Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 12

2006-02-16
N2006/258/A
(delvis)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
100 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige m.m. och anslag inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikProgramverksamhetEU-program

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad

1.1.1

Verksamhetsområde Programverksamhet

Mål

De arbetsmarknadspolitiska programmen skall öka möjligheten för arbetssökande att få arbete samt motverka brist på arbetskraft

1.1.1.1

Verksamhetsgren EU-program

3

Organisationsstyrning

1. Svenska ESF-rådet skall säkerställa ett effektivt och korrekt genomförande av mål 3 och Equal i enlighet med programdokumenten och de målsättningar som där anges samt med EG-regler och nationella regler.

Återrapportering: En samlad redovisning och bedömning av måluppfyllelsen, med utgångspunkt från av myndigheten framtagna operativa mål och indikatorer samt från förekommande uppföljnings- och utvärderingsresultat m.m. Svenska ESF-rådet skall även, som ett underlag för överföring av erfarenheter till programperioden 2007-2013, lämna en sammanfattande beskrivning av myndighetens arbete med och metoder för att mäta måluppfyllelsen.

4

Uppdrag

1. Svenska ESF-rådet skall för anslaget 22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige senast den 19 januari, den 8 mars, den 2 maj, den 21 augusti och den 2 november 2006 redovisa utgiftsprognoser avseende budgetåren 2006 och 2007. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget.

2. Svenska ESF-rådet skall senast den 19 januari, den 22 februari, den 2 juni, den 21 augusti och den 19 oktober 2006 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen skall även framgå vilka antaganden som ligger till grund för prognoserna samt vilken grad av osäkerhet som råder. Prognoserna skall dessutom kommenteras i förhållande till föregående prognos.

- Beslutade belopp och utbetalade belopp till stödmottagarna med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas under budgetåren 2006-2008 under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, fördelat på anslagsposterna 10 och 11 samt på respektive program. Redovisning skall vid nämnda datum, med undantag för den 19 januari och den 21 augusti 2006, även göras till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Prognoser för beräknade inkomster på undertitel 01 på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006 per år under budgetåren 2006-2008. Redovisningen skall ske på grundval av rapporter från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Redovisning skall vid nämnda datum, med undantag för den 19 januari och den 21 augusti 2006, även göras till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Utbetalat belopp under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 som totalt har varit föremål för återkrav, samt utbetalade belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 10 och 11 samt på respektive program.

 

3. Svenska ESF-rådet skall månadsvis senast den 20:e i efterföljande månad i elektronisk form redovisa utbetalade belopp till stödmottagarna under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, fördelat på anslagsposterna 10 och 11 samt på respektive program.

4. Svenska ESF-rådet skall senast den 22 februari, den 15 juni och den 19 oktober 2006 redovisa uppnådda resultat i mål 3 med avseende på kvantifierade målsättningar i programmet.

5. Svenska ESF-rådet och AMS skall senast den 19 oktober 2006 redovisa hur arbetet med kontroller enligt artikel 4 i Kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 genomförs.

6. Svenska ESF-rådet skall senast den 15 december 2006 redovisa erfarenheter i projektverksamheten i mål 3 och Equal som myndigheten bedömer kan bidra till att utveckla den nationella politiken och verksamheten. Svenska ESF-rådet skall i detta sammanhang även redovisa framkomna resultat i arbetet för att sprida och ta till vara erfarenheterna av mål 3 och Equal. Resultat avseende påverkan på strukturer och attityder skall därvid särskilt belysas. I det fall myndigheterna bedömer det lämpligt kan redovisningen samordnas med motsvarande redovisning för mål 1 av länsstyrelserna i Jämtlands och Norrbottens län.

7. Svenska ESF-rådet skall vara en samverkanspart i regionala tillväxtprogram och dessa program skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med mål 3 och Equal som därigenom kan medfinansiera programmen. Svenska ESF-rådet skall även bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i arbetet med regionala tillväxtprogram inom sitt ansvars- och kompetensområde. Svenska ESF-rådet skall bistå Verket för näringslivsutveckling med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från verket. Svenska ESF-rådet skall vid förfrågan från länens programansvariga organ redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige100 487
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)100 487

Villkor för anslag 22:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för mål 3 och Equal samt s.k. artikel 6-projekt avseende programperioden 2000-2006.

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

 

 

22:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län21 832
ap.3Mål 2, Södra och Öarna (ram)21 832
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län8 909
ap.4Mål 2, Västra (ram)8 909
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län47 239
ap.5Mål 2, Norra (ram)47 239
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län103 832
ap.6Mål 1, Region Södra skogslänen (ram)75 845
ap.7Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen (ram)27 987
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län162 164
ap.8Mål 1, Region Norra Norrland (ram)129 975
ap.9Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland (ram)32 189
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 615 584
ap.10Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet (ram)1 128 703
ap.11Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet (ram)486 881

Villkor för anslag 22:6

ap.3 Mål 2, Södra och Öarna

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Södra och Öarna.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 06 Mål 2: Region Södra och Öarna.

ap.4 Mål 2, Västra

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Västra.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 05 Mål 2: Region Västra.

ap.5 Mål 2, Norra

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Norra.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 04 Mål 2: Region Norra.

ap.6 Mål 1, Region Södra skogslänen

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Södra skogslänen.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 03 Mål 1: Region Södra skogslänen.

ap.7 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen

Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinanseringen av åtgärd 2.1 Kompetensutveckling för sysselsatta och åtgärd 2.4 Lokalt projektstöd i mål 1.

ap.8 Mål 1, Region Norra Norrland

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Norra Norrland.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 02 Mål 1: Region Norra Norrland.

ap.9 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland

Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av åtgärd 3.1 Kompetensutveckling för anställda och åtgärd 3.4 Lokal utveckling i mål 1.

ap.10 Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal.

2. Svenska ESF-rådet skall månadsvis lämna bidrag till AMS för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos AMS. Ej förbrukade medel skall återbetalas i sådan tid att de är Svenska ESF-rådet till handa senast brytdagen för bokslut för räkenskapsåret 2006. Utbetalningar till eller återbetalningar från AMS som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2006 skall redovisas mot 2006 års anslag.

ap.11 Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet

1. Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3.

2. Svenska ESF-rådet skall månadsvis lämna bidrag till AMS för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos AMS. Ej förbrukade medel skall återbetalas i sådan tid att de är Svenska ESF-rådet till handa senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2006. Utbetalningar till eller återbetalningar från AMS som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2006 skall redovisas mot 2006 års anslag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 0153 %0
22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
ap.3655Allt0
ap.4267Allt0
ap.51 417Allt0
ap.62 275Allt0
ap.7840Allt0
ap.83 899Allt0
ap.9966Allt0
ap.1033 861Allt0
ap.1114 607Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
22:6 ap.1222:6 ap.729 295
22:6 ap.1222:6 ap.916 409
22:6 ap.1222:6 ap.11236 402
22:6 ap.1222:6 ap.10280 310
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apÅrAnslagstyp
22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.2ram
22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
ap.12ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap/dp200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
ap.335 00010 4526 4762008
ap.420 0005 24002008
ap.545 00016 51902008
ap.6100 00045 0003 5312008
ap.715 0005 0001 0002008
ap.8170 00086 00024 8832008
ap.930 0009 70802008
ap.102 350 0001 310 285873 9562008
ap.11750 000509 291150 0502008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-258 373
2006-02-258 373
2006-03-258 373
2006-04-258 373
2006-05-258 373
2006-06-258 373
2006-07-258 373
2006-08-258 373
2006-09-258 373
2006-10-258 373
2006-11-258 373
2006-12-258 384
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Hans Karlsson
Inger Wijkström
Kopia till
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Verket för näringslivsutveckling
Länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands, Gävleborgs, Örebro och Jönköpings län
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM