Justitiedepartementet
Regeringsbeslut27

2005-11-24Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONAJu2005/10510/D


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
Riksdagen har beslutat om bidrag till allmänna samlingslokaler för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:100).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:2Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)
Disponeras av Boverket23 500 tkr
30:2 ap.1Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ram)23 500 tkr

Disponeras av Ungdomsstyrelsen4 000 tkr
30:2 ap.2Ungdomars nyttjande av samlingslokaler (Ram)4 000 tkr

Disponeras av regeringen1 500 tkr
30:2 ap.3Till regeringens disposition (Ram)1 326 tkr
30:2 ap.4Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)174 tkr


Villkor
30:2 ap.1 Bidrag till allmänna samlingslokaler

Anslagsposten skall användas för bidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

Boverket får disponera hela ingående överföringsbeloppet från 2004 (anslagssparande). Av det ingående överföringsbeloppet får högst 3 200 000 kronor utbetalas under 2005.30:2 ap.2 Ungdomars nyttjande av samlingslokaler

Anslagsposten skall användas för bidrag till samlingslokalorganisationerna för informationsinsatser och utredningsarbete som avser ungdomars nyttjande av samlingslokaler.30:2 ap.3 Till regeringens disposition

Anslagsposten skall användas för aktiviteter - i eller i anslutning till allmänna samlingslokaler - som syftar till att stärka den demokratiska infrastrukturen. Medlens användning framgår av särskilda beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
30:2 ap.10Allt0
30:2 ap.20Allt0
30:2 ap.30Allt0
30:2 ap.40Allt1742.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
30:2 ap.230:2 ap.4100 %
30:2 ap.330:2 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Jens Orback
Mattias Ludvigsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Utbildnings- och kulturdepartementet/UNG
Utbildnings- och kulturdepartementet/KR
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/BO
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar