1.Verksamhetsgren Statligt stöd

Mål

Statligt stöd skall endast utgå till åtgärder som skogsägaren inte kan förväntas finansiera själv, bl.a. biotopskydd, naturvårdsavtal och merkostnader för plantering av ädellöv.


Återrapportering

Användning av de statliga stöden, fördelat på typ av stöd/verksamhet (areal och kostnad). För biotopskydd och naturvårdsavtal skall dessutom den ackumulerade arealen fördelat på biotoptyp redovisas.Verksamhetsgren Övriga myndighetsuppgifter

Mål

1. Skogsstyrelsen skall inom sitt ansvarsområde i samverkan med Regeringskansliet ansvara för bevakning i EU-arbetet och övrigt internationellt arbete. Verksamheten skall styras av övergripande mål för Sveriges EU-politik och politik för global utveckling samt bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

2. Skogsstyrelsen skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås, bl.a. genom att vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen och en aktiv part i landsbygdsutvecklingspolitiken.


Återrapportering

1. Skogsstyrelsen skall halvårsvis redovisa sin bedömning av de viktigaste initiativ inom styrelsens verksamhetsområde som EG-kommissionen arbetat med under den aktuella tidsperioden, samt övrigt internationellt arbete inklusive arbete i närområdet. Redovisningen skall lämnas senast den 15 februari och den 15 augusti 2005. Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2006 om politiken för global utveckling skall Skogsstyrelsen rapportera senast den 31 december 2005 om verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.

2. Skogsstyrelsen skall i de regionala tillväxtprogrammen bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten får vara medfinansiär av de regionala tillväxtprogrammen. Skogsstyrelsen skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

3. Redovisa arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem samt strategiarbetet med skogssektorn. Skogsstyrelsen skall i den årliga redovisningen till Miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar med tillhörande delmål.Verksamhetsgren Uppdragsverksamheten

Mål

Uppdragsverksamheten skall bidra till de skogspolitiska målen om uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras genom att tjänster tillhandahålls berörda aktörer. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet och full kostnadstäckning.


Återrapportering

Ekonomiska resultat och omsättning för respektive resultatområde samt utvecklingen av s.k. Gröna jobb inom arbetsmarknadspolitiken skall redovisas. Skogsstyrelsen skall under uppdragsverksamheten även redovisa sin förvaltning av fastigheter (kostnader och intäkter) samt övriga kostnader och intäkter som inte avser de egentliga sakverksamheterna.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Utfall och utgiftsprognoser

Skogsstyrelsen skall redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2005-2008, i tillämpliga delar i informationssystemet Hermes, för samtliga anslag och anslagsposter som styrelsen disponerar. Redovisningen skall ske den 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti och 1 november 2005. Av redovisningen skall det även framgå beräknade utgifter för fattade beslut som ännu inte föranlett någon utbetalning. Avvikelser skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Även nyttjande av låneram och räntekontokredit skall redovisas.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
1. Internationellt arbete

Skogsstyrelsen skall under 2005 representera Sverige i det all-europeiska skogssamarbetet MCPFE, skogssektorn inom Baltic 21 och Barentssamarbetet, samt arbete i FAO och ECE.

Skogsstyrelsen skall vidare bistå Regeringskansliet, inklusive representera Sverige på relevanta möten, i arbetet med råvaruavtalet för tropiskt timmer ITTO.


2. Skogsbilvägar

Skogsstyrelsen skall efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet till den 31 december 2005 redovisa till Miljömålsrådet förekomsten av skogsbilvägar som efter 2001 byggts över, eller på annat sätt negativt påverkar, våtmarker med höga natur- och kulturmiljövärden.


3. Bidrag till miljöorganisationer

Skogsstyrelsen skall redovisa vilka bidrag som sökts av och beviljats till miljöorganisationer under 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

41:1Skogsvårdsorganisationen (Ramanslag)
Disponeras av Skogsstyrelsen314 039 tkr
41:1 ap.1Skogsvårdsorganisationen (Ram)314 039 tkr

Disponeras av regeringen1 895 tkr
41:1 ap.2Regeringens disposition utgiftsbegränsning (Ram)1 895 tkr


Villkor
41:1 ap.1 Skogsvårdsorganisationen

Anslaget disponeras av Skogsstyrelsen för täckande av främst kostnader för tillsyn, rådgivning, utbildning och information, inventering, uppföljning och utvärdering samt övriga myndighetsuppgifter i annan verksamhet än uppdragsverksamheten.

Högst 1 000 000 kronor får användas för bidrag till vissa miljöorganisationer.

Anslaget får användas för informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser för skogsbrukare enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt motsvarande åtgärder inom mål 1-programmen Norra Norrland och Södra Skogslänsregionen.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från budgetåret 2004 (anslagssparande) får ej disponeras utan särskilt beslut av regeringen.41:2Insatser för skogsbruket (Ramanslag)
Disponeras av Skogsstyrelsen367 873 tkr
41:2 ap.1Bidrag till skogsbruket (Ram)45 373 tkr
41:2 ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (Ram)174 500 tkr
41:2 ap.4Stormstöd (Ram)148 000 tkr

Disponeras av regeringen1 327 tkr
41:2 ap.3Regeringens disposition utgiftsbegränsning (Ram)1 327 tkr


Villkor
41:2 Insatser för skogsbruket

Skogsstyrelsen skall lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagets villkor.

Myndigheten får belasta anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket med 367 873 000 kronor för budgetåret 2005.

Skogsvårdsorganisationens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket får täckas upp till högst 2 000 000 kronor. Skogsvårdsorganisationens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas upp till högst 35 000 000 kronor.

Anslaget får även användas för att täcka eventuellt ansvar för tull och annan skatt vid införsel av skogsmaskiner från länder utanför EU enligt bestämmelserna om temporär import av utrustning för katastrofhjälp i artikel 565 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.41:2 ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till bidrag enligt 2 § 1 och 3 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket samt för bidrag till plantering av ädellövskog på stormfällda områden i enlighet med förordningen (2002:23) om bidrag till anläggning av ädellövskog på stormfällda områden.

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser, samt till motsvarande åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 och inom mål 1-programmen Norra Norrland och Södra Skogslänsregionen.41:2 ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att i första hand täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsvårdsorganisationens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, i andra hand till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket i jordabalken samt i tredje hand till skötsel av områden som skyddats enligt ovan. Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen skall därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet. Högst 10 000 000 kronor får användas för att täcka kostnader för förbättrad biotopinventering.

Högst 5 000 000 kronor får användas av Skogsvårdsorganisationen för att kartlägga skogar med lång kontinuitet och för att utveckla metoder avseende identifikation, bruk och skötsel som syftar till att bibehålla naturvärdena i dessa skogar. Vid behov skall ersättningsprinciper för alternativa brukningsmetoder tas fram.41:2 ap.4 Stormstöd

På anslagsposten får 33 000 000 kronor användas i samverkan med Vägverket för bidrag till reparationer och underhåll av enskilda vägar med anledning av körskador som uppkommit till följd av stormen den 8-9 januari 2005 och till åtgärder för att förebygga eller eliminera körskador som kan uppkomma eller har uppkommit på skogsmark med höga naturvärden.

På anslagsposten får 100 000 000 kronor betalas ut för stöd för merkostnader för lagring av stormfälld skog i enlighet med förordningen (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke samt till personalkostnader inklusive utbildning och kostnader för mätning av timret. Utöver detta får medel på anslagsposten även täcka kostnader för kontrollåtgärder och uppföljning av den förordningsreglerade verksamheten.

Utöver detta får 15 000 000 kronor på anslagsposten användas för övervakning, rådgivning, dokumentation och information om utvecklingen av skadeinsekter med anledning av stormen.41:4Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (Ramanslag)
Disponeras av Skogsstyrelsen5 964 tkr
41:4 ap.1Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (Ram)5 964 tkr

Disponeras av regeringen36 tkr
41:4 ap.2Regeringens disposition utgiftsbegränsning (Ram)36 tkr


Villkor
41:4 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning

Från anslaget utbetalas stöd motsvarande EG:s finansiering av projekt för skogsskadeövervakning.

Skogsstyrelsen får disponera högst det belopp som redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 1 Medel för skogsskadeövervakning.

Handläggning av medel från detta anslag skall ske i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2000 (dnr N2000/2066/ESB).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

41:1 Skogsvårdsorganisationen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
41:1 ap.10Allt0
41:1 ap.20Allt1 895

41:2 Insatser för skogsbruket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
41:2 ap.10Allt0
41:2 ap.20Allt0
41:2 ap.40Allt0
41:2 ap.30Allt1 327

41:4 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
41:4 ap.10Allt0
41:4 ap.20Allt362.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
41:141:1 ap.1100 %
41:441:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)300 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)596 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: II 40 Datum: 2004-12-16
Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 314 039 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Skogsvårdsorganisationen 41:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt Arbetsmarknadsmyndigheten-1 669-3 0001 100 0001 096 0004 000-669
Uppdrag åt övriga15 531-1 00060 00063 000-3 00011 531
Uppdrag åt skogsbruket7 272-2 000115 000116 000-1 0004 272
Summa21 134-6 0001 275 0001 275 000015 134
Offentligrättsliga avgifter
Offentligrättslig verksamhet-2005723516570-73
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättsliga avgifter
Offentligrättslig verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 4 § förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Övriga bestämmelser

Skogsstyrelsen beslutar om och i vilken utsträckning överskott vid vissa skogsvårdsstyrelser skall omfördelas för att jämna ut underskott vid andra styrelser.

Samtliga tillgångar och skulder hos Skogsvårdsstyrelsen Gotland skall ingå i Länsstyrelsen Gotlands läns redovisning under tiden 1 januari 1998 - 31 december 2006 då försöksverksamheten med vidgad länsförvaltning pågår.På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Birgitta Naumburg
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Jordbruksdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Riksrevisionen
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Gotlands län