Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutIII:1

2005-12-20Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 JOKKMOKKU2005/9373/S


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Sameskolstyrelsen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgSamisk förskola och fritidshem
Barn- och ungdomsutbildningUndervisning
Läromedel1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk och Specialpedagogiska institutet.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Samisk förskola och fritidshem

Mål

Erbjuda samiska barn förskola och fritidshem där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska.


Återrapportering

Redovisa antalet barn som omfattas av verksamhet med förskola och fritidshem som styrelsen enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun får fullgöra.

Redovisa verksamhetsgrenens kostnadsutveckling och styckkostnad per plats i förskola respektive fritidshem. Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

All återrapportering skall så långt möjligt vara könsuppdelad.Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Svenska institutet.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Redovisa andelen elever som uppnår målen.

Redovisa om det finns elever som inte når målen i läroplanen och kursplanerna för årskurs fem samt analysera eventuella generella orsaker till detta. Redovisningen skall innehålla en bedömning av åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas för att dessa elever skall nå upp till målen.

All återrapportering skall så långt möjligt vara könsuppdelad.


Verksamhetsgren Undervisning

Mål 1

Bevara och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen genom att ge samiska barn en utbildning med samisk inriktning.


Återrapportering

Redovisa myndighetens insatser för att utveckla undervisning och annan verksamhet vid sameskolorna och den integrerade undervisningen i syfte att öka verksamheternas måluppfyllelse och resultat.

Redovisa verksamhetens totala kostnadsutveckling och styckkostnaden för en elevplats. Därvid redovisa

- antal elever som omfattas av skolskjutsar och kostnad per elev,

- antal elever som omfattas av boende genom inackordering i familjer och kostnaden per elev.

Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

Redovisa antalet barn som omfattas av förskoleklass som styrelsen enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun får fullgöra. Åtgärder som vidtagits för att integrera sameskolan och samisk förskoleklass skall redovisas särskilt. Intäkter och kostnader för verksamheten skall redovisas.


Mål 2

Varje elev skall efter genomgången sameskola kunna tala, läsa och skriva på samiska.


Återrapportering

Redovisa andelen elever i årskurs fem som når målen enligt kursplanen i samiska. Redovisningen skall avse dels elever med samiska som förstaspråk, dels elever med samiska som andraspråk.

Redovisa om det finns elever som inte når målen i läroplanen och kursplanerna för årskurs fem samt analysera eventuella generella orsaker till detta. Redovisningen skall innehålla en bedömning av åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas för att dessa elever skall nå upp till målen.

All återrapportering skall så långt möjligt vara könsuppdelad.Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Utveckla och främja produktion av läromedel för samisk undervisning.


Återrapportering

Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att täcka behovet av läromedel, kostnaderna för åtgärderna samt analysera effekter och framtida behov av läromedel för de samiska språkvarieteterna.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006, 2007 och 2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja ökad hälsa och för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Sameskolstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för år 2005 och 2006 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2005 (prognos åren 2005 och 2006)

- den 8 mars 2005 (prognos åren 2005 och 2006)

- den 3 maj 2005 (prognos åren 2005 och 2006)

- den 2 augusti 2005 (prognos åren 2005 och 2006)

- den 1 november 2005 (prognos åren 2005 och 2006)


2. Regeringen uppdrar åt Sameskolstyrelsen att i samarbete med Ekonomistyrningsverket utarbeta riktlinjer för kostnadsredovisning av de gemensamma kostnaderna för verksamhetsgrenen Samisk förskola och fritidshem samt förslag till avgifter för dessa verksamheter från kommunerna till Sameskolstyrelsen.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:8Sameskolstyrelsen (Ramanslag)
Disponeras av Sameskolstyrelsen32 816 tkr
25:8 ap.1Sameskolstyrelsen (Ram)32 816 tkr


Villkor
25:8 ap.1 Sameskolstyrelsen

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. skall tillämpas på Sameskolstyrelsen. Därvid skall kategori E gälla.

Sameskolstyrelsen får utnyttja ramanslaget tillsammans med den kommunala ersättningen för finansiering av integrerad samisk förskoleklass.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:8 Sameskolstyrelsen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:8 ap.10Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:825:8 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 32 816 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Sameskolstyrelsen 25:8 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Ersättning från kommuner-147-1008 4008 4000-247
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Ersättning från kommuner

Sameskolstyrelsen får enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet samt förskoleklassen för samiska barn. Sameskolstyrelsen skall ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsterna får disponeras av Sameskolstyrelsen.
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Ersättning från kommuner2811007 97407 9747 974
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsen är att intäkterna från hemkommunerna för elevs undervisning i sameskolan och i integrerad förskoleklass delvis skall täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 25:8 Sameskolstyrelsen ap. 1.

Det ekonomiska målet för övrig avgiftsbelagd verksamhet är full kostnadstäckning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1995:50) om ersättning för elever i sameskolan. Ersättningen skall tillföras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet och särredovisas i årsredovisningen. Därvid skall framgå antalet elever samt ersättningens storlek från respektive kommun.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ibrahim Baylan
Ann-Katrin Wirén
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sametinget