Finansdepartementet
Regeringsbeslut36

2005-12-15Statskontoret
Box 2280
103 17 STOCKHOLMFi2005/6322 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statskontoret och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingUtredningar och utvärderingar
Modernisering av statlig förvaltning
Inköpssamordning
Elektronisk samhällsinformation
Förvaltning och avveckling av lokaler1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Att genom en kontinuerlig utveckling av den statliga verksamheten skapa förutsättningar för att de tre grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall få genomslag i hela statsförvaltningen.


Verksamhetsgren Utredningar och utvärderingar

Mål

Statskontoret skall

1. ge erforderligt underlag för regeringens styrning och omprövning av offentliga åtaganden,

2. redovisa effekterna av statliga åtgärder och reformer inom olika politikområden,

3. analysera statlig styrning och uppföljning av verksamheter i kommuner och landsting.


Återrapportering

1.Utförda uppdrag fördelade på politikområden och departement.

2. Vilka politikområdesövergripande utvärderingar och uppföjningar som har genomförts,

3. Stabsbiträdets omfattning fördelat på departement.

4. Resursanvändning fördelad på egna initiativ, direkta uppdrag och stabsbiträdesinsatser.Verksamhetsgren Modernisering av statlig förvaltning

Mål

Statskontoret skall

1. ta aktiv del i genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet samt i övrigt bidra till en mer effektiv förvaltning bl.a. genom utveckling av 24-timmarsmyndigheten,

2. aktivt bidra till ett ökat samarbete i den offentliga förvaltningen i förvaltningspolitiska frågor,

3. i samverkan med statliga myndigheter, kommuner, landsting samt företrädare för forskning och näringsliv på strategiska områden identifiera och genomföra insatser för utvecklingen av en effektiv offentlig förvaltning,

4. ge kanslistöd åt Nämnden för elektronisk förvaltning.


Återrapportering

1. Insatser för genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet fördelade på uppdrag, stabsbiträde och egna initiativ samt andra betydande insatser för utveckling av en effektiv statsförvaltning,

2. samverkansinsatser mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företrädare för forskning och näringsliv till stöd för utveckling av en effektiv offentlig förvaltning,

3. omfattning och kostnader för kanslistödet till Nämnden för elektronisk förvaltning.Verksamhetsgren Inköpssamordning

Mål

Statskontoret skall

1.åstadkomma besparingar för staten genom effektivare samordning av statlig inköpsverksamhet,

2. åstadkomma bättre villkor och lägre kostnader för den offentliga förvaltningens användning av utrustning och tjänster på IT- och teleområdet.


Återrapportering

1. Insatserna för samordning av statlig inköpsverksamhet samt intäkter i förhållande till kostnader för verksamheten,

2. omfattning och utnyttjande av statliga ramavtal och redovisning av eventuella brister inom området samt förslag till åtgärder,

3. vilka ramavtal som har ingåtts avseende utrustning och tjänster samt intäkter i förhållande till kostnader för verksamheten,

4. i vilken utsträckning myndigheterna använder Statskontorets ramavtal. Statskontoret skall redovisa på vilket sätt man kommit fram till vilka besparingar som uppnåtts för stat, kommun och landsting samt även redovisa uppskattade besparingar.Verksamhetsgren Elektronisk samhällsinformation

Mål

Statskontoret skall

1. främja och samordna elektronisk samhällsinformation,

2. ansvara för drift och utveckling av nätplatsen sverige.se i syfte att göra offentlig sektors elektroniska information lättillgänglig i samhället,

3. ansvara för drift och utveckling av rättsinformationssystemet och nätplatsen Lagrummet i syfte att göra rättsinformation lättillgänglig i samhället,

4. tillhandahålla ett register med basuppgifter om statliga myndigheter, kommuner och landsting. Arbetet bör bedrivas i samverkan med Ekonomistyrningsverket, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.


Återrapportering

1. Insatserna för utveckling av den offentliga sektorns elektroniska information,

2. insatserna för utveckling och marknadsföring av sverige.se i syfte att göra offentlig sektors elektroniska information tillgänglig i samhället,

3. insatser och åtgärder för utveckling och marknadsföring av rättinformationssystemet samt i vilken omfattning systemet utnyttjas. Statskontoret skall särskilt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att kommunala författningar skall vara tillgängliga genom rättsinformationssystemet.Verksamhetsgren Förvaltning och avveckling av lokaler

Mål

Statskontoret skall

1. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler,

2. ge stöd till regeringen i lokalförsörjningsfrågor i form av analyser av lokalanvändning och lokalkostnader i staten.


Återrapportering

Insatser för att uppnå målen en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler samt regeringsstödet i lokalförsörjningsfrågor.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Statskontoret skall

- redovisa måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen har uppnåtts, vilka åtgärder som vidtagits och vilka mål som gäller för 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inm de tre kompetenskategorierna lednings- , kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.

- redovisa genomförd kvalitetsuppföljning på genomförda insatser,

- i årsredovisningen lämna separata resultaträkningar för lokalavtalen (anslag 1:4) respektive för övrig verksamhet (anslag 1:3 inklusive inköpssamordning) utöver föreskriven resultaträkning för den totala verksamheten.
1.4Uppdrag

Statskontoret skall

- i en särskild rapport ge regeringen en samlad redovisning av utvecklingen inom statsförvaltningen, främst beträffande antalet myndigheter och den statliga sysselsättningen på central, regional och lokal nivå. Redovisningen bör spegla myndighetsstrukturen utifrån en översiktlig uppdelning i olika verksamhetsområden. Redovisningen bör vara strukturerad så att myndighetstyp såväl som huvudsaklig verksamhet framgår. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur utvecklingen långsiktigt skall följas och redovisas,

- biträda regeringen i beredning och deltagande i EU:s arbete på det förvaltningspolitiska området,

- inom ramen för sin upphandlingsverksamhet stimulera återanvändningen av datorer i statsförvaltningen och återrapportera vad som gjorts och vilka resultat som uppnåtts,

- biträda med sekretariatsfunktioner till samverkans- och arbetsgrupper inom ramen för det förvaltningspolitiska utvecklingsarbetet,

- redovisa utgiftsprognoser i Hermes för 2005 - 2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 31 oktober 2005. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budget.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3Statskontoret (Ramanslag)
Disponeras av Statskontoret82 619 tkr
1:3 ap.3Statskontoret (Ram)82 619 tkr

Disponeras av regeringen1 783 tkr
1:3 ap.2Statskontoret - Regeringens disposition (Ram)1 783 tkr

Disponeras av Regeringskansliet5 250 tkr
1:3 ap.1Förvaltningspolitisk utveckling (Ram)5 250 tkr

1:4Täckning av merkostnader för lokaler (Ramanslag)
Disponeras av Statskontoret422 tkr
1:4 ap.1Täckning av merkostnader för lokaler (Ram)422 tkr

Disponeras av regeringen3 tkr
1:4 ap.2Merkostn för lokaler - Regeringens disposition (Ram)3 tkr


Villkor
1:4 ap.1 Täckning av merkostnader för lokaler

Statskontoret får disponera 200 tkr av posititvt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3 Statskontoret

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:3 ap.30Allt0
1:3 ap.20Allt1 783
1:3 ap.10Allt0

1:4 Täckning av merkostnader för lokaler

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:4 ap.10Allt0
1:4 ap.20Allt32.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
1:3 ap.11:3 ap.2100 %
1:3 ap.31:3 ap.2100 %
1:41:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 67 Datum: 2004-12-16
Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 82 619 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statskontoret 1:3 ap.3.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Statlig inköpssamordning436-1915 5005 5000245
Inköpssamordning ITK26 000-18 74039 50043 900-4 4002 860
Summa26 436-18 93145 00049 400-4 4003 105
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Landstingsavtal2811008 6006 5002 1002 100
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Statskontorets statliga inköpssamordningsverksamhet finansieras genom de provisioner som de upphandlingsansvariga myndigheterna tar ut av leverantörerna i samband med utnyttjandet av de för staten gemensamma ramavtalen. Verksamheten styrs av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning. De statliga finansieringsprinciperna för detta ändamål fastslogs i prop. 1999/2000:1 utg.omr. 2, bet.2000/01:FiU2, rskr. 2000/01:124. Följande myndigheter skall bidra till finansieringen: Domstolsverket 12 000 kr, Ekonomistyrningsverket 3 000 kr, Skatteverket 30 000 kr, Arbetsmarknadsstyrelsen med 400 000 kr, Försvarsmakten logistik med 285 000 kr, Försvarets materielverk 255 000 kr, Fortifikationsverket med 115 000 kr, Lantmäteriverket med 130 000 kr, Rikspolisstyrelsen med 390 000 kr, Statskontoret med 2 880 000 kr och Verket för högskoleservice med 1 000 000 kr. Inbetalning till Statskontoret skall ske månadsvis.

- Statskontorets inköpssamordning på IT- och telesidan skall finansieras med avgifter. Statskontoret får av de leverantörer myndigheten tecknat avtal med ta ut en avgift. Avgiften skall även bidra till att täcka vissa kostnader för Statskontorets generella IT-uppdrag, dock högst 2 miljoner kronor. Avgiftens storlek bestäms av Statskontoret, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- Statskontoret får bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde.

- Hyresintäkterna för landstingsavtalen tillförs statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statskontoret får ta emot bidrag från uppdragsgivare för uppdrag i den anslagsfinansierade verksamheten. Bidragsinkomsterna får disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Statskontoret undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Sven-Erik Österberg
Katarina Liljemon Nee
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Riksgäldskontoret
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Verket för högskoleservice
Lantmäteriverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, PP
Finansdepartementet, SMS