Finansdepartementet


Regeringsbeslut
57

2005-12-20
Fi2005/4156
Fi2005/6201
(delvis)
Lotteriinspektionen
Box 713
645 59 STRÄNGNÄS
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:84).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Finansiella system och tillsyn Tillsyn (av spelmarknaden) Kontroll och tillsyn
Tillstånd och normgivning
Information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.

1.1.1

Verksamhetsområde Tillsyn (av spelmarknaden)

Mål

Målet för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel bör värnas och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, hästsporten och staten.

Återrapportering

All återrapportering som rör Lotteriinspektionens del av verksamhetsområdet görs under respektive verksamhetsgren.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kontroll och tillsyn

Mål

Kontroll- och tillsynsverksamheten skall leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet och till att gällande regelverk efterlevs. Verksamheten skall även medverka till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet samt att risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar minimeras.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall, fördelat på lotterier, restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol, Riksgäldskontoret samt central tillsyn, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder myndigheten har vidtagit. Myndigheten skall vidare redovisa:

- de iakttagelser myndigheten har gjort och de åtgärder som har vidtagits inom de sektorer på marknaden som av myndigheten identifierats som problemområden,

- nedlagd arbetstid, antal konstaterade avvikelser i förhållande till krav i författningar eller tillstånd samt typ av avvikelser fördelat på ovan angivna kategorier.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillstånd och normgivning

Mål

Verksamheten skall leda till en hög säkerhet i tillståndsgivna spel och lotterier samt att gällande regelverk efterlevs. Risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar skall minimeras.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall, fördelat på lotterier, restaurangkasinon, värdeautomatspel, förströelseautomater, typgodkännande och övriga tillståndsärenden redovisa:

- antal ansökningar, antal bifall respektive avslag samt grunderna för dessa avslag,

- antal gällande tillstånd per den 31 december 2006.

Myndigheten skall vidare redovisa:

- genomsnittlig handläggningstid,

- en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning,

- utvecklingen av de ideella föreningarnas EMV-lotterier,

- antal ärenden i förvaltningsdomstol och antal yttranden till domstolar.

Övriga återrapporteringskrav under verksamhetsgren Tillstånd och normgivning

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över hur myndigheten har arbetat med föreskrifter och allmänna råd.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Information

Mål 1

Lotteriinspektionen skall ge information om lotterilagstiftningen samt initiera och genomföra informationsåtgärder inom myndighetens verksamhetsområde.

Återrapportering 1

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder inspektionen vidtagit för att sprida och öka kunskapen om lotterilagstiftningen samt genomförda informationsåtgärder.

Mål 2

Lotteriinspektionen skall hålla regeringen underrättad om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt.

Återrapportering 2

Lotteriinspektionen skall vid behov omgående informera regeringen om sådan utveckling som märkbart kan påverka den svenska spelmarknaden. Lotteriinspektionen skall i samband med årsredovisningen lämna en redovisning över utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och internationellt.

 

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader hörande till verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355), lotterilagen (1994:1000) och lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Lotteriinspektionen skall även redovisa kostnader och intäkter per verksamhetsgren samt:

- de genomsnittliga kostnaderna och intäkterna för genomförd kontroll- och tillsynsverksamhet,

- de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om tillstånd att anordna lotterier, utom EMV-lotterier,

- de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om tillstånd att anordna EMV-lotterier,

- de genomsnittliga kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om typgodkännande,

- kostnader för den administrativa ledningen.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

3

Organisationsstyrning

Mål

Lotteriinspektionen skall arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder myndigheten vidtagit i syfte att nå målet.

4

Uppdrag

Lotteriinspektionen skall utöva kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Uppdraget innefattar hela utlottningsverksamheten, inklusive använd utlottningsutrustning, programvara, rutiner m.m. samt själva dragningsförfarandet.

Lotteriinspektionen skall ta ut avgifter för kontrollen och tillsynen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:1 Lotteriinspektionen (Ramanslag)
Disponeras av Lotteriinspektionen 42 839
ap.1 Lotteriinspektionen (ram) 42 839

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
2:1 Lotteriinspektionen
ap.1 1 285 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
2:1 Lotteriinspektionen
2:1 ap.2 2:1 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
2:1 Lotteriinspektionen
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 3 526
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 3 569
2006-02-25 3 569
2006-03-25 3 569
2006-04-25 3 569
2006-05-25 3 569
2006-06-25 3 569
2006-07-25 3 569
2006-08-25 3 569
2006-09-25 3 569
2006-10-25 3 569
2006-11-25 3 569
2006-12-25 3 580
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lotteriinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1 Lotteriinspektionen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Information 0 -4 000 70 4 000 -3 930 -7 930
Belopp angivna i tkr

Villkor

Information

Lotteriinspektionens utbildningsverksamhet skall finansieras med avgifter. Inom ramen för full kostnadstäckning får Lotteriinspektionen själv besluta om grunderna för avgiftssättningen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Lotteriinspektionen och skall tillföras anslaget.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Kontroll och tillsyn 9455 0 -4 000 25 000 26 000 -1 000 -5 000
Tillstånd och normgivning 9455 0 -5 000 7 000 13 000 -6 000 -11 000
Summa 0 -9 000 32 000 39 000 -7 000 -16 000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkter som tas ut enligt lotteriförordningen (1994:1451) och automatspelsförordningen (2004:1062) samt sådana avgifter som tas ut för den kontroll och tillsyn som utövas över den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret skall fr.o.m. 2006 redovisas mot inkomsttitel 9455 Lotteriavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Lotteriinspektionen undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Per Wenna
Kopia till
Riksdagen/Finansutskottet
Riksdagen/Kulturutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS