Justitiedepartementet
Regeringsbeslut17

2005-12-01Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅJu2005/6035/KRIM
Ju2005/10516/DOM (delvis)
Ju2005/10726/KRIM


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Brottsoffermyndigheten
Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105, prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:36).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Brottsoffermyndighetens ansvarsområdePolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetReparativ verksamhetBrottsskadeärenden
Brottsofferfonden
Information1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Reparativ verksamhet

Mål

Skadeverkningarna av brott skall minska.


Verksamhetsgren Brottsskadeärenden

Mål

Ansökningar om brottsskadeersättning skall handläggas så snabbt, enkelt och rättssäkert som möjligt med hänsyn till den utredning som ärendet kräver. Verksamheten och rutinerna för att återkräva utbetalad ersättning (regress) skall utvecklas.


Återrapportering

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden.

- Antalet balanserade brottsskadeärenden och utveckling av ärendebalansen.

- Genomsnittliga handläggningstider för person- respektive sakskadeärenden samt uppgifter om hur många av ärendena i den utgående balansen vid årets slut som har inkommit för mer än tre, sex och tolv månader sedan.

- Antalet och andelen omprövningsärenden.

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden.

- Större förändringar per brottsskadekategori avseende utbetalda ersättningar.

- Resultatet av och vidtagna åtgärder för utvecklingen av regressverksamheten.

- Inkomna medel genom regressverksamheten.

- Hur många pågående ärenden som finns vid årets slut där skadevållaren har påbörjat återbetalning.Verksamhetsgren Brottsofferfonden

Mål

De organisationer och projekt som bedöms kunna tillföra brottsoffer störst nytta skall beviljas bidrag. Projekt inriktade på brott mot barn och ungdomar, mäns våld mot kvinnor och brott med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska inslag skall prioriteras.


Återrapportering

- Antalet inkomna och beviljade ansökningar.

- Inkomna och utbetalade medel.

- Belopp och ändamål som bidrag beviljats till, fördelade på forskning, utbildning, information, verksamhetsstöd till ideella organisationer samt annan utvecklingsverksamhet som gäller brottsofferfrågor och som bedrivs av ideella organisationer eller i privat eller offentlig regi.

- En särskild redovisning av projekt inom de prioriterade områdena som beviljats medel och projekt där medel inte beviljats.

- Vilka organisationer/projekt som erhållit bidrag samt en redovisning av åtgärder som vidtagits för att uppnå en spridning mellan projekt inriktade på olika brottsoffergrupper.

- Vilka åtgärder som myndigheten vidtagit i syfte att projekt inriktade på offer för rasistiska och främlingsfientliga brott skall kunna få bidrag.Verksamhetsgren Information

Mål

Brottsoffermyndigheten skall tillhandahålla information som syftar till att sprida kunskap om Brottsofferfonden och om projekt genomförda med bidrag från fonden.

Brottsoffermyndigheten skall tillhandahålla information till brottsoffer om att de är eller kan vara berättigade till brottsskadeersättning. Myndigheten skall därvid särskilt beakta att brottsoffer med bristande kunskaper i svenska språket kan ha ett särskilt behov av information.


Återrapportering

- Bedömning av informationsinsatsernas spridning och genomslag.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
24-timmarsmyndighet

Brottsoffermyndigheten skall redovisa hur man lever upp till inriktningen mot en 24-timmarsmyndighet.


Utgiftsprognoser

Brottsoffermyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 för samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 18 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti samt den 1 november. Prognoserna skall analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Övrig återrapportering

Vilka åtgärder som vidtagits för att

- främja en god arbetsmiljö,

- öka hälsan,

- minska nivån på sjukfrånvaron, och

- rehabilitera dem som drabbats av långtidssjukskrivning.
1.4Uppdrag

Brottsoffermyndigheten skall i enlighet med vad som anges i betänkandet SOU 2004:61- En översyn av Brottsoffermyndigheten - ta fram en strategi för hur regressverksamheten skall utformas för att myndigheten skall komma ikapp med hanteringen av regresskrav. Uppdraget skall redovisas senast den 15 juni 2005.


Tidigare beslutade uppdrag

Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket fått regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (dnr Ju2004/6170/KRIM).
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:10Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av Brottsoffermyndigheten26 850 tkr
4:10 ap.1Brottsoffermyndigheten (Ram)26 850 tkr

Disponeras av regeringen162 tkr
4:10 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)162 tkr

4:11Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)
Disponeras av Brottsoffermyndigheten98 474 tkr
4:11 ap.1Ersättning för skador på grund av brott (Ram)98 474 tkr

Disponeras av regeringen504 tkr
4:11 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)504 tkr


Villkor
4:11 ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (1978:413) och brottsskadeförordningen (1978:653).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:10 Brottsoffermyndigheten

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:10 ap.10Allt0
4:10 ap.20Allt162

4:11 Ersättning för skador på grund av brott

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:11 ap.10Allt0
4:11 ap.20Allt5042.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
4:104:10 ap.2100 %
4:114:11 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 701
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 20 Datum: 2004-12-16
Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 26 850 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Brottsoffermyndigheten 4:10 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning som täckning finns i fonden vid beslutstillfället.

2. Brottsoffermyndighetens kostnader för administration av bidrag från Brottsofferfonden får under budgetåret 2005 uppgå till högst 2 500 000 kronor.

För kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden skall Kammarkollegiet efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2005 förskottsvis betala ut högst 625 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.

3. Brottsoffermyndigheten skall senast den 1 april 2006 till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag till Brottsofferfonden för budgetåret 2005 inklusive på räntekontot uppburen ränta.

4. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter

Villkor

Inkomster från s.k. regressverksamhet skall tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 4:11 Ersättning för skador på grund av brott, anslagsposten 1.


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Jens Orback
Anna-Lena Sand Svensson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet