Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutI:17

2005-12-08Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 STOCKHOLMU2005/8420/F


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningsfrämjande insatserPolarforskningsexpeditioner1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskningsfrämjande insatser

Mål

Tillhandahålla hög kapacitet för datakommunikation, goda logistiska och operativa förutsättningar för polarforskning samt informations- och analysverksamhet som effektivt bidrar till Sveriges utbyte av EU:s forskningssamarbete.


Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa en samlad bedömning av hur sekretariatets verksamhet bidragit till den del av målet som avser polarforskning.

Myndigheter som skall bidra till målet är Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU, Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet.


Verksamhetsgren Polarforskningsexpeditioner

Mål 1

Polarforskningssekretariatet skall tillhandahålla logistik och utrustning för planering och genomförande av polarforskningsexpeditioner och polarforskning av hög internationell klass.


Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa

- vilka polarexpeditioner som sekretariatet bidragit till, fördelade på expeditioner med svenskt respektive utländskt logistikansvar,

- vilka forskningsprojekt som utförts under expeditionerna och hur dessa prioriterats av den vetenskapliga kommitté som hanterar polarforskning och översiktligt vilka forskningsprojekt som inte har kommit i fråga inom ramen för de utförda expeditionerna,

- antalet expeditionsdeltagare, fördelade på forskare och logistikpersonal, och uppdelade efter kön,

- kostnaderna under året för varje planerad och genomförd expedition, fördelad på personal och utrustning, samt

- en förteckning över de publikationer som producerats under året som resultat av svenska polarforskningsexpeditioner.

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna skall där så är möjligt ske i form av tidsserier över de två senaste budgetåren.


Mål 2

Polarforskningssekretariatet skall minimera den miljöpåverkan i polartrakterna som sker i samband med svenska verksamheter.


Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa sitt arbete för att skydda miljön i polartrakterna i samband med svenska verksamheter och översiktligt beskriva den internationella miljöverksamheten. Sekretariatet skall redovisa antalet ansökningar om tillstånd för vistelse i Antarktis och antalet beviljade tillstånd fördelade på forskning respektive annan verksamhet. Kostnaderna för verksamhet relaterad till internationella åtaganden, för tillståndsprövning samt för tillsyn över svensk verksamhet i Antarktis skall redovisas.


Mål 3

Polarforskningssekretariatet skall bidra till att svensk polarforskning ges goda förutsättningar till internationellt samarbete.


Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall översiktligt redovisa internationell verksamhet där sekretariatet medverkat och internationella förhandlingar där sekretariatet deltar i en rådgivande funktion.


Mål 4

Polarforskningssekretariatet skall sprida information om expeditionsverksamheten och om den aktuella svenska polarforskningen.


Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redogöra för inriktning och omfattning av informationsverksamheten, dess kostnader samt sekretariatets egen insats.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Polarforskningssekretariatet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 till och med 2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2005 och 2006 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:6Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)
Disponeras av Polarforskningssekretariatet25 203 tkr
26:6 ap.1Polarforskningssekretariatet (Ram)25 203 tkr

Disponeras av regeringen152 tkr
26:6 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)152 tkr


Villkor
26:6 ap.1 Polarforskningssekretariatet

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:6 Polarforskningssekretariatet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:6 ap.10Allt0
26:6 ap.20Allt1522.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
26:626:6 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 803
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 15 Datum: 2004-12-16
Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 25 203 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Polarforskningssekretariatet 26:6 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Polarforskningssekretariatet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Stina Gerdes
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket