Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 24

2005-12-15
N2005/9772/ITFoU
N2005/10138/BS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 38:12 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2005/06:121)
Riksdagen har beslutat om anslaget 38:12 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m. för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:12 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 4 498
ap.3 TNC (ram) 3 920
ap.4 TLS (ram) 578
Disponeras av Verket för innovationssystem 37 822
ap.6 Bidrag till FoU (ram) 37 822

Villkor för anslag 38:12

ap.3 TNC

Medel ur anslagsposten skall av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till AB Terminologicentrum (TNC) för bidrag till finansieringen av bolagets verksamhet.

ap.4 TLS

Medel ur anslagsposten skall av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till Svensk förening för informationsspecialister (TLS) för bidrag till finansieringen av föreningens verksamhet.

ap.6 Bidrag till FoU

Medlen ur anslagsposten skall användas för finansiering av verksamhet på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB. Verket för innovationssystem (Vinnova) skall utbetala medlen till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB med en fjärdedel av tilldelade medel under första månaden i varje kvartal.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
38:12 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m.
ap.3 0 3 % 0
ap.4 0 3 % 0
ap.6 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
38:12 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m.
38:12 ap.1 38:12 ap.3 100 %
38:12 ap.2 38:12 ap.6 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
38:12 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m.
ap.1 ram
ap.2 ram
På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Olof Sandberg
Kopia till
Riksdagen/Näringsutskottet
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisorer, SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket