Statsrådsberedningen


Protokoll
1
vid regeringssammanträde
2005-12-20
SB/2005/11258

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 01, bet. 2005/06:KU1, rskr. 2005/06:63).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:5 Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet 5 500 236
ap.1 Till Regeringskansliets disposition (ram) 5 500 236

Villkor för anslag 90:5

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader inkl. politiskt anställda, utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m. som efter regeringens bemyndigande har tillkallats av statsministern eller något annat statsråd.

Anslaget får användas för förhandlingar med andra stater eller inom internationella organisationer samt i förekommande fall för specialattachéer.

Regeringskansliets budgetunderlag enligt 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall avse Regeringskansliets förslag till finansiering på anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m.

Regeringskansliet får disponera 180 000 000 kronor av positivt överföringsbelopp från 2005 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
90:5 Regeringskansliet m.m.
ap.1 164 993 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
90:5 Regeringskansliet m.m.
90:5 ap.2 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.3 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.4 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.5 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.6 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.7 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.8 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.9 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.10 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.11 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.12 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.13 90:5 ap.1 100 %
90:5 ap.14 90:5 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap År Anslagstyp
90:5 Regeringskansliet m.m.
ap.2 ram
ap.3 ram
ap.4 ram
ap.5 ram
ap.6 ram
ap.7 ram
ap.8 ram
ap.9 ram
ap.10 ram
ap.11 ram
ap.12 ram
ap.13 ram
ap.14 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 670 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 566 568
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Regeringskansliet disponerar under budgetåret 2006 en låneram på 670 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Regeringskansliet har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek är 566 568 000 kronor.

6.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 458 353
2006-02-25 458 353
2006-03-25 458 353
2006-04-25 458 353
2006-05-25 458 353
2006-06-25 458 353
2006-07-25 458 353
2006-08-25 458 353
2006-09-25 458 353
2006-10-25 458 353
2006-11-25 458 353
2006-12-25 458 353
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
90:5 ap.1 Till Regeringskansliets disposition

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter 0 0 25 000 25 000 0 0
Uppdragsverksamhet
Specialattachéer 0 0 67 000 67 000 0 0
Kurir 0 0 2 400 2 400 0 0
Exportfrämjande 0 0 1 800 1 800 0 0
Fastighetsskötsel 0 0 6 800 6 800 0 0
Summa 0 0 78 000 78 000 0 0
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter 2511 0 0 33 000 33 000 0 0
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.

Intäkter avseende kostnader inom Regeringskansliet för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden disponeras av Regeringskansliet.

Regeringskansliet får disponera högst 25 000 000 kronor av de offentligrättsliga avgifter för pass, viseringar m.m. som normalt redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2511.

Utdrag till
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA/ADM
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Staben
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens utrikesutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket