Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII1

2005-12-08Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLMN2005/9573/RUT


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslagen 33:1, 33:7 (2002) och 33:9 (2001)
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 19, bet. 2004/05:NU2, rskr. 2004/05:96).

Mål m.m. för Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) samt länsstyrelsernas regionala utvecklingspolitiska verksamheter behandlas i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Mål m.m. för Skåne läns landstings och Västra Götalands läns landstings (fortsättningsvis benämnda självstyrelseorganen) samt samverkansorganens i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kalmars, Gotlands, Blekinges, Hallands och Dalarnas län (fortsättningsvis benämnda samverkansorganen) regionala utvecklingspolitiska verksamheter framgår av särskilt regeringsbeslut den 16 december 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:1Allmänna regionalpolitiska åtgärder (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling533 200 tkr
33:1 ap.22.1NUTEK (Ram)319 700 tkr
33:1 ap.22.2Regionförbundet i Kalmar län (Ram)38 100 tkr
33:1 ap.22.3Gotlands kommun (Ram)22 200 tkr
33:1 ap.22.4Skåne läns landsting (Region Skåne) (Ram)16 100 tkr
33:1 ap.22.5Västra götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) (Ram)62 600 tkr
33:1 ap.22.6Regionförbundet Uppsala län (Ram)4 000 tkr
33:1 ap.22.7Regionförbundet Östsam (Ram)8 200 tkr
33:1 ap.22.8Region Blekinge (Ram)15 300 tkr
33:1 ap.22.9Region Halland (Ram)3 600 tkr
33:1 ap.22.10Region Dalarna (Ram)31 400 tkr
33:1 ap.22.11193301 022 011 Regionförbundet Sörmlands län (Ram)6 200 tkr
33:1 ap.22.12Regionförbundet Jönköpings län (Ram)5 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 300 tkr
33:1 ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (Ram)8 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län5 900 tkr
33:1 ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (Ram)5 900 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län9 400 tkr
33:1 ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (Ram)9 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län12 300 tkr
33:1 ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (Ram)12 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län17 500 tkr
33:1 ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (Ram)17 500 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län17 300 tkr
33:1 ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (Ram)17 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län4 200 tkr
33:1 ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (Ram)4 200 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län4 400 tkr
33:1 ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (Ram)4 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län23 000 tkr
33:1 ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (Ram)23 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län1 800 tkr
33:1 ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (Ram)1 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län5 300 tkr
33:1 ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (Ram)5 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län7 000 tkr
33:1 ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Ram)7 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län77 600 tkr
33:1 ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (Ram)77 600 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län42 700 tkr
33:1 ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (Ram)42 700 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län33 900 tkr
33:1 ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (Ram)33 900 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län47 200 tkr
33:1 ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (Ram)47 200 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län91 300 tkr
33:1 ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Ram)91 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län118 500 tkr
33:1 ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (Ram)118 500 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län125 000 tkr
33:1 ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (Ram)125 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län129 500 tkr
33:1 ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (Ram)129 500 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län143 000 tkr
33:1 ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (Ram)143 000 tkr

Disponeras av regeringen41 535 tkr
33:1 ap.26Till regeringens disposition (Ram)41 535 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:7Särskilda regionala utvecklingsprogram (Ramanslag)
Disponeras av regeringen0 tkr
33:7 ap.1Särskilda regionala utvecklingsprogram (Ram)0 tkr


Villkor
33:9Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner (Ramanslag)
Disponeras av regeringen0 tkr
33:9 ap.1Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner (Ram)0 tkr


Villkor
33:9 ap.1 Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner

Villkor för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Anslagsposterna 1-21 samt anslagspost 22, delposterna 22:2-22:12

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får inte disponeras av respektive länsstyrelse och Verket för näringslivsutveckling utan särskilt beslut av regeringen.

Samtliga beslut beträffande ändamålen 1-7 skall fattas mot tilldelad bemyndiganderam. Beslut beträffande ändamålet 8 skall fattas mot tilldelat anslag.

Medlen skall i så stor utsträckning som möjligt medfinansiera åtgärder och insatser inom ramen för regionala tillväxtprogram och EG:s strukturfondsprogram och som överensstämmer med övriga villkor för anslaget och mål för verksamheten, samt enligt de riktlinjer som anges i nationella förordningar och i respektive strukturfondsprogram.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse och Verket för näringslivsutveckling (delposterna 22:2-22:5) för ändamålen 1-9 och för Verket för näringslivsutveckling (delposterna 22:6-22:12) för ändamålen 7 och 8:

1. Regionala utvecklingsbidrag

2. Landsbygdsbidrag

3. Stöd till kommersiell service

4. Småföretagsstöd

5. Sysselsättningsbidrag

6. Såddfinansiering

7. Regional projektverksamhet

I län med självstyrelseorgan samt i Kalmar och Gotlands län beslutar länsstyrelserna om medel inom den regionala projektverksamheten som avser vidareutveckling av länsstyrelsernas roll som samordnare av de statliga insatserna i det regionala utvecklingsarbetet, insatser för samordnade servicelösningar glesbygd samt vissa jämställdhetsinsatser.

I övriga län med samverkansorgan skall länsstyrelserna prioritera projekt som bidrar till att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden.Projekt som avser länsstyrelsens roll som samordnare av de statliga insatserna i det regionala utvecklingsarbetet, insatser för samordnade servicelösningar i glesbygd samt vissa jämställdhetsinsatser är därför särskilt prioriterade.

8. Uppföljning och utvärdering

Anslagsposten 10: 130 000 kr

Anslagsposten 22:11: 200 000 kr

Anslagsposten 22:9: 230 000 kr

Anslagsposterna 8 och 22:6: 250 000 kr

Anslagsposterna 3 och 11: 300 000 kr

Anslagsposten 7: 330 000 kr

Anslagsposten 2: 400 000 kr

Anslagsposterna 12 ,22:4och 22:12: 500 000 kr

Anslagsposten 22:7: 530 000 kr

Anslagsposterna 1, 6, 22:8 och 22:10: 600 000 kr

Anslagsposten 5: 700 000 kr

Anslagsposterna 4 och 9: 800 000 kr

Anslagsposterna 15, 16 och 22:2: 1 000 000 kr

Anslagsposten 22:3: 1 200 000 kr

Anslagsposten 14: 1 500 000 kr

Anslagsposterna 13, 17 och 22:5: 2 000 000 kr

Anslagsposterna 18-21: 2 500 000 kr

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive länsstyrelse, självstyrelseorgan och samverkansorgan, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp för att främst utvärdera insatser inom de regionala tillväxtprogrammen samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

9. Äldre regionalpolitiska åtgärder

Medlen får användas till att finansiera åtaganden som gjorts t.o.m. den 31 december 1998 inom ramen för det tidigare anslaget A1 Regionalpolitiska åtgärder, senast uppsatt på statsbudgeten 1998.

Anslagspost 22, delpost 22:1:

Samtliga beslut beträffande ändamålen 1 och 5, undantaget basfinansiering av lokala och regionala resurscenter för kvinnor, skall fattas mot tilldelad bemyndiganderam. Beslut beträffande ändamålen 3, 4, 5 vad avser basfinansiering av lokala och regionala resurscenter för kvinnor, och 6 skall fattas mot tilldelat anslag.

Verket för näringslivsutveckling får disponera 50 000 000 kronor av positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får inte disponeras av NUTEK utan särskilt beslut av regeringen.

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling för följande ändamål:

1. Regionala utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag som beviljas av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling

2. Stöd till kommersiell service

I det fall en kommun ansöker om hemsändningsbidrag enligt 19 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service skall självstyrelseorganet eller samverkansorganet i länet, om det tillstyrker ansökan, med eget yttrande lämna över ansökan till Verket för näringslivsutveckling för prövning.

Om Verket för näringslivsutveckling beviljar bidraget skall utgifterna belasta självstyrelseorganets eller samverkansorganets delpost.

Om självstyrelseorganet eller samverkansorganet inte tillstyrker ansökan skall Verket för näringslivsutveckling avslå denna.

Verket för näringslivsutveckling ansvarar för uppföljning av dessa hemsändningsbidrag.

3. Sysselsättningsbidrag enligt äldre bestämmelser

4. Utgifter på grund av vissa garantiåtaganden gentemot banker

5. Projektverksamhet

Projektverksamheten skall i tillämpliga delar samordnas med och komplettera den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 38:2 Verket för näringslivsutveckling: Näringslivsutveckling, anslagspost 1.

Verket för näringslivsutveckling skall svara för den svenska offentliga medfinansieringen av åtgärderna tekniskt stöd i EG-kommissionens gemenskapsinitiativ Interreg IIIB Östersjön, Nordsjön, Norra Periferin, Interreg IIIC Norra Zonen, Interact och Urbact. NUTEK skall vidare svara för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB.

NUTEK skall svara för utbetalning av den kompletterande offentliga medfinansieringen av gemenskapsinitiativet Leader+ inom ramen för EG:s strukturfonder enligt den fördelning som regeringen bestämmer.

NUTEK skall reservera 30 000 000 kronor till insatser i enlighet med regeringsbeslut till Verket för innovationssystem den 28 oktober 2004 om uppdrag att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik.

Lokala och regionala resurscenter för kvinnor

Syftet med verksamheten vid lokala och regionala resurscenter för kvinnor är att bidra till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom de regionala utvecklingsprogrammen och de mer operativa regionala tillväxtprogrammen. Verksamheten skall bidra till en hållbar tillväxt.

Verket skall avsätta 10 000 000 kronor till basfinansiering av lokala och regionala resurscenter för kvinnor. Dessa bidrag kan medfinansieras av annan. Med basfinansiering avses finansiering av personal, lokaler och administration samt av horisontell samverkan mellan resurscenter.

Verket skall dessutom avsätta lägst 26 000 000 kronor för bidrag till projekt vid lokala och regionala resurscenter för kvinnor.

Medel skall främst avsättas till större regionala utvecklingsprojekt av försökskaraktär. Projekten skall i stor utsträckning bedrivas som samverkansprojekt med andra lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.

Vid beviljande av projektmedel skall samråd ske med länsstyrelsernas särskilda sakkunniga för jämställdhet.

Av bidraget skall tillräckliga medel avsättas för att genomföra en kontinuerlig uppföljning av verksamhetens utveckling och nya inriktning. Det innebär att NUTEK skall se till att verksamheten löpande följs upp av särskilt utsedd extern expertis eller följeforskare.

Projektmedlen förutsätter finansiering av andra myndigheter och aktörer med minst 40 procent.

I frågor rörande affärsrådgivning för kvinnor bör samverkan ske med etablerade rådgivningsaktörer.

6. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Verket för näringslivsutveckling får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

Verket för näringslivsutveckling får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för kostnader i form av amortering och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av ett nytt system för projekt- och stödärendehantering (NYPS).

7. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

ALMI Företagspartner AB erbjuder fr.o.m. juli 2005 lån med större risktagande i stödområde B. Ökade kreditförluster beräknas uppstå. I den omfattning som ALMI Företagspartners AB:s kreditförluster i det avseendet ökar får ersättning lämnas upp till maximalt 10 000 000 kronor.

Anslagspost 22, delposterna 22:2-22:12:

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling för:

Utbetalningar till följd av beslut av självstyrelseorganen och samverkansorganen

Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen på uppdrag av självstyrelseorganen och samverkansorganen enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall göras inom ramen för respektive självstyrelseorgans och samverkansorgans tilldelat belopp. Utbetalning skall ske via Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS/NYPS.

Anslagspost 26:

Medlen disponeras av regeringen för dels eventuell ytterligare fördelning till länsstyrelser, självstyrelseorgan, samverkansorgan och Verket för näringslivsutveckling, dels för viss central utvecklingsverksamhet, m.m. Därutöver disponeras medlen för eventuella utgifter avseende retroaktiva nedsatta socialavgifter som tidigare belastade anslaget 33:4 Ersättning för nedsättning av socialavgifter. Högst 5 000 000 kronor av tilldelad bemyndiganderam får disponeras av Regeringskansliet för konsult- och utredningsinsatser, m.m.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får inte disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
33:1 ap.22.10Allt0
33:1 ap.22.20Allt0
33:1 ap.22.30Allt0
33:1 ap.22.40Allt0
33:1 ap.22.50Allt0
33:1 ap.22.60Allt0
33:1 ap.22.70Allt0
33:1 ap.22.80Allt0
33:1 ap.22.90Allt0
33:1 ap.22.100Allt0
33:1 ap.22.110Allt0
33:1 ap.22.120Allt0
33:1 ap.10Allt0
33:1 ap.20Allt0
33:1 ap.30Allt0
33:1 ap.40Allt0
33:1 ap.50Allt0
33:1 ap.60Allt0
33:1 ap.70Allt0
33:1 ap.80Allt0
33:1 ap.90Allt0
33:1 ap.100Allt0
33:1 ap.110Allt0
33:1 ap.120Allt0
33:1 ap.130Allt0
33:1 ap.140Allt0
33:1 ap.150Allt0
33:1 ap.160Allt0
33:1 ap.170Allt0
33:1 ap.180Allt0
33:1 ap.190Allt0
33:1 ap.200Allt0
33:1 ap.210Allt0
33:1 ap.260Allt8 999

33:7 (2002) Särskilda regionala utvecklingsprogram

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
33:7 ap.1 (2002)0Allt0

33:9 (2001) Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
33:9 ap.1 (2001)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
33:1 ap.2733:1 ap.26100 %
33:7 (2002)33:7 ap.1 (2002)100 %
33:9 (2001)33:9 ap.1 (2001)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
33:1 ap.24Ram
33:1 ap.25Ram
33:1 ap.27Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:1 ap.22.1796 000288 300288 500
33:1 ap.22.264 80035 30035 300
33:1 ap.22.335 00022 50022 300
33:1 ap.22.427 40014 30014 300
33:1 ap.22.5120 00062 00062 000
33:1 ap.22.66 8003 0003 000
33:1 ap.22.714 7007 4007 400
33:1 ap.22.826 00015 30015 300
33:1 ap.22.96 0003 7003 700
33:1 ap.22.1060 00031 40031 400
33:1 ap.22.1110 50012 80012 800
33:1 ap.22.1216 0008 0008 000
33:1 ap.113 500335
33:1 ap.29 4003 5003 500
33:1 ap.315 0008 8008 800
33:1 ap.420 90011 00011 000
33:1 ap.522 50014 00014 000
33:1 ap.628 50015 50015 500
33:1 ap.77 5003 7003 700
33:1 ap.84 0002 0002 000
33:1 ap.936 00023 00022 000
33:1 ap.103 4001 6001 600
33:1 ap.118 5001 000
33:1 ap.1212 0006 9006 600
33:1 ap.13158 00074 60074 600
33:1 ap.1475 00041 70041 700
33:1 ap.1557 60032 90032 900
33:1 ap.1685 00030 00025 000
33:1 ap.17180 00089 30089 300
33:1 ap.18255 000115 500115 500
33:1 ap.19265 000121 000121 000
33:1 ap.20282 000126 500126 500
33:1 ap.21324 000114 444127 344
33:1 ap.26154 00030 00020 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Anslag

Bemyndigande

Maximala utbetalningar 2006

Maximala utbetalningar 2007

1. Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)

13 500

8 300

8 300

2. Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)

9 400

5 900

5 900

3. Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)

15 000

9 400

9 400

4. Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)

20 900

12 300

12 300

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)

22 500

14 000

14 000

6. Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)

28 500

17 300

17 300

7. Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)

7 500

4 200

4 200

8. Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)

4 000

2 400

2 400

9. Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)

36 000

23 000

23 000

10. Länsstyrelsen i Skåne län (ram)

3 400

1 800

1 800

11. Länsstyrelsen i Hallands län (ram)

8 500

5 300

5 300

12. Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)

12 000

7 000

7 000

13. Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)

158 000

74 600

74 600

14. Länsstyrelsen i Örebro län (ram)

75 000

41 700

41 700

15. Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)

57 600

32 900

32 900

16. Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)

85 000

45 200

45 200

17. Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)

180 000

89 300

89 300

18. Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)

255 000

115 500

115 500

19. Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)

265 000

121 000

121 000

20. Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)

282 000

126 500

126 500

21. Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)

324 000

139 000

139 000

22. Verket för näringslivsutveckling (ram)

1 143 200

542 000

547 000

22:1 Verket för näringslivsutveckling (ram)

796 000

325 000

330 000

22:2 Regionförbundet i Kalmar län (ram)

64 800

38 100

38 100

22:3 Gotlands kommun (ram)

35 000

22 200

22 200

22:4 Skåne läns landsting (Region Skåne) (ram)

27 400

16 100

16 100

22:5 Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) (ram)

120 000

62 600

62 600

22:6 Regionförbundet Uppsala län (ram)

6 800

4 000

4 000

22:7 Regionförbundet Östsam (ram)

14 700

8 200

8 200

22:8 Region Blekinge (ram)

26 000

15 300

15 300

22:9 Region Halland (ram)

6 000

3 600

3 600

22:10 Region Dalarna (ram)

60 000

31 400

31 400

22:11 Regionförbundet Sörmland (ram)

10 500

6 200

6 200

22:12 Regionförbundet Jönköpig(ram)

16 000

9 300

9 300

26. Till regeringens disposition (ram)

154 000

66 235

61 235

Totalt

3 200 000

1 504 835

1 504 835Myndigheterna får med stöd av bemyndiganden under 2005 göra ekonomiska åtaganden i samband med regionala utvecklingspolitiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 3 200 000 000 kronor under perioden 2006-2013. Bemyndigandets fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan (underindelning av bemyndigande).

-Åtaganden, som är gjorda med stöd av tilldelade bemyndiganden åren 1997-2004 och som ännu inte infriats, dvs. ännu inte utbetalats, ianspråktar utrymme under bemyndiganderamen för år 2005.

- Tilldelat anslag för 2005 skall finansiera åtaganden som gjorts 1997-2004 med stöd av tilldelat bemyndigande och som skall utbetalas under 2005. Anslaget skall också finansiera utbetalningar under 2005 till följd av beslut som fattas samma år.

Villkor 2006

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2006 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande 2005, dels beslut 2006. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2006 kommer att uppgå till det belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2005, dvs. 1 504 835 000 kronor.

Villkor 2007

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2007 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande 2006, dels beslut 2007. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2007 kommer att uppgå till det belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2005, dvs. 1 504 835 000 kronor.

Övriga bestämmelser

Medlen får inte, utöver vad som avses i förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete och vad som framgår av ändamålen 7 och 8 under anslagsposterna 1-21 och 22 (delposterna 22:2-22:12) samt ändamålen 5 och 6 under anslagspost 22 (delpost 22:1), användas för att bekosta förvaltningskostnader.

Vid utbetalning av regionala företagsstöd skall endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EG:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, skall redovisas som bidrag från annan myndighet.

I de fall medel beslutats från anslaget A1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder t.o.m. den 31 december 2000, och utbetalats år 1999 eller senare som en förskottering av medel för regionala företagsstöd från anslaget Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006, skall medlen från utbetalande myndighet redovisas brutto mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Även i det fall ett anslag upphört eller nya beslut om medel inte längre får fattas på ett anslag skall medlen från utbetalande myndighet redovisas mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Ersättning som tillfaller staten på grund av, fram till och med den 31 december 2001, beviljade, lån till privata investmentbolag eller av att regionala utvecklingsbidrag beviljats som villkorslån enligt 51 a § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar samt 43 § förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige, skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av lokaliserings- och utvecklingsbidrag samt regionalt utvecklingsbidrag enligt förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag, småföretagsstöd enligt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, avskrivningslån eller landsbygdsbidrag enligt förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd eller investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar, skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt utvecklingsbidrag, landsbygdsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs skall redovisas mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS/NYPS, avseende ändamålen 1-9 under anslagsposterna 1-21 och 22 (delposterna 22:2-22:12) samt ändamålen 1, 3 och 5 under anslagspost 22 (delpost 22:1), skall ske senast tre veckor efter fattat beslut av Verket för näringslivsutveckling, länsstyrelserna, självstyrelseorganen och samverkansorganen.

Äldre anslag som disponeras år 2005

Ingående reservationer och anslagssparande som disponeras av regeringen.

Budgetåret 2001

33:9 Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner

Villkor

Anslaget skall, i enlighet med regeringens skrivelse 1999/2000:33, användas till att finansiera utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten. Huvudprincipen är att utgifter för lokalisering av statlig verksamhet skall rymmas inom de utgiftsområden som respektive verksamhet tillhör. Detta anslag skall användas till delfinansiering av sådana utgifter.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får inte disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Budgetåret 2002

33:7 Särskilda regionala utvecklingsprogram

Villkor

Anslaget skall användas till utgifter för tidsbegränsade program och engångsinsatser för att främja det lokala näringslivets utveckling genom ökad IT-användning, kluster, turism, entreprenörsutbildning och kommunala lärcentra samt för att främja kommersiell service.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får inte disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Karin Sundström
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Glesbygdsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Konsumentverket
Stiftelsen Norrlandsfonden
ALMI Företagspartner AB
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Uppsala län
Region Dalarna
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Jönköpings län