Justitiedepartementet
Regeringsbeslut26

2005-11-24Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅJu2005/10512/D


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter (utgiftsområde 08)
Riksdagen har beslutat om anslaget 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:01, utg.omr. 08, bet. 2004/05:SfU02, rskr. 2004/05:78).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

47:1Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län6 437 tkr
47:1 ap.1Statsbidrag till kommuner och landsting (Ram)6 000 tkr
47:1 ap.2Regionala uppföljningsinsatser (Ram)437 tkr

Disponeras av regeringen4 063 tkr
47:1 ap.3Inflytande för nationella minoriteter (Ram)4 000 tkr
47:1 ap.4Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)63 tkr


Villkor
47:1 ap.1 Statsbidrag till kommuner och landsting

Anslagsposten avser bidrag till kommunerna inom förvaltningsområdena för samiska respektive finska och meänkieli samt till Norrbottens läns landsting för kostnader som följer av lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli.47:1 ap.2 Regionala uppföljningsinsatser

Från anslagsposten finansieras administration av bidragen till kommunerna och landstinget.

Från anslagsposten finansieras också verksamheten i den regionala arbetsgrupp som skall följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna. Även informationsinsatser får finansieras från anslagsposten.47:1 ap.3 Inflytande för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras åtgärder som syftar till ett vidgat inflytande för nationella minoriteter, både kvinnor och män, samt vissa uppföljningsinsatser.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

47:1 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
47:1 ap.10Allt0
47:1 ap.20Allt0
47:1 ap.30Allt0
47:1 ap.40Allt632.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
47:1 ap.147:1 ap.4100 %
47:1 ap.247:1 ap.4100 %
47:1 ap.347:1 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Jens Orback
Mattias Ludvigsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KE
Finansdepartementet/LS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting