Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 46

2005-12-15
N2005/9879/RUT
N2005/10139/RUT(delvis)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
551 86 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling (rskr.2005/06:124)
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:2, utg.omr. 19, bet. 2005/NU2, rskr. 2005/06:124).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag. 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006Ramanslag 1132 000 000 kronorAnslaget och bemyndigandet disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län (anslagspost 1), Länsstyrelsen i Jämtlands län (anslagspost 2), Länsstyrelsen i Västerbottens län (anslagspost 3), Länsstyrelsen i Gävleborgs län (anslagspost 4), Länsstyrelsen i Örebro län (anslagspost 5), Länsstyrelsen i Jönköpings län (anslagspost 6) och Verket för näringslivsutveckling (anslagspost 7). VillkorAnslagspost 1-71. Anslaget får användas till utbetalningar av stöd som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom Mål 1 och 2 samt gemenskapsinitiativen för Interreg IIIA, Kvarken-Mittskandia, Norge-Sverige, Öresund samt gemenskapsinitiativet Urban II.2. De regionala tillväxtprogrammen skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med strukturfondsprogrammen. Med utgångspunkt i regelverket och intentionerna i strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så hög grad som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram.3. Från EG inbetalda medel skall redovisas mot inkomsttitel 6312 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitlar:01 Mål 1 Norra Norrland02 Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Interreg IIIA Sverige Norge03 Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia04 Mål 2 Norra05 Mål 2 Västra och gemenskapsinitiativet Urban II06 Mål 2 Södra och Öarna07 Interreg IIIA Öresundsregionen Övriga bestämmelserRegistrering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS skall ske senast fyra veckor efter fattat beslut. 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling 50 000
ap.7 Åtgärder inom Interreg III A Öresundregionen (ram) 50 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län 106 000
ap.6 Åtgärder inom mål 2-programmen Södra och Öarna (ram) 106 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län 100 000
ap.5 Åtgärder inom mål 2-programmet Västra och gemenskapsinitiativet Urban (ram) 100 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län 258 000
ap.4 Åtgärder inom mål 2-programmet Norra (ram) 258 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län 300 000
ap.2 Åtgärder inom mål 1 Södra skogslänsregionen och Interreg IIIA-prog Norge-Sverige (ram) 300 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län 30 000
ap.3 Åtgärder inom Interreg IIIA-programmet Kvarken/Mittskandia (ram) 30 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län 288 000
ap.1 Åtgärder inom mål 1-programmet Norra Norrland (ram) 288 000

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.1 14 400 Allt 0
ap.2 15 000 Allt 0
ap.3 1 500 Allt 0
ap.4 12 900 Allt 0
ap.5 5 000 Allt 0
ap.6 5 300 Allt 0
ap.7 2 500 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
33:5 ap.8 33:5 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap År Anslagstyp
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.8 ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
33:5 ap.1 330 000 202 109 73 000 2008
33:5 ap.2 330 000 200 000 55 000 2008
33:5 ap.3 100 000 31 996 32 000 2008
33:5 ap.4 230 000 155 895 60 000 2008
33:5 ap.5 150 000 60 000 50 000 2008
33:5 ap.6 140 000 35 000 40 000 2008
33:5 ap.7 120 000 55 000 20 000 2008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Matilda Sommelius
Likalydande till
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Örebro län
Verket för näringslivsutveckling

Kopia till
Riksdagen, Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Jordbruksdepartementet/ML
Näringsdepartementet/BS
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Glesbygdsverket
Marknadsdomstolen
Gotlands kommun