Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:44

2005-12-15
U2005/9496/IS
U2005/9498/BIA (delvis)
Svenska unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Svenska unescorådet
Riksdagen har beslutat om Svenska unescorådets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/2006:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Svenska unescorådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Utbildningspolitik - Svenskt medlemskap i Unesco m.m.

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde -

1.1.1.1

Verksamhetsgren Svenskt medlemskap i Unesco m.m.

Mål 1

Sverige skall ha en samlad och koherent strategi för den svenska Unescopolitiken.

Återrapportering

Svenska unescorådet skall senast den 1 oktober 2006 inkomma till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) med ett förslag till svensk Unescostrategi för 2007-2010 med utgångspunkt i Sveriges politik för global utveckling. Strategin skall utformas efter samråd med Vetenskapsrådet, Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) och Riksantikvarieämbetet samt andra berörda parter.

Mål 2

Sverige skall verka för att Unescos generalkonferens, styrelse, sekretariat, program och budgetprocess reformeras för att uppnå högre effektivitet.

Återrapportering

Rådet skall inkomma till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) med en rapport över hur rådet under 2006 har arbetat med reformeringsarbetet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

 

Rådet skall även inkomma till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) med en rapport över hur rådet under 2006 har arbetat med frågor som rör utbildning för hållbar utveckling.

Svenska unescorådet skall till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser för åren 2006-2009 lämnas senast:

- den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, och

- den 2 november 2006.

Prognoserna skall lämnas i Hermes.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:83 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildnings- och kulturdepartementet 31 947
ap.1 Årsbidrag till Unesco samt övriga bidrag och avgifter m.m. (ram) 28 745
ap.2 Svenska unescorådet (ram) 3 202

Villkor för anslag 25:83

ap.1 Årsbidrag till Unesco samt övriga bidrag och avgifter m.m.

Medlen skall användas för årsbidrag till Unesco, avgift som följer av konventionen om världens kultur- och naturarv, medlemsavgift till International Centre of the Preservation and the Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM) samt avgifter till fonden kopplad till konventionen om det immateriella kulturarvet.

ap.2 Svenska unescorådet

Anslagsposten får belastas med utgifter för utrednings-, informations- och programverksamhet inklusive möten samt bevakning av Unescos verksamhet i Paris. Bidrag från Unesco för ändamål som avser utrednings- och programverksamheten skall i förekommande fall tillföras denna anslagspost. Från anslagsposten skall även utbetalas arvoden till rådets ledamöter. Användningen av medlen under anslagsposten beslutas av Svenska unescorådet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
25:83 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
ap.1 958 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
25:83 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
25:84 ap.1 25:83 ap.2 1 043
25:84 ap.4 25:83 ap.1 100 %
25:84 ap.5 25:83 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap År Anslagstyp
25:83 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
ap.5 ram

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

I årsredovisningen redovisas endast verksamhetsdelen. Finansieringsdelen redovisas i Regeringskansliets årsredovisning.

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Jacob Johansson
Kopia till
Justitiedepartementet, DOM
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet, Ba
Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingsamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Ungdomsstyrelsen
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet