Finansdepartementet
Regeringsbeslut16

2005-12-15Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNAFi2005/5910 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Skatteverket och exekutionsväsendet
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 03, bet. 2004/05:SkU1, rskr. 2004/05:73, prop. 2005/06:1, utg.omr. 03, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:35).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Skatteverket och exekutionsväsendet samt nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionSkattBeskattning
Folkbokföring
Fastighetstaxering
Brottsbekämpning
Registrering av bouppteckningar
ExekutionFörebyggande kommunikation
Summarisk process
Indrivning och annan verkställighet
Konkurstillsyn
Skuldsanering1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet är att eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas.


Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Skatteverket, kronofogdemyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen.


Återrapportering

En bedömning skall göras av hur myndigheterna bidragit till uppfyllandet av målet.


Verksamhetsområde Skatt

Mål

Skatt skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och ordning som åsyftas med gällande skatteförfattningar.

Taxeringsvärden för fastigheter skall beslutas och information om dessa tillhandahållas i enlighet med gällande författningar.

Olika samhällsfunktioner skall tillhandahållas fullständig och korrekt basinformation från folkbokföringen med god tillgänglighet.


Verksamhetsgren Beskattning

Mål

Skatter och avgifter skall fastställas kostnadseffektivt och rättssäkert, så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen blir så liten som möjligt (beskattningseffektivitet).

Fel och fusk skall förebyggas och åtgärdas, så att skatter och avgifter kan tas ut i avsedd omfattning. Information och andra förebyggande åtgärder skall underlätta för enskilda och företag att göra rätt för sig. Skattekontrollen skall omfatta alla kategorier av skattskyldiga. Den skall vara synlig och inriktad på största möjliga preventiva effekt. Allmänheten skall uppfatta kontrollen som rättssäker och effektiv.

Fastställda belopp skall bli betalda i sin helhet och inom utsatt tid. Preliminär skatt skall så nära som möjligt överensstämma med slutlig skatt (uppbördseffektivitet).Verksamhetsgren Folkbokföring

Mål

Folkbokföringsregister skall föras som speglar befolkningens verkliga bosättning och även i övrigt håller god kvalitet, aktualitet och tillgänglighet, så att olika samhällsfunktioner får ett tillförlitligt underlag för beslut och åtgärder.

Bosättningskontrollen skall vara synlig och inriktad på största möjliga preventiva effekt.Verksamhetsgren Fastighetstaxering

Mål

Taxeringsvärdena på fastigheterna skall fastställas kostnadseffektivt och vara rättvisande, så att korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.Verksamhetsgren Brottsbekämpning

Mål

Brottsutredningar skall ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal skall väckas.

Pågående och planerad brottslighet skall störas och avslöjas för att bekämpa och förebygga brottslig verksamhet.Verksamhetsgren Registrering av bouppteckningar

Mål

Bouppteckningar skall registreras skyndsamt, korrekt och enhetligt.Verksamhetsområde Exekution

Mål

Rättstrygghet och rättssäkerhet skall upprätthållas vad gäller betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som verkställs av kronofogdemyndigheterna.


Verksamhetsgren Förebyggande kommunikation

Mål

Kronofogdemyndigheterna skall verka för en god betalningsmoral i samhället. De skall förbättra sina kunskaper om olika företeelser som kan leda till överskuldsättning och om vilka samhällsgrupper som finns i riskzonen för att bli gäldenärer hos kronofogdemyndigheten och därmed kunna minska risken att så sker. De skall genom förebyggande åtgärder underlätta för enskilda och företag att göra rätt för sig.Verksamhetsgren Summarisk process

Mål

Otvistiga anspråk skall snabbt, enkelt och rättssäkert prövas och fastställas.Verksamhetsgren Indrivning och annan verkställighet

Mål

Kronofogdemyndigheterna skall på uppdrag av sökande snabbt, rättssäkert och med bästa möjliga utfall verkställa rättsanspråk som inte har reglerats frivilligt. Utredningar skall göras med sådan ambitionsnivå att de uppfattas som tillförlitliga av uppdragsgivarna.

Indrivningen skall vara snabb och verkningsfull så att enskilda och företag upplever att det inte är meningsfullt att dra sig undan betalning.Verksamhetsgren Konkurstillsyn

Mål

Tillsynen över konkurser skall bedrivas med fokus på att avvecklingen av konkurser sker lagenligt, effektivt och ändamålsenligt samt utan onödigt dröjsmål och med bästa möjliga utfall för borgenärerna. Tillsynen skall utföras med beaktande av kriterierna väsentlighet och risk.Verksamhetsgren Skuldsanering

Mål

Kronofogdemyndigheterna skall handlägga ärenden om skuldsanering snabbt och rättssäkert. Kronofogdemyndigheternas beslut skall ha hög kvalitet och beakta parternas intressen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Generella krav på redovisning och återrapportering

Skatteverket, samt enligt vad Skatteverket bestämmer kronofogdemyndigheterna, skall med utgångspunkt i regleringsbrevet för alla verksamhetsgrenar fastställa övriga mål som är uppföljningsbara. Skatteverket skall också ange hur återrapporteringen närmare skall ske. Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Resultatet av Skatteverkets och exekutionsväsendets verksamhet skall analyseras och kommenteras med utgångspunkt i uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen skall redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Resultat som inte är direkt mätbara skall redovisas med hjälp av utvecklingen av relevanta indikatorer i verksamheten och andra förhållanden som är väsentliga för en bedömning av resultatet.

Redovisningen skall innehålla en bedömning av kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Kvalitets-, effektivitets- och produktivitetsutvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Återrapporteringen skall innefatta en redovisning av spridningen mellan regioner, och i väsentliga fall inom regioner, vad gäller de mått och indikatorer som Skatteverket anser viktiga för resultatbedömningen. Verket skall också göra en bedömning av om skillnaderna är acceptabla eller bör minska. Återrapporteringen skall även innehålla en beskrivning av vidtagna och planerad åtgärder för att minska skillnaderna.


Utvecklingsarbete och elektronisk hantering av dokument och information

Utvecklingsarbetet skall leda till en högre effektivitet inom Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas verksamhetsområden och bidra till att uppfylla de övergripande målen. En långsiktig inriktning i utvecklingsarbetet är också att i hög grad koncentrera Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas resurser till områden med hög risk samtidigt som det säkerställs att medarbetarna har den kompetens som verksamheten förväntas kräva i framtiden. I utvecklingsarbetet ingår därför att öka den elektroniska och automatiska hanteringen av dokument och information. Det skall också säkerställas att nuvarande IT-lösningar anpassas till att kunna hantera förväntade krav från företag och allmänhet, exempelvis för en ökad hantering av ärenden och information via Internet. Återrapporteringen skall innehålla en beskrivning av de åtgärder som vidtagits och planeras för att öka den elektroniska hanteringen. Skatteverket skall, för de dokument- och informationsflöden som bedöms som viktiga, redovisa hur stor del av flödena som är elektroniska samt en bedömning av hur stora resurser som kan frigöras till följd av en ökad elektronisk hantering.


Riskhantering

Myndigheterna skall koncentrera sina resurser till områden med hög risk. En förutsättning för detta är fortsatt utveckling av riskanalys och urvals- och uppföljningssystem. Skatteverket skall redovisa hur utvecklingen fortskrider


Internationellt samarbete

Målet är att Skatteverket och kronofogdemyndigheterna skall kunna möta de förändrade förutsättningar som den ekonomiska integrationen i Europa och internationaliseringen av ekonomin och handeln medför. För detta behövs ett gott samarbete med andra länders myndigheter avseende skatte- respektive indrivningsverksamheten. En del av samarbetet sker i form av reglerat informationsutbyte, vilket innebär såväl åtaganden som möjligheter. Det är viktigt att myndigheterna tar vara på informationen och uppfyller sina åtaganden på för verksamheten bästa möjliga sätt. Återrapporteringen skall innefatta en beskrivning av hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndigheternas arbete.

Det internationella samarbetet handlar också om att fortlöpande medverka i det arbete som pågår i olika internationella forum. I detta arbete har myndigheterna en viktig uppgift i att biträda regeringen som expertorgan i sakfrågor samt analysera och föreslå ställningstaganden. Myndigheterna deltar även i förhandlingsarbete särskilt inom de genomförandekommittéer som leds av Europeiska kommissionen. En annan del av samarbetet är att skapa goda relationer med andra länders förvaltningar i syfte att utveckla arbetssätt och metoder. Återrapporteringen skall innehålla en beskrivning av de områden inom vilka samarbete sker samt vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka samarbetet.


Enkla och tidsenliga regler

Skatteverket skall verka för förenkling av regler. I detta ingår att kontinuerligt arbeta med att se över egna föreskrifter och allmänna råd samt om det finns anledning lämna förslag till förenklingar av de nationella och internationella regelverken. Verket skall i detta förenklingsarbete även beakta sådana effekter som uppkommer internt, hos allmänheten, näringslivet och andra myndigheter. Återrapporteringen skall innehålla en redogörelse för arbetet.


Enhetlig tillämpning

Målet är att verka för en enhetlig tillämpning av lagar och andra bestämmelser. Återrapporteringen skall innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits och planeras vidtas för att myndigheterna i större utsträckning skall tillämpa gällande lagar och bestämmelser enhetligt.


Uppbördseffektivitet

Skatteverket och kronofogdemyndigheterna skall tillsammans upprätthålla en hög uppbördseffektivitet. Verksamheten skall bedrivas utifrån en helhetssyn som omfattar hela beskattnings- och indrivningsprocessen. Återrapporteringen skall beskriva hur verksamheterna bidrar till en hög uppbördseffektivitet.


Förebyggande arbete i form av service och information

Målet är att Skatteverket och exekutionsväsendet skall understödja viljan hos allmänheten och näringslivet att gör rätt för sig. Samtidigt skall myndigheterna verka för att förbättra informationen till allmänhet och näringsliv, så att dessa redan från början, i större utsträckning, lämnar riktiga och fullständiga uppgifter. Service och information skall vara behovsanpassad och tillgängligheten skall vara god. Myndigheterna skall sträva efter att tillgodose behov av service och information på andra språk än svenska. Satsningen på IT-stödd service och utveckling av tjänster som syftar till att underlätta uppgiftslämnande är ett viktigt led i detta arbete. Samtidigt skall arbetet att förbättra den skriftliga och muntliga kommunikationen med allmänhet och företag fortgå. Skatteverkets arbete med att utveckla servicen och förenkla kontakterna med myndigheterna skall fortsätta. Återrapporteringen skall beskriva vilka åtgärder som vidtagits samt en redovisning av hur arbetet fortskrider.


Kompetensförsörjning

Skatteverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Skatteverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

 • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

 • vilka åtgärder som har vidtagits, och

 • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Tillsammans med den ovannämnda redovisningen skall effekter av pensionsavgångar, förändringar till följd av systemutveckling, internetdeklarationer m.m. analyseras och beskrivas.

Skatteverket skall kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljön. I detta ingår att utveckla och förbättra de faktorer som leder till ökad motivation, effektivitet och hälsa. En viktig aspekt och del i detta är att systematiskt arbeta för att minska stress och sjukfrånvaro. Skatteverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur dessa påverkat ovannämnda faktorer. Avseende sjukfrånvaron skall verket redovisa hur arbetet påverkat eventuella regionala skillnader.
1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag
Uppdragsöversikt

 1. Skatteverket skall redovisa hur den genomförda Skatteverksreformen har bidragit till att skapa bättre förutsättningar för enhetlig och lika behandling samt för ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Myndigheten skall också redovisa hur kommande interna förändringar av organisationen ger förutsättningar för en bättre måluppfyllelse. Redovisning skall lämnas senast den 1 juni 2005.

 2. Skatteverket skall redovisa det arbete som pågår när det gäller förberedelserna för en förändrad organisation när det gäller verksamheten inom exekutionsväsendet. Av redovisningen skall särskilt framgå hur planerade förändringar bedöms påverka förutsättningarna för styrning, enhetlighet, effektivitet och service. Redovisning skall lämnas senast den 1 juni 2005.

 3. Skatteverket skall, förutom den redovisning som sker avseende målet för Utvecklingsarbete och elektronisk hantering av dokument och information, översiktligt redovisa bedömningar av hur pågående utvecklingsarbete bedöms leda till högre effektivitet samt beskriva vilka övriga effekter de enskilda utvecklingsprojekten har för Skatteverket, kronofogdemyndigheterna, företagen och allmänheten. Redovisningen skall även innehålla en beskrivning av hur de enskilda projekten bidrar till att Skatteverket och kronofogdemyndigheterna i större utsträckning uppfyller de övergripande målen. Av redogörelsen skall också framgå de nuvarande drifts- och investeringskostnaderna för IT-verksamheten samt kostnaderna för varje större utvecklingsprojekt. Redovisning skall ske senast den 1 juni 2005.

 4. Skatteverket skall redovisa hur arbetet inom Intressentrådet fortskrider. I detta ingår att övergripande redovisa vilka frågeställningar som diskuterats. Redovisning skall ske senast den 1 juni 2005.

 5. Skatteverket skall redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom myndigheten med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för myndighetens del. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2005.

 6. Skatteverket skall redovisa de informationsinsatser som har genomförts för skattereduktionen för bredbandsanslutning och en bedömning av om informationen nått ut samt insatsernas effekter. Skatteverket skall vidare redovisa antalet inkomna och antalet beviljade ansökningar om skattereduktion för bredbandsanslutning fördelat på företag och privatpersoner samt regional fördelning (kommunnivå). Skatteverket skall också redovisa hur reduktionsbeloppet fördelar sig för dessa. Redovisningen skall lämnas i samband med årsredovisningen.

 7. Skatteverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna skall lämnas senast den 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti och 31 oktober 2005.

 8. Skatteverket skall redovisa en bedömning av effekterna av de nya förmånsrättsreglerna, såvitt gäller utdelning i konkurs på statens skatte- och avgiftsfordringar, utdelning i konkurs på regressfordringar på grund av utbetald lönegarantiersättning, Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas arbetssätt vid indrivning av skatter och avgifter m.m. samt kronofogdemyndigheternas arbete med verkställighet i allmänna och enskilda mål. En delredovisning av främst statistiskt material som blivit tillgängligt t.o.m. första tertialet 2005 skall lämnas senast den 31 maj 2005. Slutredovisning innefattande såväl statistiskuppgifter som verkets bedömningar skall lämnas senast den 15 oktober 2005.

 9. Skatteverket har ett generellt uppdrag att förbättra service och information. Ett område där informationen och möjligheterna att göra rätt för sig förbättrats under senare år är när en privatperson betalar ersättning till en person som har A-skatt. Det kan t.ex. röra sig om hushållsnära tjänster. Trots förenklade rutiner och förbättrad information finns en kvarstående uppfattning att reglerna är krångliga. Verket skall informera om de förenklade möjligheter som finns när det gäller A-skattbetalning och göra de ytterligare förenklingar som är befogade. Myndigheten skall redovisa sina åtgärder senast den 1 juni 2005.

 10. Skatteverket skall ta fram ett underlag med förslag till förenkling och effektivisering av reglerna för redovisning och betalning av skatter och avgifter. Syftet med uppdraget är att se om det finns möjlighet att skapa en större snabbhet, flexibilitet och enkelhet i det skatteadministrativa förfarandet med bibehållen rättssäkerhet. Ett effektivare och snabbare förfarande kan leda till minskad administrativ börda för enskilda och företag samtidigt som möjligheter till ett effektivare resursutnyttjande skapas för förvaltningen. I uppdraget ingår även att göra en grundläggande analys av hur medborgarinflytandet genom skattenämnderna fungerar och om det kan finnas andra bättre lösningar för att tillgodose behovet av ett sådant inflytande. Redovisningen skall lämnas senast den 1 mars 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:1Skatteverket (Ramanslag)
Disponeras av Skatteverket5 854 142 tkr
3:1 ap.1Skatteverket (Ram)5 854 142 tkr

Disponeras av regeringen35 568 tkr
3:1 ap.2Skatteverket - Regeringens disposition (Ram)35 568 tkr


Villkor
3:1 ap.1 Skatteverket

Från anslaget betalas Skatterättsnämndens, Forskarskattenämndens och Statens personadressregisters verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet.

Från anslaget betalas ersättningsbelopp enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Ersättningsbelopp med totalt upp till 15 000 tkr kan belasta anslaget. Kostnaderna skall särredovisas i årsredovisningen.

Till anslaget skall föras den ersättning som Skatteverket får för administration av pensioner. Ersättningen beräknas till 314 313 tkr. Medlen får disponeras i verksamheten.

Från anslaget bekostas också handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxeringsvärden m.m.

Av det postitiva överföringsbeloppet från 2004 (anslagssparandet) får 47 000 tkr disponeras av myndigheten under 2005. Det resterande positiva överföringsbeloppet från 2004 får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Av anslaget får Skatteverket under 2005 använda högst 5 882 511 tkr.3:2Kronofogdemyndigheterna (Ramanslag)
Disponeras av Skatteverket1 551 817 tkr
3:2 ap.1Kronofogdemyndigheterna (Ram)1 551 817 tkr

Disponeras av regeringen9 126 tkr
3:2 ap.2Kronofogdemynd - Regeringens disposition (Ram)9 126 tkr


Villkor
3:2 ap.1 Kronofogdemyndigheterna

Anslaget disponeras av Skatteverket samt av kronofogdemyndigheterna enligt vad Skatteverket bestämmer.

Till anslaget skall föras den ersättning som kronofogdemyndigheterna får för hantering av pensioner. Ersättningen har beräknats till 7 194 tkr. Medlen får disponeras i verksamheten.

Av anslaget får Skatteverket under 2005 använda högst 1 506 817 tkr.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:1 Skatteverket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
3:1 ap.10Allt245
3:1 ap.20Allt35 568

3:2 Kronofogdemyndigheterna

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
3:2 ap.10Allt0
3:2 ap.20Allt9 1262.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
3:13:1 ap.170 %
3:13:1 ap.230 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)975 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)744 902
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneramen disponeras av Skatteverket samt av kronofogdemyndigheterna i enlighet med vad Skatteverket bestämmer.


Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

-

Andra villkor

Skatteverket får hos Justitiekanslern rekvirera medel från utgiftsområde 4 Rättsväsendet, anslag 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Medel som med stöd av bestämmelser i utsökningslagstiftningen förvaltas av en kronofogdemyndighet för någon enskilds räkning får sättas in i annan bank än Riksbanken. Skatteverket får för samtliga kronofogdemyndigheters räkning sluta ett tidsbegränsat avtal med viss bank om sådan insättning.

Skatteverket får belasta inkomsttiteln 1462, Vägavgifter, för utbetalning av garantiprovision vid försäljning av vägavgiftsbevis enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Medel som betalas in på grund av återbetalningsskyldighet för rättshjälpskostnad skall överföras till inkomsttitel 2811 Övriga intäkter av statens verksamhet.
2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 24 Datum: 2004-12-09
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 7 404 328 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Kronofogdemyndigheterna 3:2 ap.1 och anslaget Skatteverket 3:1 ap.1.
Beslutsnr: 16 Datum: 2005-12-15
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 1 386 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-12-29 t.o.m. 2006-01-29. Beloppet avser anslaget Kronofogdemyndigheterna 3:2 ap.1 och anslaget Skatteverket 3:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Ersättning för hantering av pensioner avseende kronofogdemyndigheterna007 1947 19400
Ersättning för hantering av pensioner avseende Skatteverket00314 313314 31300
Summa00321 507321 50700
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter vid kronofogdemyndigheten253200925 0001 500 000-575 000-575 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Avgifter vid kronofogdemyndigheten

Avgifter, enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna, i mål om verkställighet (utsökningsavgifter) och mål om betalningsföreläggande och handräckning skall redovisas mot inkomsttiteln 2532.


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet får disponeras i myndigheternas verksamheter.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Pär Nuder
Marie Jönsson
Kopia till

Skatteutskottet, Sveriges riksdag
Riksrevisionen
Socialdepartementet
Förvaltningsavdelningen, Ekonomienheten
Förvaltningsavdelningen, Revisionskontoret
Bokföringsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksförsäkringsverket
Tullverket
Budgetavdelningen, Fi
Samordnings- och styrningsenheten, Fi