Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 10

2005-12-20Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
551 86 JÖNKÖPINGN2005/10192/RUT
N2005/9689/RUT


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 33:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 19, bet. 2004/05:NU2, rskr. 2004/05:96).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.

33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Ramanslag 1600 000 000 kr

Anslaget och bemyndigandet disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län (anslagspost 1), Länsstyrelsen i Jämtlands län (anslagspost 2), Länsstyrelsen i Västerbottens län (anslagspost 3), Länsstyrelsen i Gävleborgs län (anslagspost 4), Länsstyrelsen i Örebro län (anslagspost 5), Länsstyrelsen i Jönköpings län (anslagspost 6) och Verket för näringslivsutveckling (anslagspost 7).

Villkor

Anslagspost 1-7

1. Anslaget får användas till utbetalningar av stöd som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom Mål 1 och 2 samt gemenskapsinitiativen för Interreg IIIA, Kvarken-Mittskandia, Norge-Sverige, Öresund samt gemenskapsinitiativet Urban II.

2. De regionala tillväxtprogrammen skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med strukturfondsprogrammen. Med utgångspunkt i regelverket och intentionerna i strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så hög grad som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram.

3. Från EG inbetalda medel skall redovisas mot inkomsttitel 6312 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitlar:

01 Mål 1 Norra Norrland

02 Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Interreg IIIA Sverige Norge

03 Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia

04 Mål 2 Norra

06 Mål 2 Södra och Öarna

07 Interreg IIIA Öresundsregionen

Övriga bestämmelser

Registrering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS skall ske senast fyra veckor efter fattat beslut.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:5Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling45 000 tkr
33:5 ap.7Åtgärder inom Interreg III A Öresundregionen (Ram)45 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län180 000 tkr
33:5 ap.6Åtgärder inom mål 2-programmen Södra och Öarna (Ram)180 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län170 000 tkr
33:5 ap.5Åtgärder inom mål 2-programmet Västra och gemenskapsinitiativet Urban (Ram)170 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län270 000 tkr
33:5 ap.4Åtgärder inom mål 2-programmet Norra (Ram)270 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län445 400 tkr
33:5 ap.2Åtgärder inom mål 1 Södra skogslänsregionen och Interreg IIIA-prog Norge-Sverige (Ram)445 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län35 000 tkr
33:5 ap.3Åtgärder inom Interreg IIIA-programmet Kvarken/Mittskandia (Ram)35 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län437 000 tkr
33:5 ap.1Åtgärder inom mål 1-programmet Norra Norrland (Ram)437 000 tkr

Disponeras av regeringen17 600 tkr
33:5 ap.8ERUF 2000-06 - Regeringens disposition (Ram)17 600 tkr


Villkor
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.33:5 ap.7 Åtgärder inom Interreg III A Öresundregionen

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 får disponeras av myndigheten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
33:5 ap.70Allt0
33:5 ap.60Allt0
33:5 ap.50Allt0
33:5 ap.40Allt0
33:5 ap.20Allt0
33:5 ap.30Allt0
33:5 ap.10Allt0
33:5 ap.80Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:5 ap.7240 00055 00015 0002008
33:5 ap.6350 00089 04242 6302008
33:5 ap.5450 000150 00078 4332008
33:5 ap.4700 000200 000127 5702008
33:5 ap.2650 000300 000145 0002008
33:5 ap.3160 00035 00035 0002008
33:5 ap.1550 000312 120106 1202008
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Matilda Sommelius
Likalydande till

Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Örebro län
Verket för näringslivsutveckling

Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Jordbruksdepartementet/ML
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Jordbruksverket
Fiskeriverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Glesbygdsverket
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Sametinget