Socialdepartementet


Protokoll
15
vid regeringssammanträde
2005-12-20
S2005/10221/SK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 14:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111) .
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)
Disponeras av regeringen 153 737
ap.3 Regeringens disposition (ram) 153 737

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.3 1 912 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
14:1 ap.2 14:1 ap.3 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap År Anslagstyp
14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.1 ram
ap.2 ram
Utdrag till
Riksdagens socialutskott
Regeringskansliets internrevision
Statens folkhälsoinstitut
Riksrevisionen
Sveriges kommuner och landsting