Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:8

2005-11-24Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONAU2005/8719/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 28:32
Riksdagen har beslutat om anslaget anslaget 28:32. för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97 ).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:32Stöd till icke-statliga kulturlokaler (Ramanslag)
Disponeras av Boverket9 940 tkr
28:32 ap.1Stöd till icke-statliga kulturlokaler (Ram)9 940 tkr

Disponeras av regeringen60 tkr
28:32 ap.2Stöd icke-statl.loka - Regeringens disposition (Ram)60 tkr


Villkor
28:32 ap.1 Stöd till icke-statliga kulturlokaler

Anslagsposten får användas för stöd till icke-statliga kulturlokaler, dock främst för ändring, tillbyggnad och handikappanpassning av sådana lokaler, i enlighet med förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler.

Beslut om stöd till icke-statliga kulturlokaler fattas innan aktuella projekt påbörjas. Utbetalning av bidrag sker när arbetena är avslutade, vilket kan ske med flera års fördröjning. För att finansiera tidigare års åtaganden får därför Boverket disponera ett anslagssparande som överstiger 3 procent av anslaget.

Myndigheten får disponera anslagssparande för att finansiera åtaganden som leder till utgifter från och med 2006. Av anslaget får högst 9 940 000 kronor utbetalas under 2005.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:32 ap.10Allt0
28:32 ap.20Allt602.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:3228:32 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ari Niemelä
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/ Ba
Finansdepartementet, PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd