Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutII:6

2005-12-15Migrationsverket
601 70 NORRKÖPINGUD2005/19134/MAP
UD2005/61313/MAP
UD2005/66027/PLAN (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Migrationsverket
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 08, bet. 2004/05:SfU2, rskr. 2004/05:79, prop. 2005/06:1, utg.omr. 08, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Migrationsverkets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MigrationspolitikAsylPrövning av ansökan
Mottagandeverksamhet
Prövning av bidrag
Vidarebosättning
Besök och bosättningPrövning av ansökan om besök och bosättning
Svenskt medborgarskapPrövning av ansökan om svenskt medborgarskap1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Migrationspolitik

Mål

 • Värna asylrätten i Sverige och internationellt

 • Upprätthålla en reglerad invandring

 • Öka harmoniseringen av asyl- och migrationspolitiken i EU


Verksamhetsområde Asyl

Mål

Asylprocessen skall vara rättssäker och human i alla led. Den totala väntetiden för den asylsökande skall vara högst 12 månader från ansökan till lagakraftvunnet beslut. Särskild hänsyn skall tas till såväl ensamkommande barn som barn i familj. Tiden från lagakraftvunnet beslut till bosättning alternativt utresa skall kortas.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa hur den totala väntetiden fram till beslut har utvecklats. Eventuella avvikelser från målet och orsakerna därtill skall framgå av redovisningen. Vidare skall handläggningstiderna i de olika skeendena av asylprocessen framgå. Verket skall vidare redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska väntetiderna samt för att korta tiden mellan lagakraftvunnet beslut och bosättning alternativt utresa.


Verksamhetsgren Prövning av ansökan

Mål

Beslut om uppehållstillstånd eller avvisning skall fattas inom sex månader från det att ansökan inkommit till Migrationsverket. Beslut i asylansökningar som rör ensamkommande barn skall fattas inom tre månader. Särskilt vikt skall även fortsättningsvis fästas vid att så tidigt som möjligt försöka klarlägga den sökandes identitet.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande analys och bedömning av handläggningstiderna, vidtagna åtgärder för att minska handläggningstiden i de olika skeendena samt hur arbetet med att klarlägga de asylsökandes identitet utvecklats.Verksamhetsgren Mottagandeverksamhet

Mål

Den organiserade verksamheten skall ge individen en meningsfull sysselsättning som kan ge förutsättningar för en god introduktion på den svenska arbetsmarknaden och i svenskt samhällsliv vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd. Verksamheten skall också utformas så att den kan vara till nytta för den enskilde vid ett eventuellt återvändande. Särskild hänsyn skall tas till såväl ensamkommande barn som barn i familjer. Den svenskundervisning som bedrivs skall huvudsakligen följa kursplanen för Svenska för invandrare (sfi).

Organiserad verksamhet skall erbjudas inom en månad från det att personen registrerats i Migrationsverkets mottagandesystem. För personer med lagakraftvunnet beslut eller s.k. dublinärenden skall den organiserade verksamheten ges i anpassad form.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande analys och bedömning av vidtagna åtgärder i syfte att nå målet.


Mål

Arbetet med verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut skall utvecklas och effektiviseras så att tiden mellan lagakraftvunna beslut och utresa minskar. Andelen personer som självmant återvänder inom den lagstadgade tiden vid lagakraftvunna beslut om avvisning eller utvisning skall öka. Samverkan mellan berörda myndigheter i verkställighetsarbetet skall utvecklas.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande analys och bedömning av måluppfyllelsen.

Redovisningen skall fördelas på medborgarskap.Verksamhetsgren Prövning av bidrag

Mål

Åtgärder skall vidtas för att underlätta återvandring av flyktingar och andra skyddsbehövande.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en analys av vilket behov av åtgärder som finns, resultatet av genomförda projekt, hur många personer som fått bifall på ansökan och till vilka länder återvandring skett samt hur många av dessa personer som på nytt ansökt om uppehållstillstånd i Sverige.Verksamhetsgren Vidarebosättning

Mål

Utgångspunkt för vidarebosättning till Sverige är dels individuella skyddsbehov, dels insatser som bidrar till en lösning av utdragna flyktingsituationer.

Flyktingar och andra skyddsbehövande skall genom vidarebosättning erbjudas skydd och varaktiga lösningar. I första hand skall åtgärderna avse personer för vilka FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) har presenterat förslag till överföring. Vidare får vittnen inför en internationell tribunal eller domstol som är i behov av skydd överföras. Andra kategorier av personer som befinner sig i särskilt utsatta situationer får överföras när det är särskilt motiverat.

Migrationsverket skall i samråd med UNHCR identifiera de flyktingsituationer där vidarebosättning i Sverige eller i annat land kan användas strategiskt och vidta åtgärder som bidrar till en lösning av främst utdragna flyktingsituationer som annars riskerar att permanentas.

Samråd om medelsanvändning för vidarebosättning skall äga rum med Utrikesdepartementet

 • rörande övergripande ställningstaganden om kvotens användning,

 • rörande vidarebosättning som gäller en större grupp individer eller som på annat sätt har särskild betydelse,

 • rörande strategisk användning av vidarebosättning, samt

 • rörande kriterier för uttagning av andra kategorier personer i särskilt utsatta situationer utom i de fall där beslut inte kan anstå eller det endast rör sig om enstaka individer.

Vid insatser för vidarebosättning skall så långt möjligt, och i den utsträckning det är rimligt med hänsyn till grunderna för vidarebosättningen i det enskilda fallet, en bedömning göras av förutsättningarna för mottagande i Sverige. Migrationsverket bör fortsatt ägna särskild uppmärksamhet åt behovet av förberedande insatser för dem som beviljas uppehållstillstånd inom ramen för vidarebosättningen.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en analys och bedömning av måluppfyllelsen. Verket skall vidare redovisa antalet vidarebosatta som beviljats uppehållstillstånd fördelat på medborgarskap, ålder och kön. Migrationsverket skall också redovisa andra åtgärder som gjorts för utlänningar som befunnit sig i särskilt utsatta situationer.Verksamhetsområde Besök och bosättning

Mål

Möjligheten till besöksutbyte och att förenas med nära anhöriga skall värnas genom att väntetiden för beslut görs så kort som möjligt med hänsyn till sökandes och övriga berördas behov. Den totala väntetiden i besöksärenden skall vara högst en månad och i bosättningsärenden högst 12 månader.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa vad som uppnåtts inom verksamhetsområdet samt vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla processen i syfte att förkorta väntetiderna.


Verksamhetsgren Prövning av ansökan om besök och bosättning

Mål

Migrationsverket skall verka för att beslut i de viseringsärenden som överlämnas till verket fattas inom en månad från det att ansökan inkommit till utlandsmyndighet.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en analys och bedömning av måluppfyllelsen. Migrationsverket skall även redovisa:

 • antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden, väntetiden för avgjorda ärenden (genomsnitt och median) antalet personer som efter viseringstidens utgång sökt asyl i Sverige och deras medborgarskap.


Mål

Beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige skall fattas inom sex månader från det att ansökan kom in till utlandsmyndigheten.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en analys och bedömning av måluppfyllelsen. Migrationsverket skall även redovisa:

 • antalet utlänningar som beviljats uppehållstillstånd samt på vilka grunder tillstånden meddelats. I redovisningen skall anges en fördelning efter medborgarskap, ålder och kön.

 • hur många barn utan medföljande legal vårdnadshavare som ansökt om uppehållstillstånd av andra skäl än asyl.Verksamhetsområde Svenskt medborgarskap

Mål

Den sökande skall informeras om kraven för att beviljas svenskt medborgarskap för att han eller hon skall kunna förutse resultatet av en ansökan samt för att kunna lämna fullständiga och relevanta uppgifter som underlag för ansökan. Den totala väntetiden skall vara högst 14 månader.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en analys och bedömning av måluppfyllelsen samt redovisa vad som uppnåtts inom verksamhetsområdet och vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla processen i syfte att korta väntetiderna.


Verksamhetsgren Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Mål

Beslut om svenskt medborgarskap skall fattas inom åtta månader från det att ärendet inkommit till Migrationsverket. Migrationsverket skall skyndsamt handlägga ärenden där särskilt behov av svenskt medborgarskap föreligger.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en analys och bedömning av måluppfyllensen. Verket skall även redovisa:

 • antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden, väntetiden (genomsnitt och median) samt antalet bifall och avslag på ansökan. Av redovisningen skall framgå fördelning på kön och medborgarskap.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Övriga återrapporteringskrav inom politikområdet Migration

Utöver vad som framgår av förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 3 kap. 2 § skall Migrationsverket redovisa styckkostnaden för respektive verksamhetsgren. Med styckkostnad avses i första hand hur mycket medel från anslaget 12:1 som har använts inom respektive verksamhetsgren. Övriga kostnader som inkluderas skall särredovisas. Antalet årsarbetare per verksamhetsgren skall redovisas. För verksamhetsgrenen Prövning av ansökan skall en analys av produktivitetsutvecklingen redovisas (bl.a. antal ärenden per årsarbetare). Analysen skall omfatta åren 2003, 2004 och 2005.

Verksamhetsgren Prövning av ansökan
Av redovisningen skall särskilt framgå

 • antalet inkomna ärenden fördelat efter medborgarskap, kön och ålder,

 • antalet avgjorda ärenden varav antalet avgjorda inom sex månader respektive tre månader med en särredovisning av ensamkommande barn,

 • genomsnittlig handläggningstid samt mediantid för de avgjorda ärendena för respektive hushållstyp,

 • genomsnittlig inskrivningstid samt mediantid för samtliga asylärenden vid verket (avgjorda och ännu inte beslutade),

 • antalet personer som fått uppehållstillstånd samt på vilken grund tillstånden beviljats,

 • antalet öppna ärenden samt

 • öppna ärenden äldre än 6 respektive 3 månader (ensamkommande barn).

Verksamhetsgren Mottagandeverksamhet
Migrationsverket skall redovisa

 • antalet personer och andelen inskrivna som under året deltagit i organiserad verksamhet fördelat på form av verksamhet samt antal personer som arbetar på den öppna arbetsmarknaden eller har yrkespraktik inom den organiserade verksamheten. Redovisningen skall visa utvecklingen över året och kan därmed fördelas per kvartal eller annan lämplig indelning. Redovisningen skall fördelas på kvinnor och män,

 • åtgärder som vidtagits för att beakta barnperspektivet såväl i mottagandet som i återvändandet,

 • antal barn respektive genomsnittlig beläggningsgrad på barn- och ungdomsenheterna,

 • redovisning av kvaliteten i mottagandet av ensamkommande barn,

 • kostnader för de ersättningar som betalats till utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA),

 • kostnader för ersättning till landsting och kommuner avseende hälso-, sjuk- och tandvård respektive skola, god man m.m.,

 • kostnader för ersättning till kommunerna för utbetalda ersättningar till utlänningar som enligt 1 § andra stycket 3 LMA har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas,

 • kostnader för ersättning till kommuner och landsting för utlänningar som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd understigande ett år av medicinska skäl enligt 2 kap. 4 § första stycket 5 utlänningslagen,

 • lokalkostnader och personalkostnader, samt

 • den andel av dygnskostnaderna som används i den organiserade verksamhet som ordnas med stöd av LMA och i enlighet med målen för denna verksamhet.

Samtliga ovanstående kostnader skall redovisas dels sammanslaget för personer i eget boende och i anläggningsboende, dels för personer i förvaren.

Migrationsverket skall redovisa den genomsnittliga dygnsutgiften i enlighet med budgetpropositionen för 2005.

Verket skall dessutom lämna en redogörelse för förvarsverksamheten, utnyttjandegraden och på vilka grunder personer har tagits i förvar samt verkets andel därav.

Internationellt samarbete
Migrationsverket skall redovisa det samarbete man bedriver med andra länder för att stödja deras förmåga att hantera migrationsströmmar samt hur verket har organiserat detta arbete. Verket skall också redovisa i vilken utsträckning och på vilket sätt man samverkat med Europeiska kommissionen eller med andra nationella och internationella aktörer. Redovisningen skall även innehålla verkets bedömning av vilka resultat som har uppnåtts. Migrationsverket skall redovisa sitt deltagande i det nordiska samarbetet inom det migrationspolitiska området.

Verksamhets- och utgiftsprognoser
Migrationsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008. Uppgifterna skall lämnas i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. En månadsfördelad prognos på anslagen 12:1, 12:2, 12:5 och 12:6 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall skall också redovisas.

13 januari (endast prognosmodellen)
1 mars
26 april
2 augusti samt
28 oktober

I samband med mars-, augusti- och oktoberprognoserna skall Migrationsverket utifrån sitt samordningsansvar inhämta och sammanställa information från samtliga berörda myndigheter. Migrationsverket skall redovisa resultatet i de olika momenten av ärendeprocessen samt analysera och kommentera detta.

Verket skall vidare lämna en utförlig analys av antalet asylsökande, inklusive en internationell jämförelse av antalet asylsökande samt redovisa de förväntade effekterna av vidtagna eller beslutade åtgärder. Verket skall också lämna förslag på regeländringar eller andra åtgärder i syfte att nå de av regeringen satta handläggningstiderna samt den genomsnittliga dygnsutgiften i enlighet med budgetpropositionen för 2005.

Migrationsverket skall vidare redovisa

 • prognosmodellen i asylprocessen,

 • den genomsnittliga dygnsutgiften i mottagandesystemet, exklusive förvar, fördelat på olika kostnadsslag,

 • den genomsnittliga dygnsutgiften i förvaren fördelat på olika kostnadsslag,

 • väntetiderna för grundärenden, överklagandeärenden samt tid för avvisnings- och utvisningsbeslut (genomsnittlig och median),

 • antalet verkställda avvisnings- och utvisningsbeslut fördelat på destinationsländer samt vilka utreseformer som använts,

 • antalet öppna återvändandeärenden fördelade på medborgarskap och familjesammansättning,

 • handläggningstiden för återvändandeärenden räknat från beslut till utresa (genomsnittlig och median),

 • antalet asylsökande som saknar giltiga resehandlingar samt uppgifter om uppgivna medborgarskap,

 • uppgifter om hur många som under handläggningstidens gång visar upp andra identitetshandlingar än pass (endast vid augustiprognosen),

 • uppgifter om hur många som inte medverkar till att fastställa sin identitet eller till att få fram resehandlingar (endast vid augustiprognosen),

 • antalet utestående ansökningar om resehandlingar hos utländska ambassader och konsulat (endast vid augustiprognosen),

 • antalet utfärdade resehandlingar med angivande av destinationsland (endast vid augustiprognosen),

 • uppgifter om hur stor del av de utresta personerna som saknade resehandlingar (endast vid augustiprognosen),

 • uppgifter om antalet nedsättningar enligt LMA fördelat på olika grunder samt en analys av detta,

 • tiden från det att Migrationsverket fattar beslut i uppehållstillstånds- och asylärendet fram till dess att sökanden underrättats om beslutet, fördelat på olika ärendekategorier och enheter, samt

 • handläggningsstatus och inskrivningstid för inskrivna i mottagandesystemet, fördelat på enheter.
1.3Organisationsstyrning

Personal- och kompetensfrågor

Mål
Migrationsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav
Migrationsverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

 • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

 • vilka åtgärder som har vidtagits, och

 • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Migrationsverket skall tillförsäkra att personalen utvecklar och vidmakthåller goda kunskaper i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Barnperspektivet i myndighetens verksamhet

Migrationsverket skall redovisa hur arbetet med att använda barnkonsekvensanalyser fortskrider, i vilken omfattning och i vilka sammanhang den används.

Migrationsverket skall vidare redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att höja kompetensen i utredningar rörande barn, samt hur utbildningen i att samtala med barn har genomförts. Verket skall också redovisa vilka effekter den samtalsguide som utarbetats har fått för asylsökande barns möjlighet att komma till tals. Dessutom skall verket redovisa vilka andra åtgärder som vidtagits för att säkerställa att barn kommer till tals och att barnets utsaga och situation redovisas i ärendet.

Serviceåtaganden och brukardialoger

Migrationsverket skall verka för en god service till medborgare och företag genom serviceåtaganden och brukardialoger. Alla tjänster som med bibehållande eller ökad kostnadseffektivitet kan tillhandahållas elektroniskt, skall tillhandahållas elektroniskt och på ett sätt som möjliggör användningen.

Återrapporteringen skall ske i form av

- vilka tjänster som verket anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet och i vilken takt dessa tjänster bör utvecklas,

- bedömning av effektiviseringsvinster, samt

- planer för utveckling av sådana elektroniska tjänster som kräver samverkan med andra myndigheter.
1.4Uppdrag
Förberedelser inför den nya instans- och processordningen

Regeringen avser att under år 2005 lämna en proposition om en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden. Migrationsverket skall förbereda och vidta de egna åtgärder som är nödvändiga för att den nya ordningen skall kunna träda i kraft den 1 januari 2006. Bland annat skall så stor del som möjligt av verkets landinformation då vara redovisad och enkelt tillgänglig för de sökande, berörda domstolar och allmänheten. Migrationsverket skall utgå från att överprövningen av Migrationsverkets beslut skall ske i Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län och Länsrätten i Göteborg samt att länsrätternas beslut skall kunna överklagas till Kammarrätten i Stockholm, som sista instans. Migrationsverket skall samverka med den särskilde utredare (dir. 2004:149), som tillkallats för att förbereda den nya ordningen och avveckla Utlänningsnämnden, samt med Domstolsverket och Utlänningsnämnden i deras förberedelsearbete. Migrationsverket skall fortlöpande underätta regeringen om resultatet av sitt arbete.

Prognosarbetet
Migrationsverket skall i samverkan med berörda aktörer vidareutveckla prognosmodellen så att den totala anslagsbelastningen inom politikområdet framgår. Därutöver ingår i uppdraget att öka träffsäkerheten i prognoserna, ta fram relevanta nyckeltal samt se över formerna för känslighetsanalyser. Uppdraget skall redovisas senast den 15 juni 2005.

Samlad analys rörande asylprocessen
Migrationsverket skall redovisa en samlad analys av frågor rörande hela asylprocessen för perioden 2001-2004, så långt möjligt ur ett könsperspektiv. Särskild vikt skall läggas på redovisningen av vilka åtgärder som har genomförts för att nå regeringens mål. Återvändandearbetet skall särskilt uppmärksammas. Vidare skall verket redovisa hur genomförandet av verksamheten kvalitetssäkras samt vilket uppföljningssystem som finns för detta. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2005.

Internationellt utvecklingssamarbete
Migrationsverket skall för perioden fram till år 2007 utarbeta en strategi för verkets arbete i tredje länder med inriktning på kapacitetsuppbyggnad och utnyttjande av Europeiska kommissionens finansiella instrument. Vid utarbetandet av strategin skall samverkan med övriga EU-länder och Europeiska kommissionen beaktas. Uppdraget skall redovisas senast den 15 juni 2005.

Politik för global utveckling
Målet för regeringens politik för global utveckling är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen år 2006 skall Migrationsverket senast den 15 december 2005 till Utrikesdepartementet rapportera vad verket gjort, eller planerar att göra, för att inom sitt verksamhetsområde stärka den svenska politiken för global utveckling.

Statistik
Migrationsverket skall redovisa statistik över antalet utlänningsärenden inkomna till utlandsmyndigheterna samt väntetiden för utredning i anknytningsärenden vid respektive utlandsmyndighet under år 2004. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars och den 1 oktober 2005.


Verkställighetsarbetet

Regeringens mål att värna asylrätten förutsätter att de som har lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut lämnar landet. Som en uppföljning av uppdraget av den 4 december 2003 till Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen att se över samordningen mellan de båda myndigheterna av arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut (UD2003/58636/MAP) skall Migrationsverket redovisa vidtagna åtgärder i syfte att underlätta verkställighetsarbetet med avvisnings- och utvisningsärenden. Vidare skall verket föreslå åtgärder för att minska tiden från lagakraftvunnet beslut till utresa. Även förslag på åtgärder som förbättrar samordningen mellan Migrationsverket och polismyndigheterna, nationellt, regionalt och lokalt kan redovisas. Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2005.


Visa Information System

Migrationsverket skall i budgetunderlaget för åren 2006-2008 lämna beräkningar avseende Migrationsverkets kostnader för implementeringen av VIS år 2006 samt för den fortsatta driften.


Utveckling av introduktionen för flyktingar m.fl.

Migrationsverket skall, inom ramen för sin reguljära verksamhet, utveckla och effektivisera samverkan med andra berörda aktörer i enlighet med den centrala överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare som träffats mellan ett antal myndigheter, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Migrationsverket skall härvid tillsammans med andra aktörer identifiera och undanröja hinder för att åstadkomma en sammanhållen introduktion för nyanlända invandrare i arbetsför ålder.Uppdraget skall redovisas i anslutning till årsredovisningen.


Mottagandedirektivet

Enligt rådets direktiv 2003/9/EG om miniminormer för mottagandevillkor av asylsökande i medlemsstaterna (EUT nr L31, 6.2.2003) skall till kommissionen lämnas de statistiska uppgifter som anges i artikel 22 senast den 6 februari 2006. Migrationsverket skall därför till Utrikesdepartementet (MAP) senast den 23 januari 2006 inkomma med de begärda statistiska uppgifterna.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

12:1Migrationsverket (Ramanslag)
Disponeras av Migrationsverket649 505 tkr
12:1 ap.1Migrationsverket (Ram)611 505 tkr
12:1 ap.3IT-verksamhet (Ram)18 000 tkr
12:1 ap.4Omställningskostnader ny instans- och processordning (Ram)20 000 tkr

Disponeras av regeringen53 000 tkr
12:1 ap.2Migrationsverket - Regeringens disposition (Ram)53 000 tkr


Villkor
12:1 ap.1 Migrationsverket

Migrationsverket skall under året avgöra minst 25 000 asylärenden. Anslaget är dock beräknat för att avgöra 27 000 asylärenden.

Ansökningsavgifter erlagda vid Migrationsverket skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Från anslaget finansieras högst 1 500 000 kronor för vissa kostnader som rör arbetet med migrationsfrågor vid utlandsmyndigheterna.12:1 ap.3 IT-verksamhet

Från anslaget finansieras kostnader för investeringar, tillkommande infrastruktur och hårdvara som behövs för migrationsarbetet på utlandsmyndigheterna.12:1 ap.4 Omställningskostnader ny instans- och processordning

Från anslaget finansieras kostnader för omställning till den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden.12:2Mottagande av asylsökande (Ramanslag)
Disponeras av Migrationsverket3 553 162 tkr
12:2 ap.1Mottagande av asylsökande (Ram)3 553 162 tkr


Villkor
12:2 ap.1 Mottagande av asylsökande

Från anslaget finansieras utgifter för

- mottagandet av utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) avseende boende, organiserad verksamhet, förvar och verkställighetsarbetet samt personal som arbetar med dessa uppgifter och lokaler som används i mottagandeverksamheten,

- ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,

- ersättningar till landsting enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,

- ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Från anslaget får högst 1 100 000 000 kronor disponeras för den personal som arbetar med boende för asylsökande, organiserad verksamhet och verkställighetsarbete samt för lokaler och övriga omkostnader för personal som används i mottagandeverksamheten. Av beloppet får högst 50 miljoner kronor användas för OH-kostnader hänförliga till mottagandeverksamheten.

Migrationsverket får av anslaget använda högst 240 000 000 kronor för förvarskostnader. Medel därutöver får disponeras först efter beslut av regeringen.12:3Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)
Disponeras av Migrationsverket276 772 tkr
12:3 ap.4Återvandringsförberedelser (Ram)7 080 tkr
12:3 ap.5Återvandringsbidrag (Ram)1 500 tkr
12:3 ap.6Vidarebosättning m.m. (Ram)255 392 tkr
12:3 ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (Ram)10 800 tkr
12:3 ap.8Anhörigresor (Ram)1 000 tkr
12:3 ap.9Internationellt utvecklingsarbete (Ram)1 000 tkr

Disponeras av regeringen10 173 tkr
12:3 ap.1Internationell samverkan (Ram)8 100 tkr
12:3 ap.3Återvandringsinsatser m.m. (Ram)2 073 tkr

Disponeras av Regeringskansliet2 864 tkr
12:3 ap.2Efterforskningsverksamhet (Ram)2 864 tkr


Villkor
12:3 Migrationspolitiska åtgärder

Eventuellt positivt överföringsbelopp på respektive anslagspost från 2004 får inte disponeras utan särskilt beslut av regeringen.12:3 ap.1 Internationell samverkan

Från anslagsposten finansieras vissa migrationspolitiska projekt och Sveriges deltagande i sådant internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier. Beslut om högst 50 000 kronor får fattas av Regeringskansliet.12:3 ap.2 Efterforskningsverksamhet

Från anslagsposten lämnas bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset.12:3 ap.3 Återvandringsinsatser m.m.

Från anslagsposten finansieras insatser som i första hand riktar sig till skyddsbehövande som vill återvända från Sverige till sitt ursprungsland. Även insatser för tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet samt andra insatser i speciellt migrationspolitiskt syfte kan stödjas när de inte kan komma till stånd inom ramen för det allmänna utvecklingssamarbetet.12:3 ap.4 Återvandringsförberedelser

Från anslagsposten finansieras förberedelser för återvandring eller tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper

 • inhämtande och spridning av information till enskilda, organisationer och kommuner,

 • utbildningsinsatser och

 • insatser för reintegrering under en inledande period.

 • Möjligheter till samarbete med svenska, utländska och internationellt organisationer bör tillvaratas när detta bedöms lämpligt. Informations- och utbildningsinsatserna kan ske såväl i Sverige som i andra länder. I synnerhet utbildnings- och reintegreringsinsatserna bör göras i samverkan med Sida.

 • Från anslagsposten får även finansieras insatser avseende medborgare i Serbien och Montenegro som vill återvända dit efter det att deras tidsbegränsade och uppehållstillstånd har upphört att gälla.12:3 ap.5 Återvandringsbidrag

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.12:3 ap.6 Vidarebosättning m.m.

Migrationsverket får disponera den del av anslagsbeloppet som överstiger 237 660 000 kronor först efter beslut av regeringen. Från anslagsposten finansieras schablonberäknade ersättningar till kommuner för mottagande av flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige samt för personer som skall tas emot i Sverige med stöd av överenskommelsen den 11 juni 1998 mellan den internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien och Sverige om överföring av personer som vittnar inför tribunalen och som behöver skydd eller för andra personer som överförs till Sverige för vidarebosättning i de fall Sverige ingår särskilda internationella överenskommelser om detta.

Efter särskilt beslut av regeringen får anslagsposten finansiera åtgärder för att underlätta vidarebosättning främst i närområdet.

Från anslagsposten skall bekostas schablonersättningar enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. för organiserat överförda flyktingar.

Löpande utbetalningar görs av Integrationsverket från anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande. Den sista bankdagen i juni 2005 och den sista bankdagen i december 2005 skall anslagsposten belastas genom att ett schabloniserat belopp utbetalas till Integrationsvekret. Beloppet skall utgöras av antalet organiserat överförda flyktingar multiplicerat med 138 800 kronor.12:3 ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Migrationsverket får disponera den del av anslagsbeloppet som överstiger 10 200 000 kronor först efter beslut av regeringen.

Från anslagsposten finansieras

 • resor för flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,

 • information och förberedande insatser inför överföringen, samt

 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i åtgärder som syftar till sådan överföring.

 • Efter särskilt beslut av regeringen får anslagsposten finansiera åtgärder för att underlätta vidarebosättning främst i närområdet.

 • I första hand skall åtgärderna avse skyddsbehövande m.fl. för vilka FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) presenterat förslag till överföring och där andra möjligheter är uttömda.12:3 ap.8 Anhörigresor

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.12:3 ap.9 Internationellt utvecklingsarbete

Från anslagsposten finansieras helt eller delvis Migrationsverkets kostnader för att kunna delta i bidragsfinansierade internationella samarbetsprojekt.12:5Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)
Disponeras av Migrationsverket131 765 tkr
12:5 ap.2Migrationsverket (Ram)131 765 tkr

Disponeras av regeringen1 062 tkr
12:5 ap.4Bitr i utlänningsn. - Regeringens disposition (Ram)1 062 tkr

Disponeras av Regeringskansliet200 tkr
12:5 ap.1Regeringskansliet (Ram)200 tkr


Villkor
12:5 ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får disponeras för att bekosta offentligt biträde enligt utlänningslagen (1989:529).

Regeringskansliet skall till Rättshjälpsmyndigheten utbetala belopp motsvarande eventuella utgifter under år 2005 för offentligt biträde i utlänningsärenden.12:5 ap.2 Migrationsverket

Från anslaget finanseras utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (1989:529).12:6Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)
Disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen154 070 tkr
12:6 ap.2Kriminalvårdsstyrelsen (Ram)154 070 tkr

Disponeras av Migrationsverket79 203 tkr
12:6 ap.1Migrationsverket (Ram)79 203 tkr

Disponeras av regeringen1 353 tkr
12:6 ap.3Utresor av- o utvis. - Regeringens disposition (Ram)1 353 tkr


Villkor
12:6 ap.1 Migrationsverket

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket eller Utlänningsnämnden med stöd av utlänningslagen (1989:529), eller

 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgiften skall avse

 • resor, för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, samt

 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningen ut ur Sverige.

Högst 5 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får inte disponeras utan särskilt beslut av regeringen.12:6 ap.2 Kriminalvårdsstyrelsen

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, Utlänningsnämnden eller polismyndighet med stöd av utlänningslagen (1989:529) och där kostnaden avser

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,

 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från kriminalvården,

 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet, samt

 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 får inte disponeras utan särskilt beslut av regeringen.12:7Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)
Disponeras av Migrationsverket30 400 tkr
12:7 ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ram)30 400 tkr


Villkor
12:7 ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från den europeiska flyktingfonden.

Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser.

Bidrag från den europeiska flyktingfonden skall redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 02 Bidrag från den europeiska flyktingfonden.

Migrationsverket får av anslaget använda högst 19 500 000 kronor. Medel därutöver får disponeras först efter beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

12:1 Migrationsverket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
12:1 ap.140 000Allt0
12:1 ap.30Allt0
12:1 ap.40Allt0
12:1 ap.20Allt0

12:2 Mottagande av asylsökande

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
12:2 ap.1310 000Allt0

12:3 Migrationspolitiska åtgärder

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
12:3 ap.40Inget0
12:3 ap.50Inget0
12:3 ap.60Inget0
12:3 ap.70Inget0
12:3 ap.80Inget0
12:3 ap.90Inget0
12:3 ap.10Inget0
12:3 ap.30Inget0
12:3 ap.20Allt0

12:5 Offentligt biträde i utlänningsärenden

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
12:5 ap.20Allt0
12:5 ap.40Allt0
12:5 ap.10Allt0

12:6 Utresor för avvisade och utvisade

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
12:6 ap.20Allt0
12:6 ap.10Allt0
12:6 ap.30Allt0

12:7 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
12:7 ap.10Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
12:212:2 ap.1100 %
12:712:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)60 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: II:5 Datum: 2004-12-22
Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 624 505 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Migrationsverket 12:1 ap.1 och 12:1 ap.3.
Beslutsnr: II:3 Datum: 2005-06-30
Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • -5 000 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-07-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Migrationsverket 12:1 ap.1 och 12:1 ap.4.
Beslutsnr: II:6 Datum: 2005-12-15
Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 30 000 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-12-29 t.o.m. 2006-01-29. Beloppet avser anslaget Migrationsverket 12:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras70 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Migrationsverket undantas från kravet enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som sökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används vid mottagande av asylsökande med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget 12:2 Mottagande av asylsökande.

Migrationsverket får med undantag från 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) belasta anslaget 12:1 Migrationsverkets förvaltningskostnader för att täcka merkostnader, som kan uppkomma och som inte täcks enligt EU:s ersättningsregler inom Twinningprojekt och CARDS.På regeringens vägnar

Barbro Holmberg
Gun Enlund
Kopia till

Justitiedepartementet/IM,PO,KRIM
Utrikesdepartementet/RS,A-RED,PLAN
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
Utlänningsnämnden
Integrationsverket
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvårdsstyrelsen
Kriminalvårdens transporttjänst
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret