Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2005-12-20
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
xxx
871 86 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västernorrlands läns verksamhet för budgetåret 2006 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Länsstyrelsen i Västernorrlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr