Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2005-12-20
Länsstyrelsen i Västmanlands län
V. Ringvägen 1
721 86 VÄSTERÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Länsstyrelsen i Västmanlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västmanlands läns verksamhet för budgetåret 2006 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Länsstyrelsen i Västmanlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 900
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr