Finansdepartementet


Regeringsbeslut
16

2005-12-20
Fi2005/6387 (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslagen 48:1, 48:1 (2004), 48:3 och 48:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 48:1, anslaget 48:3 samt anslaget 48:4 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 25, bet. 2005/06:FiU3, rskr. 2005/06:129).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:1 Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)
Disponeras av Skatteverket 58 128 600
ap.1 Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram) 45 164 600
ap.2 Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram) 12 964 000
48:3 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)
Disponeras av Skatteverket 1 767 150
ap.1 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram) 1 767 150
48:4 Bidrag till organsationer inom det kommunalekonomiska området (Ramanslag)
Disponeras av Skatteverket 3 750
ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram) 1 050
ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram) 2 700

Villkor för anslag 48:4

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket skall senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket skall under januari månad betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
48:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.1 0 3 % 4 068
ap.2 0 3 % 526
48:3 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1 0 Inget 0
48:4 Bidrag till organsationer inom det kommunalekonomiska området
ap.1 0 Inget 0
ap.2 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/ap År Anslagstyp
48:1 (2004) Generellt statsbidrag till kommuner och landsting
ap.5 (2004) 2004 ram
ap.6 (2004) 2004 ram
ap.7 (2004) 2004 ram
På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Kjell Ellström
Kopia till
Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS