Finansdepartementet


Regeringsbeslut
48

2005-12-20
Fi2005/6388
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 93:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 27, bet. 2005/06:FiU5, rskr. 2005/06:132).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 20 816 000
ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram) 20 377 000
ap.9 Storbritanniens budgetreduktion (ram) 439 000
Disponeras av Statens jordbruksverk 100 000
ap.2 Sockeravgifter (ram) 100 000
Disponeras av Tullverket 3 457 000
ap.3 Tullavgift (ram) 3 288 000
ap.4 Särskilda jordbrukstullar (ram) 169 000
Disponeras av Skatteverket 3 693 000
ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift (ram) 3 693 000

Villkor för anslag 93:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.

ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende sockeravgifter.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende tullar.

ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende särskilda jordbrukstullar.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende mervärdesskattebaserad
avgift.

ap.9 Storbritanniens budgetreduktion

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
ap.1 2 037 700 3 % 0
ap.2 10 000 3 % 0
ap.3 327 300 3 % 0
ap.4 13 500 3 % 0
ap.7 374 200 3 % 0
ap.9 43 900 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
93:1 ap.8 93:1 ap.9 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Anslag/ap År Anslagstyp
93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
ap.8 ram
På regeringens vägnar
Pär Nuder
Daniel Rinder
Likalydande till
Skatteverket
Tullverket
Statens jordbruksverk

Kopia till
Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Jordbruksdepartementet
Finansdepartementet, Fi-F
Finansdepartementet, Fi-SMS
Finansdepartementet, Fi-S7