Socialdepartementet


Regeringsbeslut
9

2006-02-09
S2006/1253/FH
Statens folkhälsoinstitut
103 52 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens folkhälsoinstitut
Riksdagen har beslutat om Statens folkhälsoinstituts verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens folkhälsoinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
FolkhälsaSamordnat folkhälsoarbeteNationell uppföljning och utvärdering
Nationellt kunskapscentrum
Hälsofrämjande levnadsvanorTillsyn över alkohol, narkotika, tobak
Särskilda hälsofrämjande åtgärder
Smittskydd och hälsoskyddFörebyggande åtgärder mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Folkhälsa

Mål

Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Återrapportering

FHI skall redovisa viktigare förhållanden och förändringar i omvärlden inom folkhälsoområdet.

1.1.1

Verksamhetsområde Samordnat folkhälsoarbete

Mål

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för ett samordnat folkhälsoarbete skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.

Återrapportering

FHI skall redovisa en bedömning av måluppfyllelsen.

FHI skall redovisa befintliga samarbetsformer, strukturer och kommunikationskanaler på nationell, regional och lokal nivå för ett samordnat folkhälsoarbete samt vilka andra former, strukturer och kanaler som bör användas eller utvecklas.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Nationell uppföljning och utvärdering

Mål

Arbetet med att nå det övergripande nationella folkhälsomålet skall regelbundet följas upp, analyseras och utvärderas.

Återrapportering 1

FHI skall ta fram en folkhälsopolitisk rapport. Rapporten skall redovisa indikatorer för folkhälsans viktigaste bestämningsfaktorer som institutet, i samråd med andra aktörer, identifierat. Redovisningen skall ske i form av tidsserier som möjliggör analys av utvecklingstrender. Rapporten skall vidare redovisa vidtagna insatser på nationell, och så långt det är möjligt, på regional och lokal nivå som bedöms väsentligen ha bidragit till eller väsentligen kan komma att bidra till att nå det övergripande nationella folkhälsomålet och målen inom de elva målområdena i propositionen Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35). Rapporten skall även redovisa en bedömning av resultaten och de mer långsiktiga effekterna av genomförda insatser samt ge rekommendationer om åtgärder. Utvecklingen av bestämningsfaktorerna skall redovisas efter kön. I analysen skall FHI särskilt beakta socioekonomisk ställning och etnicitet samt förutsättningarna för barns, äldres, funktionshindrades och homo- och bisexuellas hälsa. Rapporten skall lämnas till Socialdepartementet senast den 1 april 2009.

Återrapportering 2

FHI skall följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom området hälsa och utsatthet. Uppföljningen skall belysa utvecklingen av de bestämningsfaktorer för hälsoutvecklingen bland unga, som FHI har identifierat inom ramen för det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för år 2005 med anledning av den ungdomspolitska propositionen (prop. 2004/05:2). Målgruppen för uppföljningen är ungdomar mellan 16 och 24 år. Redovisningen, som skall lämnas i årsredovisningen för år 2006, skall om möjligt även belysa skillnader i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på kön, inrikes/utrikes födda, socioekonomisk bakgrund, ålder, geografisk hemvist samt eventuella funktionshinder. FHI skall även kortfattat redogöra för insatser/åtgärder som myndigheten vidtagit inom ramen för den egna verksamheten som bidrar till uppfyllelsen av de ungdomspolitiska målen (prop. 2004/05:2, bet. 2004/05:KrU2, rskr. 2004/05:94). Årsredovisningen skall, utöver Socialdepartementet, även tillställas Ungdomsstyrelsen.

Återrapportering 3

FHI skall redovisa hur myndigheten, utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, arbetar för att integrera barnperspektivet i uppföljningen av det nationella folkhälsomålet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Nationellt kunskapscentrum

Mål 1

FHI skall fortsätta utveckla myndighetens kunskapsstöd, metodstöd och strategiska stöd till det lokala och regionala folkhälsoarbetet.

Återrapportering

FHI skall redovisa:

 • vilka kunskapsunderlag och kunskapssammanställningar som FHI har producerat under året,

 • på vilket sätt och i vilken utsträckning FHI under året har samverkat med berörda myndigheter i utvecklingen och spridningen av kunskapsbaserade metoder,

 • vilka åtgärder som vidtagits för att sprida den metodkunskap som sammanställts i rapporten "Nya verktyg för föräldrar - förslag till nya former av föräldrastöd" samt en bedömning av i vilken utsträckning denna kunskapsspridning har bidragit till utvecklingen av föräldrautbildning och föräldrastöd,

 • hur FHI:s kommunikationskanaler till de lokala och regionala nivåerna har utvecklats under året,

 • vilka andra åtgärder som har vidtagits för att uppfylla målet,

 • en bedömning av hur kommuner och landsting har uppfattat FHI:s underlag, sammanställningar och andra åtgärder samt i vilken utsträckning de har använt materialet samt

 • en bedömning av hur FHI:s insatser inom denna verksamhetsgren har bidragit till uppfyllelsen av målet för verksamhetsområdet Samordnat folkhälsoarbete.

Mål 2

FHI skall utveckla metoder för hälsokonsekvensbedömningar (HKB), bland annat med inriktning på matvanor och fysisk aktivitet, och redovisa vidtagna åtgärder samt följa upp hur HKB tillämpas på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt bedöma hur behovet av metodutveckling ser ut.

Återrapportering 1

FHI skall redovisa hur arbetet med metodutveckling och tillämpning av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) på lokal, regional, nationell och internationell nivå fortskrider samt göra en bedömning av hur behovet av metodutveckling ser ut.

Återrapportering 2

FHI skall redovisa vad man har gjort för att bedöma hälsokonsekvenser av förändringar i marknadsföring, pris, tillgänglighet och konsumtion av energitäta och näringsfattiga livsmedel.

Övrig återrapportering

FHI skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att främja samordning och samverkan mellan statliga myndigheter när det gäller nationell hälsoinformation och hälsokommunikation.

1.1.2

Verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor

Mål 1

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för att påverka hälsofrämjande levnadsvanor skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.

Återrapportering

FHI skall redovisa en bedömning av måluppfyllelsen. Redovisningen kan göras i anslutning till återrapporteringen under verksamhetsområdet Samordnat folkhälsoarbete.

Mål 2

Samordningen mellan alkoholskadeförebyggande arbete och tillsynsverksamhet skall öka.

Återrapportering

FHI skall redovisa en bedömning av hur samordningen mellan det alkoholskadeförebyggande arbetet och tillsynsverksamheten har ökat på nationell, regional och lokal nivå.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Tillsyn över alkohol, narkotika, tobak

Mål 1

FHI skall utveckla och intensifiera tillsynen i förhållande till de regionala och kommunala tillsynsmyndigheterna med avseende på alkohollagen (1994:1738).

Återrapportering

FHI skall redovisa:

 • vilka insatser som har vidtagits för att utveckla och intensifiera tillsynen samt

 • vilka slutsatser som myndigheten har dragit av tillsynen.

Mål 2

FHI skall utveckla och intensifiera tillsynen i förhållande till de regionala och kommunala tillsynsmyndigheterna med avseende på tobakslagen (1993:581).

Återrapportering

FHI skall redovisa:

 • vilka insatser som har vidtagits för att utveckla och intensifiera tillsynen,

 • vilka insatser som har vidtagits för att stödja regionala och lokala tillsynsmyndigheter när det gäller att säkerställa efterlevnaden av förbudet mot rökning i serveringsmiljöer samt

 • vilka slutsatser som myndigheten har dragit av tillsynen.

Mål 3

FHI skall till kommunerna sprida metoden om ansvarsfull alkoholservering inom restaurangnäringen i enlighet med rapporten Ansvarsfull alkoholservering mm.

Återrapportering

FHI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att sprida metoden om ansvarsfull alkoholservering.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Särskilda hälsofrämjande åtgärder

Mål 1

FHI skall fortsätta utveckla myndighetens insatser för att stärka det alkoholskadeförebyggande arbetet.

Återrapportering

FHI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla myndighetens insatser för att stärka det alkoholskadeförebyggande arbetet.

Mål 2

FHI skall stödja kommunernas utveckling av det lokala alkoholförebyggande arbetet genom att utveckla och sprida kunskap om metodmaterial.

Återrapportering

FHI skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas utveckling av det lokala alkoholförebyggande arbetet genom att utveckla metodmaterial.

Mål 3

FHI skall utveckla insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser samt verka för att effektiva kunskapsbaserade metoder för att minska skadeverkningar av överdrivet spelande utvecklas.

Återrapportering

FHI skall redovisa hur uppdraget att utveckla insatserna mot spelberoende och dess sociala konsekvenser samt kunskapsbaserade metoder fortskrider.

Övriga återrapporteringar

FHI skall redovisa:

 • vilka insatser som FHI har vidtagit med anledning av prop. 2005/06:30 om nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner,

 • verksamheten Sluta-Röka-linjen som ett stöd för rökavvänjning samt

 • vilka frivilligorganisationer inom det tobakspreventiva området som ges ekonomiskt stöd och vilken typ av verksamhet som bedrivs.

1.1.3

Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

Mål 1

Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Återrapportering

FHI skall redovisa insatser inom myndighetens verksamhetsområden som bidrar till måluppfyllelsen.

Mål 2

Spridning av allvarlig smitta samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådan smitta skall förhindras och begränsas.

Återrapportering

FHI skall inte återrapportera mot detta mål.

Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen skall minska och en hög hälsoskyddsnivå skall upprätthållas.

Återrapportering

FHI skall inte återrapportera mot detta mål.

Mål 4

Målet för samhällets insatser bör vara att begränsa spridningen av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde.

- antalet nyupptäckta fall av hivinfektion där smittöverföringen skett i Sverige skall halveras till år 2016,

- hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare skall identifieras inom två månader och för övriga grupper som vistats i högendemiska områden inom sex månader, samt

- kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

Återrapportering

FHI skall redovisa de väsentligaste insatserna som gjorts under året för att uppnå respektive delmål.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Förebyggande åtgärder mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar

Mål 1

Ingen måltext - skall ej visas i utskriften

Återrapportering

FHI skall redovisa:

 • befintliga metoder och deras resultat och i vilken grad de tillämpas, samt

 • en bedömning av vilka metoder som behöver utvecklas, t.ex. inom olika områden eller för olika målgrupper.

2

Övriga mål och återrapportering

Nationellt mål för att halvera antalet sjukdagar

Frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Hänsyn skall tas till den demografiska utvecklingen under perioden.

Arbetsmarknadsverket (AMV), Arbetsmiljöverket (AV), Arbetslivsinstitutet (ALI), Försäkringskassan (FK), Socialstyrelsen (SoS) och Statens folkhälsoinstitut (FHI) skall inom sina respektive områden aktivt bidra till att målet uppfylls. På regional och lokal nivå är landsting och kommuner ansvariga inom sina respektive områden.

Regeringen har definierat tre områden inom vilka myndigheterna genom sina ordinarie politik- och verksamhetsområden kan bidra till att målet uppnås: förebyggande insatser, sjukskrivningsprocessen samt kunskaper om insatser och resultat. En viktig förutsättning för att målet skall kunna nås är en nära samverkan mellan de berörda myndigheterna.

FHI skall redogöra för åtgärder som myndigheten vidtagit inom ramen för den egna verksamheten som även bidrar till uppfyllelsen av det nationella målet för att halvera antalet sjukdagar till år 2008. Bland annat skall FHI redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sprida kunskap om hälsofrämjande arbetsplatser och om sambanden mellan arbetsliv, hälsa och sjukfrånvaro.

Jämställdhetsintegrering

FHI skall genomföra en analys av myndighetens verksamhet utifrån de jämställdhetspolitiska målen (prop. 1993/94:147). Analysen skall redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2006.

FHI skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet.

 

Global utveckling

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 skall FHI senast den 31 oktober 2006 redovisa hur myndigheten, sedan föregående rapportering, inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har medverkat till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling (enl. prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).

 

Storstadspolitik

FHI skall redovisa på vilket sätt myndigheten under år 2006, inom ramen för den egna verksamheten, har bidragit till det lokala utvecklingsarbetet för att nå de storstadspolitiska mål, som fastställts av riksdagen (prop. 1997/98:165, bet. 1998/99:AU2, rskr. 1998/99:34).

 

Internationellt samarbete

FHI skall redovisa institutets medverkan i EU-arbetet.

FHI skall redovisa institutets medverkan i samarbetet inom Världshälsoorganisationen samt övrigt internationellt samarbete.

 

Stöd till organisationer

FHI skall redovisa fördelningen av det ekonomiska stödet till organisationer.

 

Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.


19 januari
8 mars
2 maj
21 augusti
2 november

3

Organisationsstyrning

Omlokalisering till Östersund

I enlighet med överenskommelsen mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna angående lokalisering av statliga verksamheter som ett led i försvarsomställningen har FHI regeringens uppdrag att genomföra en omlokalisering av myndigheten från Stockholm till Östersund. Omlokaliseringen skall ske på ett sådant sätt att verksamheten långsiktigt kan fungera med bibehållen kvalitet och skall vara fullt genomförd senast den 1 juli 2007 (regeringsbeslut nr 15 den 9 juni 2005).

FHI skall i årsredovisningarna för åren 2005 - 2007 redogöra för vidtagna åtgärder och uppnådda resultat med anledning av detta beslut.

FHI skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm. Merkostnaderna bör redovisas uppdelat på följande delar, nämligen lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Redovisning skall ske i årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för år 2007.

Avveckling av viss verksamhet

Regeringen fattade den 15 december 2005 beslut om propositionen Nationell strategi mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar (prop. 2005/06:60). I propositionen redovisas en samlad strategi för samhällets insatser för att förebygga spridning och minska konsekvenserna av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Vidare redovisas regeringens överväganden beträffande ansvarsfördelningen mellan de statliga myndigheterna inom området. Ansvarsfördelningen mellan de statliga aktörerna bör renodlas och förtydligas. Uppgifterna för de statliga myndigheterna bör överensstämma med de uppgifter som de i övrigt har inom folkhälsoområdet.

Regeringens bedömning är att en funktion för samordning av de samlade insatserna mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar bör inrättas som en särskild inrättning vid Socialstyrelsen. I uppgiften ingår att verka för samordning och uppföljning av de samlade insatserna och att se till att långsiktiga förebyggande insatser inom området vidtas.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att inrätta en sådan samordningsfunktion. Till uppdraget hör att analysera i vilken utsträckning etableringen av denna funktion medför övertagande av uppgifter som tidigare har utförts av FHI. Socialstyrelsen skall även, efter samråd med FHI, lämna förslag till resurser som skall överföras från FHI till Socialstyrelsen.

Med anledning av denna förändring skall FHI vidta de åtgärder som behövs för att avveckla sådan verksamhet, som har bedrivits inom ramen för anslaget 14:1 Insatser mot aids, och som inte kommer att övertagas av Socialstyrelsen. Avvecklingen skall genomföras successivt och vara avslutad senast den 30 juni 2006. Samråd skall ske med Arbetsgivarverket.

FHI skall även analysera hur myndighetens övriga verksamhet och arbetsmetoder berörs av denna förändring och redogöra för åtgärder som vidtagits eller planeras inom den övriga verksamheten p.g.a. detta.

FHI skall fortlöpande informera Socialdepartementet och redovisa uppdraget senast den 30 september 2006.

 

4

Uppdrag

Nya uppdrag

FHI skall samla in de uppgifter som kan ingå i den nationella rapporteringen enligt WHO:s ramkonvention om tobakskontroll och ge regeringen det underlag som behövs enligt prop. 2004/05:118 avsnitt 7.11. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2007.

FHI skall utarbeta ett enhetligt system för uppföljning och utvärdering av lokala och regionala insatser inom ramen för alkohol- och narkotikahandlingsplanernas genomförande (enl. prop. 2005/06:30). Redovisning skall ske till Socialdepartementet senast den 31 december 2007.

FHI skall påbörja ett tvärsektoriellt och långsiktigt utvecklingsarbete om den bebyggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. I den bebyggda miljön ingår både allmänna inomhusmiljöer och utemiljöer i närheten av bostadsområden såsom skol- och förskolegårdar, trafikmiljön och anläggningar för rekreation och idrott. I uppdraget ingår bl.a. att undersöka vilka faktorer i närmiljön som främjar fysisk aktivitet hos barn, vuxna och äldre samt identifiera effektiva interventioner och forskningsbehov samt att samla berörda aktörer i en samrådsgrupp och leda densamma. Både flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och förutsättningar skall beaktas i genomförandet av uppdraget. FHI skall i genomförandet av uppdraget samråda med Boverket samt med Movium i de delar som rör Movium:s nationella samordningsansvar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer. En avrapportering av uppdraget skall ske till Socialdepartementet senast den 31 december 2008.

FHI skall påbörja utvecklingen av en hälsokommunikationsstrategi för goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och förebyggande av övervikt. Strategin skall kunna användas av aktörer som arbetar med att sprida hälsoinformation till allmänheten i syfte att stödja människor i hälsosamma och hållbara livsval. Strategin skall vara målgruppsanpassad, dvs. bland annat anpassad efter flickors och pojkars, kvinnors och mäns samt olika etniska gruppers villkor och förutsättningar. Apotekets roll och potential som hälsoinformatör skall beaktas i arbetet. Som ett första steg skall myndigheten fastställa vilka målgrupper som skall prioriteras. I den del som rör goda matvanor skall samråd ske med Livsmedelsverket. Arbetet skall redovisas inom ramen för årsredovisningen.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

FHI skall följa upp befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende målet för politikområdet Folkhälsa. Målgruppen är ungdomar mellan 16 och 24 år. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2005. Årsredovisningen skall tillställas både Ungdomsstyrelsen och Socialdepartementet.

FHI skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Institutet skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende år 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

FHI skall i samråd med berörda kommuner, Storstadskansliet, Integrationsverket och andra berörda myndigheter identifiera och belysa lämpliga indikatorer som kan mäta utvecklingen av folkhälsan på bostadsområdesnivå. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2005.

FHI skall närmare följa hur rökförbudet på serveringsställen efterföljs i praktiken och utvärdera tillämpningen av förbudet och den regionala och kommunala tillsynen. Vidare skall de ekonomiska effekterna på småföretagen kartläggas. I uppdraget ingår även att redovisa eventuella behov av detaljföreskrifter att utfärdas av FHI. Uppdraget skall återrapporteras i samband med årsredovisningen för år 2006.

FHI skall följa upp den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (regeringsbeslut nr 6 den 24 januari 2002). Uppdraget skall redovisas senast den 30 december 2006.

FHI skall tillsätta en arbetsgrupp för att uppdatera och genomföra den implementeringsplan som tidigare redovisats till regeringen om alkohol- och drogförebyggande arbete i skolan (regeringsbeslut nr 4 den 16 september 2004). Uppdraget skall avrapporteras årligen med slutrapport senast den 31 december 2007.

FHI skall till ett nationellt program för självmordsprevention ta fram förslag på befolkningsinriktade strategier och åtgärder för statliga myndigheter, landsting och kommuner (regeringsbeslut nr 3 den 21 juli 2005). Redovisning skall ske till Socialdepartementet senast den 15 december 2006.

FHI skall utreda förutsättningarna för att kartlägga livsmedelstillgängligheten i kommuner (regeringsbeslut nr 18 den 29 september 2005). Uppdraget skall rapporteras till Socialdepartementet senast den 31 december 2006.

Uppdrag till andra myndigheter, som skall genomföras i samråd med eller med stöd av FHI

Statens skolverk, Ungdomsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Konsumentverket och Statens strålskyddsinstitut har i regleringsbrevet för år 2005 getts i uppdrag att, i samråd med FHI, utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom det egna verksamhetsområdet. Myndigheterna skall redovisa uppdragen till FHI senast den 31 december 2006.

Vägverket har i regleringsbrevet för år 2006 getts i uppdrag att, i samråd med FHI, utveckla exempel på metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom det egna verksamhetsområdet. Uppdraget skall redovisas till Näringsdepartementet, Socialdepartementet och FHI senast den 31 december 2006.

Länsstyrelserna i tretton län har i regleringsbrevet för år 2006 getts i uppdrag att, med stöd av FHI, identifiera sin roll inom folkhälsoområdet och redovisa insatser som bidrar till uppfyllelsen av det nationella folkhälsomålet. Uppdragen skall redovisas till Socialdepartementet och FHI senast den 31 december 2006.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i regleringsbrevet för år 2006 getts i uppdrag att, i samråd med FHI, utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom tre av sina verksamhetsområden. Uppdraget skall redovisas till Finansdepartementet, Socialdepartementet och FHI senast den 31 december 2007.

Arbetsmarknadsverket, Statens räddningsverk och Integrationsverket skall, enligt återrapporteringskrav i regleringsbrevet för år 2006 och i samråd med FHI, följa upp sitt arbete med hälsokonskevensbedömningar och rapportera om utvecklingen.

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för år 2006 getts i uppdrag att utreda förutsättningarna för en nationell databas för rapportering och uppföljning av barns längd och vikt, inklusive en uppskattning av kostnaderna för olika typer av datainsamling samt hur uppgifter om amningsfrekvens kan inkluderas. Uppdraget skall genomföras i samråd med bl.a. FHI och avrapporteras senast den 30 juni 2007.

Arbetslivsinstitutet har i regleringsbrevet för år 2006 getts i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskapsläget om unga kvinnors och mäns situation i arbetslivet. Uppdraget skall genomföras i samråd med bl.a. FHI och slutredovisas senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:4

Statens folkhälsoinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut130 895
ap.1Förvaltningsmedel (ram)130 895
ap.2Återbetalningsmedel (ram)0

Villkor för anslag 14:4

ap.1 Förvaltningsmedel

Regeringen aviserade i prop. 2004/05:127 om hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer att uppgiften att meddela tillstånd till hantering av hälsofarliga varor för vetenskapliga eller industriella ändamål fr.o.m. den 1 januari 2006 skulle överföras från Läkemedelsverket till FHI. P.g.a. omlokaliseringen av FHI framflyttas datum för denna ändring till att gälla fr.o.m. den 1 maj 2006. För perioden fr.o.m. den 1 januari 2006 t.o.m. den 30 april 2006 skall FHI ersätta Läkemedelsverket för kostnaderna för denna verksamhet med högst 200 000 kronor. Medlen utbetalas efter rekvisition från Läkemedelsverket.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
14:4 Statens folkhälsoinstitut
ap.13 927Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
14:4 Statens folkhälsoinstitut
14:4 ap.314:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apÅrAnslagstyp
14:4 Statens folkhälsoinstitut
ap.3ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap/dp200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
14:4 Statens folkhälsoinstitut
ap.121 0004 1254 1252 009
ap.20002 009
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 610
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens folkhälsoinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2510 907
2006-02-2510 907
2006-03-2510 907
2006-04-2510 907
2006-05-2510 907
2006-06-2510 907
2006-07-2510 907
2006-08-2510 907
2006-09-2510 907
2006-10-2510 907
2006-11-2510 907
2006-12-2510 918
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens folkhälsoinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
14:4 ap.1Förvaltningsmedel

7

Avgifter och bidrag

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter till Statens folkhälsoinstitut2544003 70003 7003 700
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter till Statens folkhälsoinstitut

FHI:s verksamhet enligt alkohollagen (1994:1738) skall avgiftsfinansieras. Avgifternas storlek bestäms av regeringen i alkoholförordningen (1994:2046). De avgifter som myndigheten ej får disponera skall redovisas mot inkomsttitel 2544 Avgifter för Statens Folkhälsoinstituts verksamhet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Bengt Rönngren
Kopia till
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet/Sto
Utrikesdepartementet/GU
Socialdepartementet/HS
Socialdepartementet/SK-Barn
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA
Utbildnings- och kulturdepartementet/Ung
Näringsdepartementet/A
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/JÄM
Näringsdepartementet/RUT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Institutet för psykosocial medicin
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Ungdomsstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöverket