Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutIII:3

2006-02-16Myndigheten för skolutveckling
Karlbergsvägen 77-81
11335 STOCKHOLMU2006/871/S


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Myndigheten för skolutveckling
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för skolutvecklings verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Myndigheten för skolutveckling och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUtvecklingsstöd
Barn- och ungdomsutbildningUtvecklingsstöd
Vuxnas lärandeUtvecklingsstöd1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.


Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling skall stärka kommuners, förskoleverksamhetens och skolbarnsomsorgens förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser skall särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- förskolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet i segregerade områden,

- barns språkutveckling,

- systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.


Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsgrenen, särskilt vad gäller de nationellt prioriterade områdena. Myndigheten skall dessutom redovisa inriktning på och resultatet av vidtagna insatser. I den utsträckning som myndigheten bedömer det vara relevant skall det i redovisningen skiljas på generella och riktade insatser samt internationellt arbete.Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Svenska institutet.


Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling skall stärka kommuners och skolors förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser skall särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- utbildningsvillkor för barn och ungdomar i segregerade områden,

- basfärdigheter, särskilt vad gäller språk-, läs- och skrivutveckling samt matematik,

- jämställdhet.


Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsgrenen, särskilt vad gäller de nationellt prioriterade områdena. Myndigheten skall dessutom redovisa inriktning på och resultatet av vidtagna insatser. I den utsträckning som myndigheten bedömer det vara relevant skall det i redovisningen skiljas på generella och riktade insatser samt internationellt arbete.Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Statens institut för särskilt utbildningsstöd.


Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling skall stärka kommuners och verksamheternas förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser skall särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- vuxna med kort eller ofullständig utbildning,

- jämställdhet.


Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsgrenen, särskilt vad gäller de nationellt prioriterade områdena. Myndigheten skall dessutom redovisa inriktning på och resultatet av vidtagna insatser. Redovisningen skall även avse insatser vad gäller specialpedagogik för vuxna. I den utsträckning som myndigheten bedömer det vara relevant skall det i redovisningen skiljas på generella och riktade insatser samt internationellt arbete.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Myndigheten skall senast den 1 november 2005 redovisa en analys av vilka områden och åtgärder som bör prioriteras i myndighetens arbete med utvecklingsstöd i syfte att öka måluppfyllelsen inom respektive verksamhetsområde.

2. Myndigheten skall redovisa urvalet av huvudmän och lokala enheter som omfattas av myndighetens riktade stöd och på vilka grunder urvalet har skett.

3. Myndigheten skall redovisa omfattningen på den statliga rektorsutbildningen. Redovisningen skall bl.a. avse hur många rektorer och andra beslutsfattare med motsvarande befattning som under budgetåret deltagit i den statliga rektorsutbildningen samt hur många som står i kö till utbildningen. Redovisningen skall ske per verksamhetsområde.

4. Myndigheten skall redovisa insatser för att stödja kommuners och skolors arbete mot kränkande behandling samt dessas arbete med normer och demokratifostran. Redovisningen skall särskilt avse utvecklingsinsatser mot kränkande behandling liksom insatser för att betona alla människors lika värde. Av redovisningen skall även framgå hur de allmänna råden för arbetet mot kränkande behandling och stödmaterialet Olikas lika värde har använts i myndighetens insatser.

5. Myndigheten skall redovisa insatser för att främja utvecklingen och användningen av IT i förskola, skola och vuxenutbildning.

6. Myndigheten skall redovisa på vilket sätt myndigheten i samverkan med bl.a. Arbetsmarknadsverket, Integrationsverket, Migrationsverket och Svenska Kommunförbundet, har medverkat till att utveckla introduktionen för flyktingar och andra invandrare. Myndigheten skall vidare redovisa hur samverkan sker lokalt och regionalt för att bättre anpassa svenskundervisningen för invandrare efter deltagarnas behov.

7. Myndigheten skall redovisa insatser inom området utbildning för hållbar utveckling.

8. Myndigheten skall redovisa vilka insatser myndigheten har vidtagit för att förbättra skolsituationen för elever som tillhör de nationella minoriteterna. Av redovisningen skall även framgå det samrådsförfarande som ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper.

9. Myndigheten skall redovisa hur medel använts för finansieringen av doktorander och vissa forskningsprojekt.

10. Myndigheten skall senast den 31 augusti 2005 redovisa en årsrapport avseende projektet Attraktiv skola.

11. Myndigheten skall redovisa hur myndigheten beaktar FN:s konvention om barnets rättigheter i myndighetens arbete, särskilt vad gäller barns rätt till inflytande.

12. Myndigheten skall redovisa vilka insatser myndigheten vidtar inom sitt ansvarsområde, som bidrar till att nå målet för politiken för global utveckling. Redovisningen skall ske till Utrikesdepartementet senast den 15 december 2005. Biståndsfinansierade insatser skall redovisas separat i årsredovisningen.

13. Myndigheten skall redovisa vilka insatser myndigheten vidtar inom sitt ansvarsområde, som bidrar till att nå de folkhälsopolitiska målområdena 3, 8, 9, 10 och 11. Redovisningen skall ske till Socialdepartementet, Utbildnings- och kulturdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2006.

14. Myndigheten skall redovisa arbetet med Unescos Associated Schools Project Network. Återrapporteringen skall ske till Svenska unescorådet.


 
1.3Organisationsstyrning

Mål 1

Myndighetens arbete och organisation skall karaktäriseras av ett flexibelt, behovsprövat och projektinriktat arbetssätt och bedrivas i nära samverkan med kommuner och andra huvudmän, myndigheter, berörda organisationer och nätverk.

Återrapportering

Myndigheten för skolutveckling skall redovisa sin verksamhet och resursåtgång för respektive verksamhetsgren. Myndigheten skall även redovisa en uppskattning av hur mycket resurser som avsätts för de nationellt prioriterade områdena samt för generellt respektive riktat stöd inom respektive verksamhetsgren. Rapporteringen skall därutöver fördelas på verksamhets- respektive skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer relevant. Med resurser avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter.

Myndigheten skall redovisa hur myndigheten samverkar med Statens skolverk samt andra myndigheter, huvudmän och organisationer.

Mål 2

Myndighetens olika avnämare skall få ökad kännedom om myndigheten och dess insatser.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa avnämarnas syn på myndigheten och deras uppfattning om nyttan av myndighetens insatser i arbetet med ökad måluppfyllelse.

Mål 3

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Årliga uppdrag

1. Myndigheten för skolutveckling skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 och 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

Den 20 januari 2005 (prognos åren 2005-2006)

Den 8 mars 2005 (prognos åren 2005-2006)

Den 3 maj 2005 (prognos åren 2005-2006)

Den 2 augusti 2005 (prognos åren 2005-2006)

Den 1 november 2005 (prognos åren 2005-2006)

2. Myndigheten skall redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg, anslagsposterna 6 och 7 har använts. Redovisningen skall även fördelas på kostnadsslag. Härvid skall framgå löner och administrativa kostnader för egen verksamhet samt utbetalda medel till kommuner och andra organisationer. Rektorsutbildningen skall särskilt redovisas.

3. Myndigheten skall begära in redovisningar från de organisationer eller enskilda som får bidrag från de anslagsposter som myndigheten disponerar ur anslaget 25:3.


Nya uppdrag

1. Myndigheten skall sprida kunskap om den pedagogiska verksamheten vid öppna förskolor och dess betydelse för barn och vuxna. Uppdraget skall omfatta öppna förskolans olika organisationsformer. Hänsyn skall tas till olika brukares behov av verksamheten. Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 december 2005.

2. Myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

3. Myndigheten skall, i enlighet med bestämmelsen i sin instruktion att samverka med Statens skolverk och Specialpedagogiska institutet, särskilt bistå Statens skolverk i verkets uppdrag att uppfylla de handikappolitiska etappmålen.

4. Myndigheten skall tillsammans med Nationellt centrum för flexibelt lärande tydliggöra gränsdragningen mellan myndigheterna i syfte att undvika dubbelarbete och säkerställa en effektiv resursfördelning. Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 maj 2005.

5. Regeringen beslutade den 9 september 2004 att ge Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att medverka i genomförandet av en norsk-svensk historietävling med anledning av unionsupplösningen mellan Norge och Sverige. I beslutet angavs att tävlingen skulle omfatta grundskolan. Beslutet ändras på så sätt att uppdraget även skall omfatta gymnasieskolan. Uppdraget skall som tidigare redovisas senast den 31 augusti 2005.

6. Regeringen beslutade den 5 februari 2004 att ge Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att initiera informations- och utvecklingsinsatser om förskolan som arbetsplats. Beslutet ändras på så sätt att målgruppen för uppdraget utökas att även omfatta de lärare som är utbildade för förskolan och som finns i arbetskraften utanför förskolan, förskoleklassen och skolan. Uppdraget skall som tidigare redovisas senast den 1 november 2005.

7. Regeringen beslutade den 22 maj 2003 att ge Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att stödja och följa skolornas arbete med att genomföra de ändringar som gjorts i Lpo 94 samt Lpf 94 i syfte att stärka skolans ansvar att erbjuda alla elever daglig och regelbunden fysisk aktivitet. Beslutet ändras på så sätt att myndigheten i genomförandet av uppdraget skall samverka med Nationellt centrum för fysisk aktivitet hos barn och ungdomar (NCFF). Uppdraget skall som tidigare slutredovisas den 1 september 2005.


Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

Myndigheten för skolutveckling skall senast den 1 februari 2005 redovisa hur bidraget enligt förordningen (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda har använts. Myndigheten skall härvid bedöma effekterna av bidraget (ur regleringsbrevet för år 2004).


Uppdrag som givits i särskild ordning som ännu ej är slutredovisade

1. Regeringsbeslut den 18 juni 2003 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att bedriva utökad försöksverksamhet med validering av vuxnas reella kompetens för att vinna ytterligare erfarenheter. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 mars 2005.

2. Regeringsbeslut den 28 maj 2003 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att utveckla former för samarbete med utvecklingsländer inom gymnasial utbildning. En andra delrapport skall lämnas senast den 1 februari 2005 och senast den 1 februari 2006 skall myndigheten redovisa resultatet av det dittills genomförda utvecklingsarbetet.

3. Regeringsbeslut den 28 maj 2003 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att arbeta för förbättrad förskole- och skolsituation i segregerade områden. Myndigheten för skolutveckling skall årligen lämna en delredovisning av uppdraget. Uppdraget skall slutredovisas den 15 december 2005.

4. Regeringsbeslut den 28 maj 2003 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att utveckla ämneskompetensen hos lärare inom svenskundervisning för invandrare, sfi. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 mars 2005.

5. Regeringsbeslut den 12 februari 2004 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att utveckla ämneskompetensen hos lärare inom svenskundervisning för invandrare, sfi. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2006.

6. Regeringsbeslut den 6 maj 2004 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att genomföra insatser för utbildning av svenska utlandsskolors styrelser. Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 2005.

7. Regeringsbeslut den 27 maj 2004 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling angående insatser för att främja jämställdhet i skolan. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2005.

8. Regeringsbeslut den 10 juni 2004 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att redovisa förslag till metoder för att stärka arbetet med regionala utvecklingsprogram. Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2005.

9. Regeringsbeslut den 1 juli 2004 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att utveckla den statliga rektorsutbildningen. Uppdraget skall delredovisas senast den 1 april 2005 och slutredovisas senast den 1 februari 2006.

10. Regeringsbeslut den 30 september 2004 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att genomföra aktiviteter för att uppmärksamma de mänskliga rättigheterna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2005.

11. Regeringsbeslut den 9 december med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att utarbeta en handlingsplan för att stimulera barns, ungdomars och vuxnas intresse för naturvetenskap och teknik i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2005.


Uppdrag till annan myndighet, där Myndigheten för skolutveckling skall samverka eller samarbeta med denna myndighet

1. Regeringsbeslut den 26 augusti 2004 till Statens skolverk angående uppföljning och rapportering av en vidgad användning av rekryteringsbidraget till vuxenstuderande.

2. Regeringsbeslut den 16 september 2004 med uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att tillsätta en arbetsgrupp för implementeringen av alkohol- och drogförebyggande arbete i skolan. Arbetet skall ske i samverkan med bl.a. Myndigheten för skolutveckling. Uppdraget skall avrapporteras årligen med slutrapport senast den 31 december 2007.

3. Regeringsbeslut den 11 november 2004 med uppdrag till Statens skolverk att kartlägga utbildningssituationen för de nationella minoriteterna och i samverkan med Myndigheten för skolutveckling lämna förslag till åtgärder som syftar till att ytterligare förbättra situationen. Upppdraget skall redovisas senast den 1 november 2005.

4. Regeingsbeslut den 9 december 2004 med uppdrag till Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) att genomföra ett utökat nationellt program för att främja entreprenörskap. Arbetet skall ske i samarbete med bl. a. Myndigheten för Skolutveckling. Myndigheten för skolutveckling skall bistå NUTEK i arbetet med att genomföra programmet bl. a. med sin kompetens i frågor om entreprensörskap i skolan.

5. Regeringsbeslut den 16 december 2004 med uppdrag till Livsmedelsverket att från och med 2005 till och med 2007 ansvara för ett kvalitetsmärkningsverktyg för skolmat. Myndigheten för skolutveckling skall samverka med Livsmedelsverket i dess arbete med att sprida detta kvalitetsmärkningsverktyg. Livsmedelsverket skall även skapa en samarbetsgrupp kring verktyget tillsammans med Myndigheten för skolutveckling. Till gruppen bör även andra aktörer, däribland elevrepresentanter, inbjudas. Gruppen bör även behandla andra frågor kring maten i skolan, inklusive utbud i cafeterior m.m.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:2Myndigheten för skolutveckling (Ramanslag)
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling96 278 tkr
25:2 ap.1Myndigheten för skolutveckling (Ram)96 278 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
25:2 ap.2Myndigheten för skolutveckling - Regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
25:2 ap.1 Myndigheten för skolutveckling

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Myndigheten för skolutveckling får belasta anslaget med lönekostnader för administrationen av projektet Den globala skolan som i övrigt finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).25:3Utveckling av skolväsende och barnomsorg (Ramanslag)
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling145 741 tkr
25:3 ap.6Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. - Myndigheten för skolutveckling (Ram)130 741 tkr
25:3 ap.7Bidrag till vissa organisationer - Myndigheten för skolutveckling (Ram)15 000 tkr
25:3 ap.8Fördelas efter beslut av regeringen - Myndigheten för skolutveckling (Ram)0 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet2 500 tkr
25:3 ap.9Fördelas efter beslut av Jämställdhetsdelegationen (Ram)2 500 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
25:3 ap.1Utveckling av skolväsende och barnomsorg - Regeringens disposition (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet5 600 tkr
25:3 ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (Ram)5 600 tkr


Villkor
25:3 ap.6 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. - Myndigheten för skolutveckling

Av anslagssparandet får 57 000 000 kronor disponeras av myndigheten år 2005.

Medlen skall användas till utvecklingsarbete, kompetensutveckling och rektorsutbildning. Anslaget får belastas med myndighetens utgifter för administration av rektorsutbildningen. Dessa utgifter skall särredovisas.

Medel skall även användas till:

- att finansiera produktion av bl. a. utbildningsprogam vid Sveriges utbildningsradio AB,

- internationella tävlingar för elever i teknik, naturvetenskap och matematik,

- att finansiera doktorander som omfattas av de åtaganden som myndigheten har avseende forskningsprojekt och forskningsmiljöer,

- att slutföra finansieringen av vissa forskningsprojekt enligt de åtaganden som myndigheten har,

- stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm,

- Lexin,

- särskilda insatser, efter regeringsbeslut, avseende matematik, naturvetenskap och teknik.

Högst 3 000 000 kr skall användas för att utveckla förskolans och skolans kulturuppdrag, enligt regeringsbeslut U2004/3821/S.

Högst 400 000 kr skall användas till konferenser för att manifestera att sex- och samlevnadsundervisningen fyller 50 år, enligt regeringsbeslut U2005/1161/S.

Minst 2 000 000 kronor skall användas till utveckling av webbplatsen Tema modersmål.

Högst 1 500 000 kronor skall användas till att genomföra en konferensserie om kvalitet i förskolan, enligt regeringsbeslut U2005/1757/S.

1 100 000 kronor skall betalas till Reggio Emilia Institutet för projektet kommunikation och mångkulturalitet i förskolan, enligt regeringsbeslut U2005/3224/S.

500 000 kronor skall betalas ut till vardera Stockholms respektive Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik.

Minst 2 000 000 kronor skall betalas ut till Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar för deras arbete med att stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande verksamheter.

2 125 000 kronor skall betalas ut till Uppsala universitet för ett forskningsprogram om skolreformer och samhällförändring.

Högst 3 000 000 kronor skall användas till forskningsbaserade utvecklingsstudier, utvärdering och erfarenhetsspridning i anslutning till försöksverksamheten med utbildning i grundskolan utan nationell timplan. Medlen skall betalas ut efter rekvisition från Timplanedelegationen (U1999:08).

Högst 7 000 000 kronor skall användas för projektet Attraktiv Skola.

Högst 2 000 000 kronor skall användas för kompetensutveckling av lärare i vuxenutbildning i specialpedagogik och pedagogik för vuxna.

Högst 700 000 kronor skall användas för stöd till produktion av läromedel som är avsedd att användas vid modersmålsträning i förskolan för barn med annat modersmål än svenska i enlighet med förordning (SFS 1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel.

Högst 1 500 000 kronor skall användas för att främja utveckling och produktion av läromedel i samiska för undervisning i de samiska språkvarieteterna med särskild fokus på sydsamiska, enligt regeringsbeslut U2005/8408/S.

Högst 8 000 000 kronor skall användas till att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom det naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdet, enligt regeringsbeslut U2005/8130/S.

Högst 3 000 000 kronor skall användas till att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola och skola, enligt regeringsbeslut U2005/8456/S.25:3 ap.7 Bidrag till vissa organisationer - Myndigheten för skolutveckling

Anslagsposten skall huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten skall även användas till:

- bidrag till elevorganisationer dels i form av ett organisationsstöd, dels som ett rörligt bidrag baserat på genomförda insatser,

- Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,

- Sveriges deltagande i European Agency for Development in Special Needs Education,

- förberedelsearbete avseende uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 6-9,

Högst 3 000 000 kronor skall utbetalas till Youth Skills Sweden (Yrkeslandslaget).25:3 ap.8 Fördelas efter beslut av regeringen - Myndigheten för skolutveckling

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att utveckla skolbiblioteken (U2005/8657/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 3 miljoner kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att sprida kunskap och information om skolklassiker (U2005/8658/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 2 miljoner kronor.25:3 ap.9 Fördelas efter beslut av Jämställdhetsdelegationen

Anslagsposten skall användas för bidrag till projekt som syftar till att förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan, enligt förorordningen (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan.25:84Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling0 tkr
25:84 ap.4Associated Schools Project Network (Ram)0 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:4Program för IT i skolan (Ramanslag)
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling0 tkr
25:4 ap.2Insatser för användning av IT i skolan (Ram)0 tkr
25:4 ap.3Fördelas efter beslut av Regeringen (Ram)0 tkr


Villkor


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:2 Myndigheten för skolutveckling

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:2 ap.10Allt0
25:2 ap.20Allt0

25:3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:3 ap.6057 000 tkr0
25:3 ap.70Allt0
25:3 ap.80Allt0
25:3 ap.90Inget0
25:3 ap.10Allt0
25:3 ap.50Inget0

25:4 (2002) Program för IT i skolan

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:4 ap.2 (2002)0Inget0
25:4 ap.3 (2002)0Inget0

25:84 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:84 ap.40Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:225:2 ap.1100 %
25:3 ap.525:3 ap.8100 %
25:3 ap.725:3 ap.8100 %
25:3 ap.925:3 ap.8100 %
25:82 ap.425:84 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)24 352
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Myndigheten för skolutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 96 278 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Myndigheten för skolutveckling 25:2 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Det oförbrukade bidraget på 1 500 000 kronor för utbyggnad av validering av utländsk yrkeskompetens enligt beslut (U2001/4633/V) får användas för att utveckla ämneskompetensen hos lärare inom svenskundervisning för invandrare (sfi) enligt uppdraget i beslut U2004/445/SV.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Myndigheten för skolutveckling ta ut avgifter för projektet Den globala skolan av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).På regeringens vägnar

Ibrahim Baylan
Annika Hägg
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för kommunal ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk