Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
59

2005-12-15
Ju2005/11166/(delvis), Ju2005/9822/D, Ju2005/3148/D(delvis), Ju2005/3142/D
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 30:1 Stöd till idrotten
Riksdagen har beslutat om anslaget 30:1 Stöd till idrotten för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:86).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:1 Stöd till idrotten (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 427 500
ap.2 Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen (ram) 318 000
ap.4 Insatser mot dopning (ram) 23 000
ap.5 Bidrag till idrottsforskning (ram) 13 000
ap.6 Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (ram) 39 000
ap.9 Bidrag för förberedelser och deltagande i olympiska spel och Paralympics (ram) 16 000
ap.10 Bidrag till en talangsatsning inom svensk handikappidrott (ram) 3 500
ap.11 Bidrag till en talangsatsning inom svensk idrott (ram) 15 000
Disponeras av regeringen 18 051
ap.7 Till regeringens disposition (ram) 18 051

Villkor för anslag 30:1

ap.2 Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Medel som inte förbrukats under 2006 för de angivna ändamålen skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Riksidrottsförbundet beslutar om bidrag till specialidrottsförbund som är medlemmar i Sveriges Riksidrottsförbund, lokala idrottsföreningar som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund samt till Sveriges Olympiska Kommitté och kommuner i enlighet med förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet. Riksidrottsförbundet skall avsätta behövliga medel för förbundets egna förvaltningskostnader för anslagsposterna 2, 4-5 samt 9-11.

ap.4 Insatser mot dopning

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Medel som inte förbrukats under 2006 för de angivna ändamålen skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Av anslagsposten 4 har 1 500 000 kronor beräknats för medfinansiering av Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt 1 500 000 kronor för medfinansiering av Dopingjouren vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

ap.5 Bidrag till idrottsforskning

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Medel som inte förbrukats under 2006 för de angivna ändamålen skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Anslagsposten 5 har beräknats som bidrag till idrottsforskning, främst genom Centrum för idrottsforskning.

ap.6 Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Medel som inte förbrukats under 2006 för de angivna ändamålen skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Riksidrottsförbundet skall avsätta behövliga medel för förbundets egna förvaltningskostnader för administration av bidraget.

ap.9 Bidrag för förberedelser och deltagande i olympiska spel och Paralympics

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Av anslagsposten 9 har
14 000 000 kronor beräknats för finansiering av förberedelser och deltagande i olympiska spel genom Sveriges Olympiska Kommitté och
2 000 000 kronor beräknats för finansiering av förberedelser och deltagande i Paralympics genom Svenska Handikappidrottsförbundet.

Med ändring av regeringsbeslut den 4 september 2003 och den 22 april 2004 medger regeringen att de medel som inte förbrukats av Sveriges Olympiska Kommitté för finansiering av förberedelser och deltagande i olympiska spel 2004 inte skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Med ändring av regeringsbeslut den 18 september 2003 och den 19 maj 2004 medger regeringen att de medel som inte förbrukats av Svenska Handikappidrottsförbundet för finansiering av förberedelser och deltagande i Paralympics 2004 inte skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Riksidrottsförbundet skall redovisa bidragens användning till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 augusti 2006. Av redovisningen skall även framgå vilken verksamhet som genomförts med stöd av bidraget. Den ekonomiska redovisningen skall vara styrkt av en revisor. Medel som inte förbrukats för det angivna ändamålet skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.10 Bidrag till en talangsatsning inom svensk handikappidrott

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Medel som inte förbrukats under 2006 för de angivna ändamålen skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.11 Bidrag till en talangsatsning inom svensk idrott

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Sveriges Olympiska Kommitté. Sveriges Olympiska Kommitté skall redovisa bidragets användning till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2007. Av redovisningen skall även framgå vilken verksamhet som genomförts med stöd av bidraget. Den ekonomiska redovisningen skall vara styrkt av en revisor. Medel som inte förbrukats under 2006 för det angivna ändamålet skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
30:1 Stöd till idrotten
ap.2 0 Inget 0
ap.4 0 Inget 0
ap.5 0 Inget 0
ap.6 0 Inget 0
ap.7 0 3 788 0
ap.9 0 Inget 0
ap.10 0 Inget 0
ap.11 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
30:1 Stöd till idrotten
30:1 ap.1 30:1 ap.7 100 %
30:1 ap.3 30:1 ap.2 100 %
30:1 ap.8 30:1 ap.7 3 582
30:1 ap.12 30:1 ap.7 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
30:1 Stöd till idrotten
ap.1 ram
ap.3 ram
ap.8 ram
ap.12 ram
På regeringens vägnar
Bosse Ringholm
Keneth Wising
Kopia till
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Utbildnings- och kulturdepartementet/UNG
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Sveriges Riksidrottsförbund
Svenska Handikappidrottsförbundet
Sveriges Olympiska Kommitté
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge