Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutII:3

2006-01-26Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALLU2006/188/SV


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 15, bet. 2004/05:UbU2, rskr. 2004/05:125, prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124, prop. 2004/05:100, utg.omr. 15, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303, prop. 2005/06:1, utg.omr. 15, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:40).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetAdministration av studiehjälp
Administration av studiemedel
Administration av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)
Återbetalningsverksamhet
Central förvaltningsverksamhet
IntegrationspolitikHemutrustningslånTilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Specialpedagogiska institutet, Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och Talboks- och punktskriftsbiblioteket.


Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen inom verksamhetsområdet.

Myndigheten skall dessutom redovisa en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter samt utvecklingen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Administration av studiehjälp

Mål

Verksamheten skall bidra till att minska betydelsen av ekonomiska, geografiska och sociala hinder för gymnasiala studier.

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättssäkerhet.

Informationsutbytet mellan myndigheten och läroanstalterna skall vara rättssäkert.


Återrapportering

Antal studerande med studiehjälp (studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg) samt utbetalda belopp fördelade på ålder, studiestödsomfattning och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. Studiehjälp för studier utomlands skall särredovisas. Antal elever som skolan har rapporterat minskad studieomfattning för skall redovisas. Utbetalda medel fördelade på studier i Sverige och utomlands skall särredovisas.

För skolformen gymnasieskola skall redovisas det totala antalet elever som har studiehjälp och därutöver skall redovisningen fördelas på kommunala och fristående skolor. För studiebidraget under kommunala och fristående skolor skall framgå antal bosatta i annan kommun än studieorten.

För inackorderingstillägg skall antalet mottagare av stödet samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad redovisas fördelade på nu gällande avståndsklasser i kilometer.

För extra tillägg skall antalet mottagare av stödet samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad redovisas fördelade på nu gällande inkomstklasser.

Antal personer som fått bifalls- respektive avslagsbeslut i studiehjälpsärenden grundade på EG-rätten skall särredovisas.

Uppgifterna skall redovisas i tabellform senast den 1 april 2006. All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Antal ansökningar om stöd, antal bifalls- respektive avslagsbeslut skall redovisas samt antal överklagade beslut, liksom hur många beslut som omprövas av myndigheten.

Styckkostnad per ärende skall redovisas. Genomsnittlig handläggningstid skall redovisas för extra tillägg och inackorderingstillägg.Verksamhetsgren Administration av studiemedel

Mål

Verksamheten skall bidra till att studiemedel verkar rekryterande och bidrar till ett högt deltagande i utbildning, verkar utjämnande mellan individer och grupper i befolkningen samt bidrar till ökad social rättvisa.

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättssäkerhet.

Andelen ärenden som handläggs inom tre veckor skall öka.

Styckkostnaden per ärende skall minska.

Andelen maskinella beslut skall öka.


Återrapportering

Antal studerande med studiemedel samt utbetalda belopp fördelade på ålder, studiestödsomfattning och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår samt kalenderår. Studiemedel för studier utomlands skall särredovisas. I förekommande fall skall fördelning ske på bidrag och bidragsnivå, lån, merkostnadslån och tilläggslån samt studier på grundskolenivå, gymnasienivå samt eftergymnasial nivå. Antal ansökningar om stöd, antalet bifalls- respektive avslagsbeslut avseende anslaget 25:2 anslagsposterna 1 och 2 skall redovisas. Antal personer som fått bifalls- respektive avslagsbeslut i studiemedelsärenden som grundas på EG-rätten skall särredovisas.

Uppgifterna skall redovisas i tabellform senast den 1 april 2006. All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Antal överklagade beslut skall redovisas och hur många beslut som omprövas av myndigheten.

Myndigheten skall redovisa hur beslut i olika studiemedelsärenden fördelas på manuell respektive maskinell hantering.

Andel ärenden som handlagts inom tre veckor fördelad efter typ av ärende och styckkostnad per ärende skall redovisas.Verksamhetsgren Administration av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Mål

Verksamheten skall bidra till att kvinnor och män från 25 år som har behov av kompletterande utbildning på grundläggande och gymnasial nivå rekryteras till studier.

Verksamheten med vidgat rekryteringsbidrag för kombinationsutbildning för kvinnor och män från 25 år skall bidra till att minska risken för friställning av personal och samtidigt stärka kompetensen i den av kommun och landsting finansierade verksamheten inom skola, vård och omsorg.

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättssäkerhet.

Minst 90 procent av ärendena skall beslutas inom tre veckor.


Återrapportering

Antal studerande med rekryteringsbidrag samt utbetalda belopp fördelade på ålder, bidragsomfattning, kommun och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. I förekommande fall skall fördelning ske på bidragsnivå samt studier på grundskolenivå och gymnasienivå. Antal personer som fått bifalls- och avslagsbeslut samt beslutgrund avseende generell bidragsnivå respektive högre bidragsnivå skall redovisas.

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa hur antalet personer som ansökt respektive beviljats rekryteringsbidrag är fördelade avseende målgrupperna: 1. arbetslösa, 2. personer som riskerar arbetslöshet, 3. personer som på grund av funktionshinder behöver extra tid för att nå studiemålen.

Uppgifter om vidgad användning av rekryteringsbidrag för kombinationsutbildning skall särredovisas. För vidgat rekryteringsbidrag skall antal studerande fördelas på kategori kommun och landsting och respektive skolform skall i förekommande fall fördelas på utbildningsnivå, grundskole-, gymnasie- eller högskolenivå, samt i de ärenden där uppgifter finns tillgängliga efter inriktning på utbildningen. Antal studerande med rekryteringsbidrag för studier på påbyggnadsutbildning skall särredovisas.

Uppgifterna skall redovisas i tabellform senast den 1 april 2006. All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Myndigheten skall redovisa antal ansökningar om rekryteringsbidrag och hur beslut i ärenden om rekryteringsbidrag fördelas på manuell respektive maskinell hantering.

Genomsnittlig handläggningstid hos myndigheten och styckkostnad per ärende skall redovisas.

Antal överklagade beslut skall redovisas och hur många beslut som omprövas av myndigheten.

Uppgifter om vidgad användning av rekryteringsbidrag för kombinationsutbildning skall särredovisas.

Myndigheten skall i förekommande fall särredovisa antal personer som fått bifalls- respektive avslagsbeslut i ärenden om rekryteringsbidrag som grundas på EG-rätten.Verksamhetsgren Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Mål

Betydelsen av ekonomiska och geografiska hinder för gymnasiestudier skall minska.

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättssäkerhet.


Återrapportering

Antal studerande med Rg-bidrag samt utbetalda belopp fördelade på ålder, kön, studiestödsomfattning och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. Uppgifterna skall redovisas i tabellform senast den 1 april 2006.

Antalet ansökningar om stöd, antalet bifallsbeslut samt avslagsbeslut skall redovisas.

Genomsnittlig handläggningstid och styckkostnad per ärende skall redovisas.Verksamhetsgren Återbetalningsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att lån återbetalas.

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättssäkerhet.


Återrapportering

Myndigheten skall redovisa antal låntagare fördelade på de olika återbetalningssystemen. Utomlands bosatta låntagare skall särredovisas. Det skall även framgå av redovisningen antal låntagare som har lån i mer än ett återbetalningssystem. Myndigheten skall dessutom redovisa antal låntagare som är återbetalningsskyldiga.

Myndigheten skall redovisa dels hur beslut i ärenden om återbetalning fördelas på manuell respektive maskinell hantering, dels genomsnittlig handläggningstid och styckkostnad per ärende.

Vidare skall följande redovisas i tabellform senast den 1 april 2006.

Antal ärenden om återbetalning och antal bifalls- respektive avslagsbeslut fördelade på de olika återbetalningssystemen avseende:
- sammanläggning av lån,
- överföring/konvertering av lån samt
- samordnad betalning.

Antal ärenden om återbetalning och antal bifalls- respektive avslagsbeslut fördelade i förekommande fall på de olika återbetalningssystemen samt i de fall det är möjligt även beslutsgrunden avseende:
- nedsättning av lån,
- avskrivning av lån samt
- ny återbetalningstid.

Antal beslut om återkrav och återkravsgrund.

Antal överklagade beslut och hur många beslut som omprövas av myndigheten.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.Verksamhetsgren Central förvaltningsverksamhet

Mål

Centrala studiestödsnämnden skall utveckla sin roll som central förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor.


Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att förbättra sin information om studiesociala frågor till studerande och presumtiva studerande. Myndigheten skall även redovisa sitt övriga arbete inom det studiesociala området.
Politikområde Integrationspolitik

Mål

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

  • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

  • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.


Verksamhetsområde Hemutrustningslån

Verksamhetsgren Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån

Mål

Hemutrustningslånet skall bidra till en god integration i det svenska samhället. Handläggningstiden skall inte överstiga tre veckor.


Återrapportering

Antalet inkomna låneansökningar, genomsnittlig handläggnings- och behandlingstid samt andelen låneansökningar där behandlingstiden överstiger tre veckor, styckkostnad, antal beviljade ansökningar och utbetalda lån samt antal beslut om eftergift av lån skall redovisas.

För beviljade och utbetalda lån skall också redovisas antal och andel för möblerad respektive omöblerad bostad. För efterskänkta lån skall också redovisas totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. Där det är möjligt skall redovisningen vara fördelad efter kön.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Övriga mål och återrapporteringskrav

Centrala studiestödsnämnden skall vid nedanstående prognostillfällen redovisa kommenterade utgiftsprognoser för åren 2005 till och med 2008 för samtliga anslag/ anslagsposter/delposter som myndigheten disponerar inklusive myndighetsanslaget. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till de belopp som redovisas i budgetpropositionen för 2005. Parallellt skall myndigheten vid dessa prognostillfällen lämna prognoser i Hermes för samtliga anslagsposter.

Redovisningen skall i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, bl.a. makroekonomiska antaganden och regeländringar, som har betydelse för prognosen.

För ej rättighetsstyrda anslag får prognosen inte överstiga tilldelade/beräknade medel inklusive anslagssparande som disponeras. Om möjligt skall prognoserna också fördelas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

För anslag 25:1 Studiehjälp m.m. skall redovisningen vid prognostillfällena innehålla en särredovisning av stöden studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. För studiebidraget skall redovisningen kompletteras med en fördelning på åldersklasserna 16, 17, 18, 19 respektive 20 år. För inackorderingstillägg skall antalet prognostiserade mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift redovisas fördelade på nu gällande avståndsklasser i kilometer. För extra tillägg skall prognos på antalet mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift fördelade på nu gällande inkomstklasser särredovisas.

Utgiftsprognoser för alla anslag inklusive myndighetsanslaget, dock inte anslaget 10:4 Hemutrustningslån, lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti samt den 1 november 2005.

Utgiftsprognoser för anslaget 10:4 Hemutrustningslån skall redovisas till Justitiedepartementet senast den 24 januari, den 14 mars, den 9 maj, den 4 augusti samt den 4 november 2005.

Myndigheten skall vid prognostillfällena även redovisa antal studiestödstagare som fått studiestöd under den föregående perioden fördelade på månad och per kalenderhalvår och år. För 2005 skall även det ackumulerade utfallet anges.

Myndigheten skall i mars och augusti 2005 redovisa avvikelser mellan prognos och utfall för det senaste kalenderhalvåret samt analysera de faktorer för respektive anslag som bidragit till avvikelserna.

Myndigheten skall den 16 mars 2005 för veckorna 2-10, den 9 september 2005 för veckorna 31-35 samt den 14 oktober 2005 för veckorna 36-40 redovisa följande uppgifter: ärendehandläggningens status avseende inkomna och beslutade ärenden, genomsnittlig handläggningstid och andel ärenden avklarade inom tre veckor, telefonservicen avseende genomsnittlig kötid, antal inkomna och besvarade samtal, antal inkomna och besvarade e-brev inom tre veckor, antal besökande på webbplats och utnyttjande av datasvar. Uppgifterna skall redovisas per vecka och visa förändringar i förhållande till motsvarande vecka 2004. Uppgifterna skall där det är möjligt redovisas per verksamhetsgren.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättssäkerhet.

En hög servicenivå, t.ex. i form av telefontillgänglighet och självservicetjänster, skall upprätthållas. Andelen inkommande samtal som besvaras skall öka. Andelen inkommande samtal som besvaras inom tre minuter skall öka. Andelen inkommande brev och e-brev som besvaras inom tre veckor skall öka.

Andelen nöjda kunder skall öka.

Kvaliteten i ärendehanteringen skall förbättras.

Återrapportering

1. Andel besvarade samtal, talsvar, e-brev, och besök på webbplats samt svarstider i telefon och på e-brev skall redovisas.

2. Redovisning och bedömning av resultatet av en kund- eller medborgarundersökning skall lämnas.

3. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa hur myndigheten arbetar och avser att arbeta för att förbättra kvaliteten i myndighetens verksamhet.

4. Myndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra den interna styrningen och kontrollen av ekonomiadministrativa rutiner samt redogöra för på vilket sätt dessa åtgärder har lett till förbättringar i den ekonomiska redovisningen.

5. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit och planerar att genomföra med anledning av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet.

6. Myndigheten skall redovisa hur behoven inom etniska och språkliga minoriteter beaktas i verksamheten.

Kompetensförsörjning

Mål

Centrala studiestödsnämnden skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 respektive 2007-2008. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Miljöledning

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa sitt miljöarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001.
1.4Uppdrag
Nya Uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden skall den 15:e varje månad lämna en redovisning av medelsförbrukningen under året. Av redovisningen skall framgå utbetalt belopp för den föregående månaden och dittills per kalenderhalvår och år för samtliga anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Denna rapportering avser inte anslag 10:4 Hemutrustningslån.

2. Centrala studiestödsnämnden skall den 31 januari 2006 redovisa dels sina erfarenheter av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, dels sina erfarenheter av den vidgade användningen av rekryteringsbidrag för kombinationsutbildning. Redovisningen skall särskilt belysa följande områden:

- Medelstilldelning till kommuner och landsting samt nyttjandegrad.
- Antal studerande med rekryteringsbidrag som lämnats studiestöd före respektive efter studier med rekryteringsbidrag.
- Effekter av inkomstprövning avseende vidgad användning av rekryteringsbidrag.
- Utbetalning av statsbidrag till högskolor för anordnad utbildning för studerande med rekryteringsbidrag.

3. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra information och vägledning till låntagare samt resultatet därav. Redovisningen skall särskilt belysa åtgärder som vidtagits för att öka återbetalning samt underlätta återbetalning för låntagare med mer än ett studielån. Vidare skall myndigheten redovisa planerade åtgärder för att förbättra service och kvalificerad vägledning för låntagare.

4. Centrala studiestödsnämnden skall följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende målet för studiestödsverksamheten som anges i propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd (prop. 2004/05:02). Myndigheten skall i ett första skede identifiera eller utforma indikatorer i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen. Målgruppen för indikatorerna skall vara ungdomar mellan 13 och 25 år. Uppdraget, att redovisa vilka indikatorer som finns eller vilka nya indikatorer som har utformats, skall redovisas till Ungdomsstyrelsen samt Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 juni 2005.

Myndigheten skall följa upp befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende målet för studiestödsverksamheten. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2005. Årsredovisningen skall tillställas både Ungdomsstyrelsen samt Utbildnings- och kulturdepartementet.

5. Riksdagen har 2001 beslutat om ett stort antal lagändringar för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte i elektronisk form mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet (prop. 2001/01:129, bet. 2001/02 KU3, rskr. 2001/02:18). Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2002. Målen med reformen är att effektivisera ärendehanteringen, förbättra servicen till enskilda, stärka kontrollen av statens medel och att förebygga felaktiga utbetalningar.

I regleringsbrevet för 2002 uppdrogs åt Centrala studiestödsnämnden att redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att det av statsmakterna önskade informationsutbytet kommer till stånd och vilka kontrollmekanismer som har införts för att undvika s.k. dubbla utbetalningar och andra felaktigheter. Vidare ålades myndigheten att redovisa vilka mätmetoder myndigheten avser att använda för att redovisa detta. Slutligen angav regeringen att den avser att senare begära in en bedömning av i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar kunnat undvikas, vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda, i vilken utsträckning antalet återkravsärenden kunnat begränsas samt uppnådda effektivitetsvinster.

Myndigheten skall med anledning av detta senast den 30 juni 2005 till regeringen redovisa en bedömning av:
- i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar kunnat undvikas och en beloppsmässig beräkning av dessa,
- vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda,
- i vilken utsträckning antalet återkravsärenden har kunnat begränsas,
- uppnådda effektivitetsvinster vad gäller administrationen samt
- behovet av ett ökat informationsutbyte i elektronisk form med andra aktörer och system.

Myndigheten skall dessförinnan, senast den 31 mars 2005, till regeringen lämna en preliminär bedömning av de fågor som tagits upp ovan.

6. Myndigheten skall senast i mars och oktober lämna uppgifter till högskolorna om vilka personer som är beviljade det vidgade rekryteringsbidraget för kombinationsutbildning vid respektive högskola. Uppgifterna skall avse första respektive andra kalenderhalvåret.

1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:1Studiehjälp m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 289 922 tkr
25:1 ap.1Studiehjälp m.m. (Ram)3 289 922 tkr


Villkor
25:1 ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslaget får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395). Vidare får utbetalas ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.25:2Studiemedel m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden6 933 665 tkr
25:2 ap.1Studiebidrag, generellt (Ram)6 933 665 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 836 341 tkr
25:2 ap.2.1Studiebidrag, eftergymnasiala studier (Ram)69 919 tkr
25:2 ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (Ram)1 657 233 tkr
25:2 ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (Ram)109 189 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 485 122 tkr
25:2 ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (Obetecknat)1 485 122 tkr


Villkor
25:2 Studiemedel m.m.

Anslaget får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).25:2 ap.2.1 Studiebidrag, eftergymnasiala studier

Posten får belastas med utgifter för studiebidrag till studerande på högskolenivå för studier

- om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen som avser byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang om läroanstalten anordnade programmet under 1994, samt

- på utbildning till specialpedagogexamen och på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.25:2 ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Posten får belastas med utgifter för studiebidrag till studerande som

- vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

- vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola och högst 10 procent av posten får användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.25:2 ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Posten får belastas med utgifter för studiebidrag tills studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.25:2 ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.

Tilldelade medel motsvarar 2 013 231 000 kronor i statliga ålders-pensionsavgifter för 2005. Beloppet har minskats med 528 109 kronor på grund av det av Riksförsäkringsverket fastställda regleringsbelopp för år 2002 för anslagen 1525:2 Studiemedel m.m., 1525:5 2003 Vuxen-studiestöd m.m. och 1525:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasie-utbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk.25:3Studiemedelsräntor m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden5 343 723 tkr
25:3 ap.1Studiemedelsräntor (Ram)5 131 723 tkr
25:3 ap.2Avskrivningar (Ram)212 000 tkr


Villkor
25:3 ap.1 Studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 kap. och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.25:3 ap.2 Avskrivningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av studielån hos Riksgäldskontoret på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti i enlighet med kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt.25:4Rekryteringsbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 441 242 tkr
25:4 ap.1Rekryteringsbidrag till kommunerna (Ram)1 278 253 tkr
25:4 ap.3Kombinationsutbildningar (Ram)162 989 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden364 569 tkr
25:4 ap.2Statlig ÅP-avgift för rekryteringsbidrag (Obetecknat)364 569 tkr


Villkor
25:4 ap.1 Rekryteringsbidrag till kommunerna

Anslagsposten får belastas med utgifter för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Tilldelade medel skall fördelas till kommuner enligt förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Myndigheten får belasta anslagsposten inklusive anslagskrediten med högst 1 078 253 000 kronor.25:4 ap.2 Statlig ÅP-avgift för rekryteringsbidrag

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.25:4 ap.3 Kombinationsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande 3 §. Tilldelade medel skall fördelas till kommuner enligt förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.25:5Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146 tkr
25:5 ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (Ram)47 146 tkr

Disponeras av Specialpedagogiska institutet13 916 tkr
25:5 ap.2.1Statsbidrag till utbildning (Ram)10 916 tkr
25:5 ap.2.2Bidrag till kursdeltagare (Ram)3 000 tkr

Disponeras av Specialpedagogiska institutet89 tkr
25:5 ap.3Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (Obetecknat)89 tkr

Disponeras av regeringen369 tkr
25:5 ap.4Bidrag till kostnader vid vissa utbildningar - Regeringens disposition (Ram)369 tkr


Villkor
25:5 ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.25:5 ap.2.1 Statsbidrag till utbildning

Statsbidrag får lämnas till anordnare för kostnader för teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF).25:5 ap.2.2 Bidrag till kursdeltagare

Statsbidrag får lämnas till kursdeltagare för kostnader
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF).25:5 ap.3 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.25:7Bidrag till vissa organisationer m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden50 701 tkr
25:7 ap.3Landsorganisationen i Sverige (Ram)43 050 tkr
25:7 ap.4Tjänstemännens centralorganisation (Ram)7 651 tkr

Disponeras av Statens institut för särskilt utbildningsstöd12 675 tkr
25:7 ap.2Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Ram)12 675 tkr

Disponeras av regeringen383 tkr
25:7 ap.1Bidrag till vissa organisationer m.m. - Regeringens disposition (Ram)383 tkr


Villkor
25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m.

Anslaget får belastas med utgifter för bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.25:7 ap.2 Statens institut för särskilt utbildningsstöd

 25:7 ap.3 Landsorganisationen i Sverige

Medel får utbetalas efter rekvisition och i mån av behov.25:7 ap.4 Tjänstemännens centralorganisation

Medel får utbetalas efter rekvisition och i mån av behov.
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:80Centrala studiestödsnämnden m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden501 829 tkr
25:80 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (Ram)374 011 tkr
25:80 ap.3Kombinationsutbildningar (Ram)125 971 tkr
25:80 ap.4Administrationskostnader Landsorganisationen i Sverige (Ram)1 233 tkr
25:80 ap.5Administrationskostnader Tjänstemännens centralorganisation (Ram)614 tkr

Disponeras av Statens institut för särskilt utbildningsstöd608 tkr
25:80 ap.2Administrationskostnader Sisus (Ram)608 tkr

Disponeras av regeringen3 033 tkr
25:80 ap.6Centrala studiestödsnämnden m.m. - Regeringens disposition (Ram)3 033 tkr


Villkor
25:80 ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Det ackumulerade underskott som uppstått i den avgiftsfinansierade verksamhet som upphörde 2000 får täckas genom avräkning på anslagsposten. Även räntekostnad fram till avräkningstidpunkt får avräknas anslagsposten. Avräknat belopp skall särredovisas i årsredovisningen.25:80 ap.2 Administrationskostnader Sisus

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.25:80 ap.3 Kombinationsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för ersättning till lärosäten för genomförd utbildning enligt förordningen (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel. Ersättningen till lärosäten uppgår till 1 075 kronor per studievecka på minst 50 procent av heltid. Antalet studieveckor utgörs av antalet beviljade studieveckor med rekryteringsbidrag för faktisk studietid som finansierats från anslaget 25:4 Rekryteringsbidrag anslagspost 3 Kombinationsutbildningar. Ersättning för den faktiska studietiden utgår också i de fall den studerande antagits enligt 7 § förordningen (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel, även om beslutet om bidrag därefter har upphävts, eller om beslutet om bidrag enbart omfattar en inledande del av studierna.

Utbetalning för genomförd utbildning sker för

perioden 2004-07 -01- 2004-12- 31 under januari 2005,

perioden 2005-01-01 - 2005-06-30 under juli 2005 och

perioden 2005-07-01 - 2005-12-31 under december 2005.

Ersättning får lämnas inom ramen för tillgängliga medel på anslagsposten.25:80 ap.4 Administrationskostnader Landsorganisationen i Sverige

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

Medlen betalas ut efter rekvisition och i mån av behov.25:80 ap.5 Administrationskostnader Tjänstemännens centralorganisation

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

Medlen betalas ut efter rekvisition och i mån av behov.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:5Vuxenstudiestöd m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden0 tkr
25:5 ap.7Vuxenstudiestöd (Ram)0 tkr


Villkor
25:5 Vuxenstudiestöd m.m.

Anslaget får belastas med utgifter för retroaktiva utbetalningar som hänför sig till studiestödslagen (1973:349) , förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag, lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:1 Studiehjälp m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:1 ap.1164 496Inget0

25:2 Studiemedel m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:2 ap.1344 085Inget0
25:2 ap.2.13 496Inget0
25:2 ap.2.292 850Inget0
25:2 ap.2.35 459Inget0
25:2 ap.30Inget0

25:3 Studiemedelsräntor m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:3 ap.1209 240Allt0
25:3 ap.258 000Allt0

25:4 Rekryteringsbidrag

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:4 ap.10Inget0
25:4 ap.38 149Allt0
25:4 ap.20Inget0

25:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:5 ap.10Allt0
25:5 ap.2.10Allt0
25:5 ap.2.20Allt0
25:5 ap.30Inget0
25:5 ap.40Allt369

25:5 (2003) Vuxenstudiestöd m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:5 ap.7 (2003)0100 tkr0

25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:7 ap.30Allt0
25:7 ap.40Allt0
25:7 ap.2500Allt0
25:7 ap.10Allt383

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:80 Centrala studiestödsnämnden m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:80 ap.10Allt0
25:80 ap.30Allt0
25:80 ap.40Allt0
25:80 ap.50Allt0
25:80 ap.20Allt0
25:80 ap.60Inget3 0332.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:125:1 ap.1100 %
25:3 ap.225:3 ap.1134 338 tkr
25:5 ap.125:5 ap.4100 %
25:5 ap.2.125:5 ap.4100 %
25:5 ap.2.225:5 ap.4100 %
25:7 ap.225:7 ap.1100 %
25:7 ap.325:7 ap.1100 %
25:7 ap.425:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)185 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)73 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)140 000 000
- varav SPECIAL 140 000 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 45 Datum: 2004-12-16
Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 374 011 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Centrala studiestödsnämnden m.m. 25:80 ap.1.
Till Statens institut för särskilt utbildningsstöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 608 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Centrala studiestödsnämnden m.m. 25:80 ap.2.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00325 0000325 000325 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden.

Budgeten för denna verksamhet avser endast inbetalda avgifter.
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna skall bidra till verksamhetens finansiering.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Bestämmelser om undantag från föreskrifterna i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) har meddelats i regeringsbeslut (U2001/1615/ST).

Centrala studiestödsnämnden undantas också från bestämmelsen i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) om att inkomster skall avräknas mot anslaget. I stället skall inbetalda avgifter avräknas.På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Robert Modlitba
Kopia till

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret