Socialdepartementet


Protokoll
16
vid regeringssammanträde
2006-02-02
S2006/1022/FH

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 14:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:1

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.3Regeringens disposition (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
14:1 ap.214:1 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apÅrAnslagstyp
14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.1ram
ap.2ram
Utdrag till
Riksdagens socialutskott
Regeringskansliets internrevision
Statens folkhälsoinstitut
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting