Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:8

2005-11-24Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLMU2005/8719/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 28:37
Riksdagen har beslutat om anslaget 28:37 för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05: KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:37Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)
Disponeras av Riksarkivet8 134 tkr
28:37 ap.9Riksarkivet (Ram)8 134 tkr

Disponeras av Riksantikvarieämbetet12 077 tkr
28:37 ap.10Riksantikvarieämbetet (Ram)12 077 tkr

Disponeras av Statens kulturråd4 949 tkr
28:37 ap.7Statens kulturråd (Ram)1 935 tkr
28:37 ap.13Ansvarsmuseerna (Ram)3 014 tkr

Disponeras av Språk- och folkminnesinstitutet948 tkr
28:37 ap.11Språk- och folkminnesinstitutet (Ram)948 tkr

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet5 338 tkr
28:37 ap.12Naturhistoriska riksmuseet (Ram)5 338 tkr

Disponeras av regeringen3 912 tkr
28:37 ap.1FoU inom kultur - Regeringens disposition (Ram)3 912 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:37 ap.90Allt0
28:37 ap.100Allt0
28:37 ap.70Allt0
28:37 ap.130Allt0
28:37 ap.110Allt0
28:37 ap.120Allt0
28:37 ap.10Allt1 4122.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:37 ap.928:37 ap.1100 %
28:37 ap.1028:37 ap.1100 %
28:37 ap.1128:37 ap.1100 %
28:37 ap.1328:37 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 34 Datum: 2004-12-22
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 8 134 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.9.
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 12 077 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.10.
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 935 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.7.
Till Språk- och folkminnesinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 948 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.11.
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 5 338 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.12.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ari Niemelä
Likalydande till

Naturhistoriska riksmuseet
Riksarkivet
Språk- och folkminnesinstitutet
Statens kulturråd

Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket