Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2005-12-20
U2005/9498/BIA (slutligt)
Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Forskningspolitik Forskningsfrämjande insatser Polarforskningsexpeditioner

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskningsfrämjande insatser

Mål

Tillhandahålla hög kapacitet för datakommunikation, goda logistiska och operativa förutsättningar för polarforskning samt informations- och analysverksamhet som effektivt bidrar till Sveriges utbyte av EU:s forskningssamarbete.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa en samlad bedömning av hur sekretariatets verksamhet bidragit till den del av målet som avser polarforskning.

Myndigheter som skall bidra till målet är Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU, Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Polarforskningsexpeditioner

Mål 1

Polarforskningssekretariatet skall tillhandahålla logistik och utrustning för planering och genomförande av polarforskningsexpeditioner och polarforskning av hög internationell klass.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa

- vilka polarexpeditioner som sekretariatet bidragit till, fördelade på expeditioner med svenskt respektive utländskt logistikansvar,

- vilka forskningsprojekt som utförts under expeditionerna och hur dessa prioriterats av den vetenskapliga kommittén som hanterar polarforskning,

- antalet expeditionsdeltagare, fördelade på forskare och logistikpersonal, och uppdelade efter kön,

- kostnaderna under året för varje planerad och genomförd expedition, fördelad på personal och utrustning.

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna skall där så är möjligt ske i form av tidsserier över de två senaste budgetåren.

Mål 2

Polarforskningssekretariatet skall minimera den miljöpåverkan i polartrakterna som sker i samband med svenska verksamheter.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa sitt arbete för att skydda miljön i polartrakterna i samband med svenska verksamheter och översiktligt beskriva den internationella miljöverksamheten. Sekretariatet skall redovisa antalet ansökningar om tillstånd för vistelse i Antarktis och antalet beviljade tillstånd fördelade på forskning respektive annan verksamhet. Kostnaderna för verksamhet relaterad till internationella åtaganden, för tillståndsprövning samt för tillsyn över svensk verksamhet i Antarktis skall redovisas.

Mål 3

Polarforskningssekretariatet skall bidra till att svensk polarforskning ges goda förutsättningar till internationellt samarbete.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall översiktligt redovisa internationell verksamhet där sekretariatet medverkat och internationella förhandlingar där sekretariatet deltar i en rådgivande funktion.

Mål 4

Polarforskningssekretariatet skall sprida information om expeditionsverksamheten och om den aktuella svenska polarforskningen.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redogöra för inriktning och omfattning av informationsverksamheten, dess kostnader samt sekretariatets egen insats.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Polarforskningssekretariatet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006 - 2009 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2006 och 2007 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, samt

- den 2 november 2006.

3

Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

I redovisningen av kompetensförsörjningen i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall rådets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

4

Uppdrag

Handlingsplan för genomförande av handikappolitiken

Polarforskningssekretariatet skall upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:6 Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)
Disponeras av Polarforskningssekretariatet 25 526
ap.1 Polarforskningssekretariatet (ram) 25 526

Villkor för anslag 26:6

ap.1 Polarforskningssekretariatet

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
26:6 Polarforskningssekretariatet
ap.1 1 276 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap År Anslagstyp
26:6 Polarforskningssekretariatet
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 3 803
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 6 000
2006-02-25 6 000
2006-03-25 6 000
2006-04-25 1 124
2006-05-25 800
2006-06-25 800
2006-07-25 800
2006-08-25 800
2006-09-25 800
2006-10-25 800
2006-11-25 800
2006-12-25 802
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:6 ap.1 Polarforskningssekretariatet

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Polarforskningssekretariatet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Stina Gerdes
Kopia till
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket