Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutII:2

2006-01-26Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDEU2006/86/SV


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 15, bet. 2004/05:UbU2, rskr. 2004/05:125, prop. 2005/06:1, utg.omr. 15, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:40).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:6Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)
Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket28 073 tkr
25:6 ap.1Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ram)28 073 tkr


Villkor
25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslaget får belastas med utgifter för att förse synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande med studielitteratur.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:6 ap.13 000Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:625:6 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande
Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:6 Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Talboks- och punktskriftsbiblioteket får disponera följande belopp i form av ett medgivet överskridande

Anslag/anslagspostMedgivet överskridande (tkr)
25:6 ap.11 1132.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:6 ap.15 0004 5005002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2005 beställa produktion av studielitteratur som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 5 000 000 kronor efter 2005.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Robert Modlitba
Kopia till

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret