Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 6

2005-12-20Statens väg- och transportforskningsinstitut
Olaus Magnus väg 35
581 95 LINKÖPINGN2005/10071/TP


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut
Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95) för budgetåret 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens väg- och transportforskningsinstitut och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikForskning och analysForskning och utveckling1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål

Kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig det transportpolitiska målet.


Återrapportering

VTI skall översiktligt redovisa hur myndighetens forskning kan bidra till uppfyllandet av de transportpolitiska delmålen (prop. 2001/02:20).


Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Kunskapen om transportsektorn skall kontinuerligt förbättras

Målet är att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning av hög kvalitet. VTI:s verksamhet skall utformas så att den fortlöpande kan utvecklas i enlighet med vad forskningsfinansiärerna efterfrågar och de krav som dessa ställer på forskningsresultatens kvalitet och användbarhet.

VTI skall bli mindre sårbart för tillfälliga nedgångar i efterfrågan hos enskilda beställare. Därför skall VTI sträva efter att vidga kretsen av forskningsbeställare.

Verksamheten skall ha en god internationell anknytning. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av internationell klass skall byggas upp och vidareutvecklas inom institutets verksamhetsområden.

För att utnyttja begränsade resurser optimalt bör VTI sträva efter att kontinuerligt utveckla samverkan med de universitets- och högskoleinstitutioner som bedriver med institutet näraliggande forskning och utbildning. Nya professorstjänster bör inträttas tillsammans med universitet eller högskola.


Återrapportering

VTI skall redovisa hur kvaliteten i FoU-arbetet säkerställs.

VTI skall redovisa utvecklingen över tiden av antalet forskningsbeställare samt hur volym och andelar förändrats för de större beställarna.

VTI skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka institutets internationella anknytning av verksamheten och utvecklingen över tiden.

Utvecklingen över tiden vad gäller samverkan med universitets- och högskoleinstitutioner med institutet näraliggande forskning och utbildning skall redovisas.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. VTI skall för anslaget 36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

- Den 20 januari 2005,

- den 8 mars 2005,

- den 3 maj 2005,

- den 2 augusti 2005, och

- den 1 november 2005.

2. VTI skall redovisa slutsatser och resultat av större och viktigare projekt som genomförts under året samt hur resultaten spridits.
1.3Organisationsstyrning

1. Mål: VTI skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Andelen anställda med licentiat- och doktorsexamen bör bibehållas på oförändrad nivå eller öka under året.

Återrapportering: VTI skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 respektive 2007 - 2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

VTI skall redovisa utvecklingen över tiden av antalet anställda med licentiat- och doktorsexamen.

2. VTI skall bistå VINNOVA, Vägverket och Banverket med den översyn av innehåll och kostnader för verksamheten som dessa överenskommit i en gemensam avsiktsförklaring avseende BIC.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:14Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)
Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut34 393 tkr
36:14 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ram)34 393 tkr

Disponeras av regeringen207 tkr
36:14 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)207 tkr


Villkor
36:14 ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslaget skall täcka vissa kostnader för kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning och administration. Dessa kostnader belastar därigenom inte fullt ut den avgiftsfinansierade verksamheten. Anslaget får också användas till forskning och medfinansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt. Kostnaderna för ovanstående verksamheter skall särredovisas i årsredovisningen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:14 ap.10Allt0
36:14 ap.20Allt2072.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
36:1436:14 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: II 15 Datum: 2004-12-16
Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 34 393 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statens väg- och transportforskningsinstitut 36:14 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet00115 000115 00000
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna skall täcka 70 procent av kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 36:14.

När det gäller uppdrag där VTI konkurrerar med aktörer på den privata marknaden skall målet vara full kostnadstäckning. Denna verksamhet skall särredovisas.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Inkomsterna disponeras av VTI. Avgifternas storlek bestäms av VTI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Uppdragintäkternas andel av institutets totala intäkter skall redovisas.

3. VTI får bedriva tjänsteexport enligt tjänsteexportförordningen (1992:192).Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

VTI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin forskning och utveckling. Inkomsterna disponeras av myndigheten.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Statens väg- och transportforskningsinstitut skall omfattas av kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Institutet får dock med undantag från 23 § i förordningen balansera ett överskott på högst 15 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras.
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Margaretha Granborg
Kopia till

Riksdagen/TU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/Ba/PP
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet/BS/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Vägverket
Verket för innovationssystem
Utrikesdepartementet/IH
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Banverket