Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:8

2005-11-24Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDEU2005/8719/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikBibliotek, litteratur, läsande och språketTalboksverksamhet
Punktskriftsverksamhet
Forskning och utveckling
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetStudielitteraturverksamhet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Talboks- och punktskriftsbiblioteket är att i samverkan med andra bibliotek tillgodose synskadades och andra läshandikappades behov av litteratur.


Verksamhetsområde Bibliotek, litteratur, läsande och språket

Verksamhetsgren Talboksverksamhet

Mål

Målet är att produktionen av talböcker skall uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige samt att talboksutlåningen skall öka och servicen på landets bibliotek förbättras.


Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- antal producerade och förvärvade talböcker samt den procentuella andelen i förhållande till den årliga bokutgivningen,

-antal utlånade talböcker för året samt i förhållande till tidigare år,

- åtgärder som vidtagits i syfte att öka talboksutlåningen och förbättra servicen på landets bibliotek samt resultatet av dessa åtgärder.Verksamhetsgren Punktskriftsverksamhet

Mål

Målet är att utveckla punktskriftsservicen och därvid särskilt beakta tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn.


Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- antal producerade, förvärvade och sålda respektive utlånade punktskriftsböcker,

- åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla punktskriftsservicen samt resultatet av dessa åtgärder,

- tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn generellt sett.Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Målet är att aktivt bidra till att utveckling sker av nya medier för läshandikappade.


Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt i sammandrag. Vidare skall Talboks- och punktskriftsbiblioteket redovisa eventuella samarbetsprojekt, där biblioteket deltar som aktiv part.
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Specialpedagogiska institutet, Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och Talboks- och punktskriftsbiblioteket.


Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet,

- en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter och utvecklingen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Studielitteraturverksamhet

Mål

Målet är att synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande skall förses med studielitteratur.


Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- antal studerande som försetts med studielitteratur,

- genomsnittlig kostnad per studerande,

- antal producerade, förvärvade och distribuerade enheter,

- genomsnittlig kostnad för producerade, förvärvade och distribuerade enheter.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall för anslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket respektive anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna för anslaget 25:6 skall ha samma struktur som återrapporteringen för verksamhetsgrenen Studielitteraturverksamhet.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005


2. Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2004 respektive 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.
1.3Organisationsstyrning

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering: Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering: Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Mångkulturåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir. 2004:169), förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 31 december 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.


Talsyntes

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ges i uppdrag att utveckla studielitteraturverksamheten för synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande genom talsyntesbaserad produktion. Målet är att produktionen av studielitteratur skall bli mer effektiv och skriftlig information, litteratur, tidningar och tidskrifter bli mer lättillgängliga. Medel för uppdraget beräknas under anslaget 25:75 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.


Samarbete med Specialpedagogiska institutet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall intensifiera samarbetet med Specialpedagogiska institutet i syfte att öka tillgången till läromedel för personer med läshandikapp.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:11Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag)
Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket67 874 tkr
28:11 ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ram)67 874 tkr

Disponeras av regeringen410 tkr
28:11 ap.2Talboks- och punktskriftsbiblioteket - Regeringens disposition (Ram)410 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:11 ap.10Allt0
28:11 ap.20Allt4102.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:1128:11 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:11 ap.14 000002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2005 beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2006.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 484
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 13 Datum: 2004-12-22
Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 67 874 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Talboks- och punktskriftsbiblioteket 28:11 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter002000200200
Belopp angivna i tkr


Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2005 avser endast intäkterna.
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet skall i lämplig omfattning finansieras av avgifter. Inkomsterna disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Avgifternas storlek bestäms av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras1 200 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ari Niemelä
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finasdepartementet, Ba
Finansdepartementet, PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets internrevision