Finansdepartementet


Regeringsbeslut
26

2005-12-20
Fi2005/463
Fi2005/1232
Fi2005/3776 m.fl.
Se bilaga 1
Statens pensionsverk
Jägargatan 1
851 90 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens pensionsverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens pensionsverks verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).  
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens pensionsverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Effektiv statsförvaltning Statliga arbetsgivarfrågor Statlig pensionsverksamhet m.m.
Pensionsverksamhet på uppdrag

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor

Mål

 • En samordnad statlig arbetsgivarpolitik, som säkerställer att relevant kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat.

 • Marknadsanpassat, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till statliga myndigheter.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Statlig pensionsverksamhet m.m.

Mål

Att öka effektiviteten och säkerheten i verksamheten samt att förbättra servicen till statliga myndigheter, tjänstemän och pensionärer.

Återrapportering

1. Verksamhetens driftskostnader skall jämföras med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet.

2. Hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider. Val av metod skall härvid anges.

3. I vilken omfattning har felaktiga utbetalningar skett, vilka ekonomiska konsekvenser har dessa utbetalningar fått och vilka åtgärder har felaktigheterna föranlett. SPV skall göra en analys av de felaktigheter som rapporterats in, var de har uppstått etc.

4. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Pensionsverksamhet på uppdrag

Mål

Att generera ett verksamhetsutfall på lång sikt motsvarande minst 6 % av verksamhetens intäkter.

Återrapportering

1. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas. Eventuella förändringar i marknadssituationen skall kommenteras.

2. Utfallet av avkastningskravet under de senaste fem åren dels per år, dels ackumulerat.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

SPV skall redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider. Av återrapporteringen skall det framgå i hur stor utsträckning SPV utnyttjat sin möjlighet att meddela föreskrifter i Arbetsgivarverkets författningssamling och eventuella effekter av detta.

SPV skall i samband med delårsrapporten redovisa arbetet med avarbetandet av balanser.

3

Organisationsstyrning

SPV skall redovisa hur de månadsvisa debiteringarna av premier via användningen av Rapport Direkt har använts och vilka effekter det har fått.

SPV skall ta fram förslag till en ny verksamhetsgren omfattande den inomstatliga uppdragsverksamhet som bör särskiljas från Pensionsverksamhet på uppdrag. Förslaget till benämning, avgränsning etc. skall redovisas senast i samband med delårsrapporten. Full kostnadstäckning bör gälla för denna verksamhetsgren.

4

Uppdrag

SPV skall i sin redovisning åstadkomma en särredovisning av inkomster och utgifter som hänförs till PA 03. SPV skall löpande uppmärksamma regeringen på eventuella behov av redovisningsmässig art.

SPV skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 för samtliga anslag (och anslagsposter) som myndigheten disponerar i Hermes. Redovisningen skall ske vid sex prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfällen och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

SPV skall redovisa hur arbetet med en modell som möjliggör såväl inkomst- som utgiftsprognoser på lång sikt (tio år) utvecklas.

SPV skall i samband med de prognostillfällen som äger rum inför vårpropositionen respektive budgetpropositionen även redovisa prognos för 2006-2009 för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

SPV skall vid sidan av delårsrapporten redovisa känslighetsberäkningar för 2007-2009 utifrån förändringar i dels det förhöjda prisbasbeloppet, inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet (belopp), dels löneutvecklingen (procent) avseende inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. Effekterna skall redovisas på årsbasis i miljoner kronor. I de fall makroförutsättningen anges i procent utgör ökningen en procentenhet. Undantagen är basbeloppen som ökas med 100 kronor.

SPV skall i samråd med Ekonomistyrningsverket ta fram ett förslag till ett sammanslaget bokslut för myndigheten SPV och för den statliga försäkringsrörelsen. Förslaget skall redovisas i samband med delårsrapporten.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11 Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens pensionsverk 8 588 000
ap.1 Statlig tjänstepensionering (ram) 6 580 000
ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter (ram) 155 000
ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader (ram) 1 607 000
ap.4 Statlig grupplivförsäkring (ram) 97 000
ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring (ram) 79 000
ap.6 Statlig personskadeförsäkring (ram) 70 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i Försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.

ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av premier till försäkringsgivare, FSO och arbetsgivare när arbetstagare skall tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.

ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras av SPV enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

ap.4 Statlig grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.

ap.6 Statlig personskadeförsäkring

1. Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av personskadeersättning m.m. till arbetstagare i statens tjänst i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår enligt

- förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning och

- förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten. (Upphävd genom SFS 1992:1191).

2. Försäkringskassan får rekvirera medel från SPV från denna anslagspost för utbetalning av ersättningar enligt

- lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och

- förordningen (SAVFS 1991:22 A3, upphävd genom SAVFS 1993:9 A3) om ersättning för skada till följd av flygolycka.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
1:11 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.1 289 520 Inget 0
ap.2 40 439 Inget 0
ap.3 41 782 Inget 0
ap.4 20 952 Inget 0
ap.5 16 827 Inget 0
ap.6 19 880 Inget 0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 143 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) 25 000
- varav SPECRKTO 25 000
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m. 4 270 -7 775 168 265 164 760 3 505 0
Pensionsverksamhet på uppdrag 53 048 -2 114 80 856 82 740 -1 884 49 050
Summa 57 318 -9 889 249 121 247 500 1 621 49 050
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

 • SPV:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Full kostnadstäckning gäller för verksamhetsgrenen Statlig pensionsverksamhet m.m.

 • För verksamhetsgrenen Pensionsverksamhet på uppdrag medges SPV undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

 • Avgifternas storlek bestäms av SPV, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen eller för vad som fastställs i särskilda beslut av regeringen.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Verksamhet
Statliga pensionsavgifter 5211 0 0 7 210 000 7 210 000 0 0
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande inkomstposter:

premier för

 1. statlig tjänstepensionering

 2. särskild löneskatt på pensionskostnader

 3. statlig grupplivförsäkring

 4. premieskatt, grupplivförsäkring

 5. statlig personskadeförsäkring

 6. administrationskostnader avseende posterna 1 och 3

 7. administrationskostnader avseende posten 5

Inkomsterna redovisas av SPV. SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från inkomstposten 6 disponera högst 162 744 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från inkomstposten 7 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna skall redovisas särskilt i not till resultaträkningen.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamhetsgrenen Pensionsverksamhet på uppdrag är att generera ett verksamhetsutfall, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel som på lång sikt motsvarar minst 6 % av verksamhetens intäkter, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel.

SPV skall från Pensionsverksamhet på uppdrag inleverera 3 030 000 kronor till statsverket, som skall redovisas mot inkomsttitel 2811 övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Mari Svensson
Kopia till
Finansutskottet, Riksdagen
Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Socialdepartementet
Näringsdepartmentet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 26, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

Fi2005/463
Fi2005/1232
Fi2005/3776
Fi2005/3839
Fi2005/4206
Fi2005/6390 (delvis)