Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 39

2005-12-15
N2005/9147/ITFoU
N2005/8790/ITFoU
N2005/8739/ITFoU m.fl.
Se bilaga 1
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om att för budgetåret 2004 anvisa medel på ramanslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.(prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75) .  
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetåret 2004

37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling 0
ap.18 Verket för näringslivsutveckling (ram) 0
ap.18.1 Verket för näringslivsutveckling (ram) 0
ap.18.2 Regionförbundet i Kalmar län, administrativa kostnader (ram) 0
ap.18.3 Gotlands kommun, administrativa kostnader (ram) 0
ap.18.4 Skåne läns landsting, administrativa kostnader (ram) 0
ap.18.5 Västra Götalands läns landsting, administrativa kostnader (ram) 0
ap.18.6 Regionförbundet i Kalmar län, IT-infrastruktur (ram) 0
ap.18.7 Gotlands kommun IT-infrastruktur (ram) 0
ap.18.8 Skåne läns landsting, IT-infrastruktur (ram) 0
ap.18.9 Västra Götalands läns landsting IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Post- och telestyrelsen 0
ap.21 Post- och telestyrelsen (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län 0
ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län (ram) 0
ap.1.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.1.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län 0
ap.2 Länsstyrelsen Uppsala län (ram) 0
ap.2.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.2.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län 0
ap.3 Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram) 0
ap.3.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.3.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län 0
ap.4 Länsstyrelsen i Östergötlans län (ram) 0
ap.4.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.4.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län 0
ap.5 Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram) 0
ap.5.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.5.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län 0
ap.6 Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram) 0
ap.6.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.6.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län 0
ap.7 Länsstyrelsen i Blekinge län (ram) 0
ap.7.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.7.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län 0
ap.8 Länsstyrelsen i Hallands län (ram) 0
ap.8.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.8.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län 0
ap.9 Länsstyrelsen i Värmlands län (ram) 0
ap.9.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.9.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län 0
ap.10 Länsstyrelsen i Örebro län (ram) 0
ap.10.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.10.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län 0
ap.11 Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram) 0
ap.11.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.11.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län 0
ap.12 Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram) 0
ap.12.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.12.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län 0
ap.13 Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram) 0
ap.13.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.13.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län 0
ap.14 Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram) 0
ap.14.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.14.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län 0
ap.15 Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram) 0
ap.15.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.15.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län 0
ap.16 Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram) 0
ap.16.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.16.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län 0
ap.17 Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram) 0
ap.17.1 Administrativa kostnader (ram) 0
ap.17.2 IT-infrastruktur (ram) 0
Disponeras av Skatteverket 0
ap.20 Skatteverket (ram) 0
Disponeras av regeringen 0
ap.19 Till regeringens disposition (ram) 0
ap.22 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram) 0

Villkor för anslag 37:7

ap.19 Till regeringens disposition

Anslagsposterna 1-17, delposterna 1 och anslagsposten 18, delposterna 2-5

Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, samt förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Anslagsposterna 1-17, delposterna 2 och anslagsposten 18, delposterna 6-9

Medlen får användas till

- IT-infrastrukturutbyggnad i enlighet med förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m., samt

- upprättande av kommunala IT-infrastrukturprogram i enlighet med förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Anslagsposten 18, delposten 1

Medlen får användas till täckande av administrativa kostnader för verksamhet med anknytning till anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Anslagsposten 18, delposterna 2-9

Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen på uppdrag av de regionala självstyrelseorganen eller samverkansorganen och enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall göras inom ramen för respektive regionalt självstyrelseorgans eller samverkansorgans tilldelade belopp inklusive beviljad anslagskredit. Utbetalning skall ske via Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS.

Anslagsposten 20

Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2001:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation.


 

Anslagsposten 21

Medlen får användas till kostnader för verksamhet som bedrivs för att bistå länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan och kommuner vid tillämpningen av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, samt förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Övriga bestämmelser

Registrering av beslut m.m. i Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS avseende anslagsposterna 1-18 per delpost skall ske senast tre veckor efter beslut av Verket för näringslivsutveckling, länsstyrelserna, regionala självstyrelseorganen och samverkansorganen har fattats.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.
ap.1.1 (2004) 0 Allt 0
ap.1.2 (2004) 0 Allt 0
ap.2.1 (2004) 0 Allt 0
ap.2.2 (2004) 0 Allt 0
ap.3.1 (2004) 0 Allt 0
ap.3.2 (2004) 0 Allt 0
ap.4.1 (2004) 0 Allt 0
ap.4.2 (2004) 0 Allt 0
ap.5.1 (2004) 0 Allt 0
ap.5.2 (2004) 0 Allt 0
ap.6.1 (2004) 0 Allt 0
ap.6.2 (2004) 0 Allt 0
ap.7.1 (2004) 0 Allt 0
ap.7.2 (2004) 0 Allt 0
ap.8.1 (2004) 0 Allt 0
ap.8.2 (2004) 0 Allt 0
ap.9.1 (2004) 0 Allt 0
ap.9.2 (2004) 0 Allt 0
ap.10.1 (2004) 0 Allt 0
ap.10.2 (2004) 0 Allt 0
ap.11.1 (2004) 0 Allt 0
ap.11.2 (2004) 0 Allt 0
ap.12.1 (2004) 0 Allt 0
ap.12.2 (2004) 0 Allt 0
ap.13.1 (2004) 0 Allt 0
ap.13.2 (2004) 0 Allt 0
ap.14.1 (2004) 0 Allt 0
ap.14.2 (2004) 0 Allt 0
ap.15.1 (2004) 0 Allt 0
ap.15.2 (2004) 0 Allt 0
ap.16.1 (2004) 0 Allt 0
ap.16.2 (2004) 0 Allt 0
ap.17.1 (2004) 0 Allt 0
ap.17.2 (2004) 0 Allt 0
ap.18.1 (2004) 0 Allt 0
ap.18.2 (2004) 0 Allt 0
ap.18.3 (2004) 0 Allt 0
ap.18.4 (2004) 0 Allt 0
ap.18.5 (2004) 0 Allt 0
ap.18.6 (2004) 0 Allt 0
ap.18.7 (2004) 0 Allt 0
ap.18.8 (2004) 0 Allt 0
ap.18.9 (2004) 0 Allt 0
ap.19 (2004) 0 Allt 0
ap.20 (2004) 0 Allt 0
ap.21 (2004) 0 Allt 0
ap.22 (2004) 0 Allt 0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Nils Hertzberg
Likalydande till
Post- och telestyrelsen
Skatteverket
Verket för näringslivsutveckling
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län

Kopia till
Riksdagen, Näringsutskottet
Riksdagen, Trafikutskottet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Finansdepartementet/SKA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/EK
Statsrådsberedningen/REV
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Glesbygdsverket
Riksgäldskontoret
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Region Skåne
Västra Götalandsregionen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 39, 2005-12-15

Diarienummerförteckning

N2005/9147/ITFoU
N2005/8790/ITFoU
N2005/8739/ITFoU
N2005/6463/ITFoU
N2005/4183/ITFoU
N2005/2549/ITFoU
N2005/733/ITFoU
N2005/516/ITFoU