Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutII:2

2005-11-24Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Ekumeniska Centret
172 99 SUNDBYBERGU2005/8717/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Riksdagen har beslutat om Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikTrossamfundStöd till trossamfund1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Verksamhetsområde Trossamfund

Verksamhetsgren Stöd till trossamfund

Mål

Målet för statens stöd till trossamfund är att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.


Återrapportering

Samarbetsnämnden skall redovisa

- efter vilka principer som bidragen har fördelats,

- vilka åtgärder som vidtagits i syfte att tillförsäkra att bidragen används för avsett ändamål.

Redovisningen skall i tillämpliga delar göras per bidragsform (organisationsbidrag, verksamhetsbidrag respektive projektbidrag).

För de olika formerna av bidrag skall därutöver redovisas:

- för organisationsbidrag: hur bidrag har fördelats per trossamfund uttryckt i summa bidragsbelopp och per betjänad samt uppgift om antalet församlingar inom respektive trossamfund som har fått bidrag,

- för verksamhetsbidrag: hur bidragen har fördelats på olika verksamheter,

- för projektbidrag: hur bidragen har fördelats på och utbetalats till olika projekt.

En bedömning skall göras av i vilken utsträckning bidragen uppfyller det mål och de villkor, bl.a. att trossamfundet bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, som ställs upp för statens stöd till trossamfund. Redovisningen skall innehålla dels en sammanfattande bedömning, dels en bedömning per bidragsform.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Samarbetsnämnden för statbidrag till trossamfund skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2004 respektive för 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

2. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering: Samarbetsnämnden skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.
1.4Uppdrag
Mångkulturåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir.2004:169)förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 31 december 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:38Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (Ramanslag)
Disponeras av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund3 620 tkr
28:38 ap.1Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (Ram)3 620 tkr

Disponeras av regeringen22 tkr
28:38 ap.2Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund - Regeringens disposition (Ram)22 tkr

28:39Stöd till trossamfund (Ramanslag)
Disponeras av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund50 445 tkr
28:39 ap.1Stöd till trossamfund (Ram)50 445 tkr

Disponeras av regeringen305 tkr
28:39 ap.2Stöd till trossamfund - Regeringens disposition (Ram)305 tkr


Villkor
28:39 ap.1 Stöd till trossamfund

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

- Av anslaget skall minst 6 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag och minst 2 500 000 kronor för projektbidrag. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:38 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:38 ap.10Allt0
28:38 ap.20Allt22

28:39 Stöd till trossamfund

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:39 ap.10Allt0
28:39 ap.20Allt3052.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:3828:38 ap.2100 %
28:3928:39 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)150
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)364
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 1 Datum: 2004-12-22
Till Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 3 620 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 28:38 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall i årsredovisningen för 2005 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Lars Santesson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Finansdepartementets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd