Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:77

2005-12-15Stockholms universitet
Ekonomiavdelningen
106 91 STOCKHOLMU2005/7344,8061,8334,8863/UH
U2005/6237/UH (delvis)
U2005/8962/BIA (slutlig)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Stockholms universitet
Riksdagen har beslutat om Stockholms universitets verksamhet för budgetåret 2005.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Stockholms universitet och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör uppgå till minst 3 800.

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i ämnena koreanska, lettiska, litauiska, nederländska, strålningsbiologi och teckenspråk.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Stockholms universitet skall delta i verksamhet vid och finansiering av Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Laboratoriet är gemensamt för Göteborgs och Stockholms universitet och är knutet till Göteborgs universitet.

Återrapportering

Denna verksamhet skall redovisas i årsredovisningen för Göteborgs universitet.

3. Vid Stockholms universitet finns Tolk- och översättarinstitutet. I verksamheten skall ingå att erbjuda tolk- och översättningsutbildning för 120 studerande per budgetår och konferenstolkutbildning vartannat år för minst 10 studerande.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå verksamhetens omfattning, inriktning och totala kostnad.

4. Universitetet skall avsätta medel för verksamheter med teckentolkning.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå verksamheternas omfattning, inriktning och totala kostnader.

5. Universitetet skall svara för produktion, utprovning, analys och utveckling av ett behörighetsgivande test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS).

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet deltagare i testet.

Övrig återrapportering

1. Universitetet skall samla in uppgifter om kostnader för särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder från universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare upptagna under anslaget 25:74 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. I mån av behov skall universitetet fördela de nationella medel som anvisas för detta ändamål genom utbetalning till berört lärosäte. Universitetet skall besluta om hur arbetet skall organiseras. Stockholms universitet skall i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder som vidtagits vid lärosätena för att förbättra situationen för studenter med funktionshinder samt kostnaderna för de pedagogiska stödåtgärderna. Universitetet skall vidare redovisa det kända antalet studenter med funktionshinder vid lärosätena med fördelning per lärosäte, funktionshinder och kön.

2. Stockholms universitet skall senast den 1 mars 2005 redovisa Tolk- och översättarinstitutets totala förvaltningskostnader som rör utgiftsområde 17 anslagen 25:2 och 25:3.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Stockholms universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i genomik och bioinformatik samt en i språkvetenskap. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har examinerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

Vetenskapsområde

Mål

2005-2008

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

550

Naturvetenskapligt

455


Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 30 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt vetenskapsområde.

Återrapportering

1. Av årsredovisningen för det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för verksamheten inom forskningsområdet svenska för döva.

2. Av årsredovisningen skall framgå omfattning och inriktning samt den totala kostnaden för isocyanatforskning i Hässleholm.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

Stockholms universitet skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 för anslagen 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen anslagsposterna 2 och 3 och 25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoserna lämnas senast: den 20 januari 2005, den 8 mars 2005, den 3 maj 2005, den 2 augusti 2005 och den 1 november 2005 .
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:28Stockholms universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Stockholms universitet916 654 tkr
25:28 ap.1Takbelopp (Ram)878 549 tkr
25:28 ap.3Nationellt resurscentrum i kemi (Ram)1 170 tkr
25:28 ap.5Tolk- och översättarinstitutet (Ram)11 019 tkr
25:28 ap.7Studenters kostnader för deltagande i kurser i Nordens språk och litteratur (Ram)410 tkr
25:28 ap.8Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning (Ram)25 506 tkr


Villkor
25:28 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:28 ap.8 Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning

Stockholms universitet får övergångsvis under budgetåret 2005 använda högst 2 671 000 kronor från anslagsposten för den verksamhet som tidigare bekostades via den särskilda anslagsposten Teckentolkning.25:29Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Stockholms universitet1 003 274 tkr
25:29 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)367 730 tkr
25:29 ap.2Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)387 508 tkr
25:29 ap.3Internationella meteorologiska institutet (Ram)2 007 tkr
25:29 ap.4Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)246 029 tkr


Villkor
25:29 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning

Under 2005 får universitetet högst avräkna 997 254 000 kronor på anslaget till forskning och forskarutbildning.25:29 ap.2 Naturvetenskapligt vetenskapsområde

I anslagsposten ingår 3 350 000 kronor för isocyanatforskning i Hässleholm.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:28 Stockholms universitet: Grundutbildning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:28 ap.1010 %0
25:28 ap.303 %0
25:28 ap.503 %0
25:28 ap.703 %0
25:28 ap.803 %0

25:29 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:29 ap.103 %0
25:29 ap.203 %0
25:29 ap.303 %0
25:29 ap.403 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:26 ap.225:28 ap.1100 %
25:26 ap.425:28 ap.8100 %
25:26 ap.625:28 ap.8100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
25:28 ap.2Ram
25:28 ap.4Ram
25:28 ap.6Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)350 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)190 203
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16
Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 905 578 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning 25:29 ap.1, 25:29 ap.2, 25:29 ap.3 och 25:29 ap.4 och anslaget Stockholms universitet: Grundutbildning 25:28 ap.1, 25:28 ap.3, 25:28 ap.5, 25:28 ap.7 och 25:28 ap.8.
Beslutsnr: 1:77 Datum: 2005-12-15
Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 14 350 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Stockholms universitet: Grundutbildning 25:28 ap.1.
Utbetalningsdatum
2006-01-0214 350
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning23 7461 90859 51557 5881 92727 581
Uppdragsutbildning-8 8111 95755 66053 6841 976-4 878
Uppdragsforskning26 2384 50473 82269 2734 54935 291
Summa41 1738 369188 997180 5458 45257 994
Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet0-4784 0704 537-467-945
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras640 431 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras3 630 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER