Finansdepartementet


Regeringsbeslut
41

2005-12-20
Fi2005/4706, Fi2005/6390 (delvis)
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Effektiv statsförvaltning Styrning, ledning, verksamhetsutveckling Ekonomisk styrning
Informationssystemet Hermes
Internrevision
Inköpssamordning
Lokalförsörjning
Prognoser och uppföljning Prognoser och information om statlig ekonomi

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Målen för verksamheten är att utveckla styrning och ledning, ekonomisk styrning och organisering av statlig förvaltning samt att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning i syfte att uppnå en effektiv statsförvaltning. Förvaltningspolitiken syftar till att öka värdet av den statliga kärnverksamheten så att förvaltningens förmåga att lösa olika samhällsproblem stärks.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ekonomisk styrning

Mål

Målet är att utveckla och verksamhetsanpassa den ekonomiska styrningen i syfte att uppnå en effektiv statsförvaltning som kännetecknas av god finansiell kontroll samt hög produktivitet och effektivitet i resursanvändningen.

Målet är att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva administrativa system.

Återrapportering

ESV skall redovisa

- prestationerna för att uppnå målet för verksamhetsgrenen och Regeringskansliets och andra myndigheters bedömning av ESV:s prestationer,

- ekonomiadministrativa värden för varje myndighet senast den 28 april 2006, enligt 2 § 3 förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket,

- prestationerna för att uppnå målet för verksamhetsgrenen vad avser de administrativa systemen och myndigheternas bedömning av ESV:s prestationer.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Informationssystemet Hermes

Mål

Målet är att förvalta och utveckla informationssystemet Hermes så att det utgör ett ändamålsenligt och effektivt stöd för ekonomistyrningen i staten.

Utvecklingen av de delar av systemet som avser statsbudgeten och regleringsbreven skall ske på uppdrag av Finansdepartementet.

Återrapportering

ESV skall redovisa

- utbildningsinsatser,

- tillgängligheten till supporten och antalet ärenden till supporten fördelat på delsystem och användarkategori,

- resultatet av en användarenkät där användare från Regeringskansliet och övriga myndigheter skall särskiljas.

ESV skall i anslutning till årsredovisningen per leverans och beställning som omfattar eller beräknas omfatta minst 40 timmar, redovisa

- beräknat antal timmar och faktiskt utfall samt kommentarer vid eventuell avvikelse,

- beställt leveransdatum och faktiskt leveransdatum samt kommentarer vid eventull avvikelse,

- kommentarer avseende hur väl levererad funktionalitet förhåller sig till beställd funktionalitet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internrevision

Mål

Målet är att etablera en samordningsfunktion för den statliga internrevisionen.

Återrapportering

ESV skall senast den 1 juni 2006 redovisa hur uppbyggnaden av en samordningsfunktion fortskrider.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Inköpssamordning

Mål

Målet är att åstadkomma besparingar för staten genom samordning av statlig inköpsverksamhet.

Återrapportering

ESV skall redovisa

- prestationerna för att uppnå målet,

- omfattning och utnyttjande av statliga ramavtal, redovisning av eventuella brister inom området samt förslag till åtgärder,

- uppskattade besparingar för staten och hur dessa har beräknats.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Lokalförsörjning

Mål

Målet är en effektiv lokalförsörjning samt att ge stöd till regeringen i lokalförsörjningsfrågor i form av analyser av lokalanvändning och lokalkostnader i staten.

Återrapportering

ESV skall redovisa

- prestationerna för att uppnå målet.

 

1.1.2

Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Målet är tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Prognoser och information om statlig ekonomi

Mål

1. Målet är att bidra till en effektiv statsförvaltning genom tillförlitliga budgetprognoser, god statsredovisning och tillförlitliga analyser av den statsfinansiella utvecklingen.

2. Budgetprognoserna skall ha hög precision, vila på vetenskaplig grund och vara analytiskt inriktade. Risker för budgetavvikelser skall identifieras i ett tidigt skede.

3. Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet kontinuerligt förbättras. Inom utvecklingsarbetet skall särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller samt vetenskaplig förankring.

Återrapportering

1. ESV skall beträffande mål 1 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

2. ESV skall beträffande mål 2 senast den 28 april 2007

- redovisa och kommentera prognosprecisionen,

- analysera prognosavvikelser,

- redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,

- redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras och

- redovisa insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen.

3. ESV skall beträffande mål 3 redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

ESV skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

Samråd

ESV skall redovisa antalet samråd som myndigheten haft, resursåtgången och den genomsnittliga genomströmningstiden samt intäkter och kostnader för dessa fördelat på olika typer av samråd.

Stöd till Regeringskansliet

ESV skall redovisa totala kostnader för olika typer av stöd till Regeringskansliet samt hur stor andel som finansieras med avgifter. Kostnader för remisser skall särredovisas.

Global utveckling

ESV skall inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112). Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 skall ESV senast den 31 oktober 2006 rapportera till regeringen hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

4

Uppdrag

Årsredovisning för staten

ESV skall enligt 6 § första stycket 4 förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten. Underlaget skall lämnas senast den 15 mars 2006.

Statsbudgetens utfall

ESV skall lämna tidsserier över statsbudgetens utfall i 2006 års budgetstruktur senast den 15 mars 2006.

Handlingsplan för ökad tillgänglighet

De handlingsplaner som ESV upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om ESV vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar ESV - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

Rapportering av inkomsttitlar

ESV skall besluta om och meddela berörda myndigheter de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall och för den löpande uppföljningen av statsbudgetens inkomster under inkomsttyp 9000, Löpande redovisade skatter m.m.

I samband med budgetårets utgång skall ESV genom omföring på statsbudgeten nollställa titlarna under inkomsttyp 9000 och redovisa inkomsterna på inkomsttitlar under inkomsttyp 1000, Skatter m.m., i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen.

Inköpssamordningen

ESV skall, inom ramen för sitt arbete med den statliga inköpssamordningen, i samverkan med Myndigheten för handikappolitisk samordning ta fram och sprida information om möjligheterna att i upphandlingsförfarandet ställa krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder. Insatserna skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 december 2006.

ESV skall senast den 1 oktober 2006 redovisa en modell som möjliggör återrapportering av i vilken omfattning mindre företag är leverantörer till statliga myndigheter, som ramavtalspart eller som underleverantör till ramavtalspart. Avsikten är att en sådan återrapportering skall kunna inledas under 2007.

Verksamhetsanpassat regelverk inom den ekonomiska styrningen

ESV skall analysera behov av och möjligheter att anpassa regelverket inom ekonomistyrningsområdet till vad som är rationellt för olika verksamheter och myndigheter. Samtidigt skall regeringens krav på information som underlag för styrning och kontroll beaktas. Förslag till eventuella ändringar på kort och lång sikt i regelverk och rutiner m.m. skall lämnas. Uppdraget skall utföras i nära samverkan med Finansdepartementet. Verket skall senast den 31 maj 2006 redovisa en delrapport över åtgärdsförslag m.m. som analyserna resulterat i. Uppdraget skall slutredovisas senast den 30 november 2006. Vid slutredovisningen skall ESV redogöra för eventuella behov av fortsatt utvecklingsarbete för att anpassa regelverket.

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2 Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)
Disponeras av Ekonomistyrningsverket 94 645
ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram) 73 769
ap.3 Informationssystemet Hermes (ram) 20 876
1:4 Täckning av merkostnader för lokaler (Ramanslag)
Disponeras av Ekonomistyrningsverket 422
ap.3 Merkostn för lokaler - ESV:s disposition (ram) 422

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
1:2 Ekonomistyrningsverket
ap.1 2 213 Allt 0
ap.3 626 Allt 0
1:4 Täckning av merkostnader för lokaler
ap.3 13 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
1:4 Täckning av merkostnader för lokaler
1:4 ap.1 1:4 ap.3 100 %
1:4 ap.2 1:4 ap.3 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap År Anslagstyp
1:4 Täckning av merkostnader för lokaler
ap.1 ram
ap.2 ram
1:11 (2003) Utvecklingsarbete
ap.2 (2003) 2003 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 7 921
2006-02-25 7 921
2006-03-25 7 921
2006-04-25 7 921
2006-05-25 7 921
2006-06-25 7 921
2006-07-25 7 921
2006-08-25 7 921
2006-09-25 7 921
2006-10-25 7 921
2006-11-25 7 921
2006-12-25 7 936
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:2 ap.3 Informationssystemet Hermes
1:4 ap.3 Merkostn för lokaler - ESV:s disposition

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning -2 503 300 25 000 24 700 300 -1 903
Administrativa system 10 397 2 000 11 500 12 000 -500 11 897
Informationssystemet Hermes, förvaltning -1 905 620 25 000 24 300 700 -585
Information om statlig ekonomi 1 929 -2 000 200 129 71 0
Statlig inköpssamordning 107 -500 6 000 6 600 -600 -993
Tjänsteexport 1 788 -150 9 800 9 700 100 1 738
Summa 9 813 270 77 500 77 429 71 10 154
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Landstingsavtal 2811 8 637 6 461 3 701 0 3 701 18 799
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Om en avgiftssättning, enligt ESV, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Prognoser och information om statlig ekonomi och Ekonomisk styrning, får i det enskilda fallet principen om att uppnå full kostnadstäckning frångås. Den sammanlagda omfattningen av undantagen från målet bör kommenteras.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inköpssamordning

ESV:s statliga inköpssamordningsverksamhet finansieras genom de provisioner som de upphandlingsansvariga myndigheterna tar ut av leverantörerna i samband med utnyttjandet av de för staten gemensamma ramavtalen. Verksamheten styrs av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning. De statliga finansieringsprinciperna för detta ändamål slogs fast i prop. 1999/2000:1, utg.omr. 2, bet. 2000/01:FiU2, rskr. 2000/01:124. Följande myndigheter skall bidra till finansieringen: Domstolsverket med 70 000 kr, Ekonomistyrningsverket med 465 000 kr, Skatteverket med 25 000 kr, Arbetsmarknadsstyrelsen med 510 000 kr, Försvarsmakten med 435 000 kr, Försvarets materielverk med
150 000 kr, Fortifikationsverket med 55 000 kr, Lantmäteriverket med
100 000 kr, Rikspolisstyrelsen med 280 000 kr, Verket för förvaltningsutveckling med 2 835 000 kr och Verket för högskoleservice med 1 075 000 kr. Inbetalning till ESV skall ske månadsvis.

Hyresintäkter för landstingsavtalen

Hyresintäkterna för landstingsavtalen tillförs statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avgifter

Följande avgifter bestäms av regeringen:

- Avgift för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem.

- Avgift för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

- Avgift för informationssystemet Hermes.

Storleken på övriga avgifter bestäms av ESV, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen(1992:191). Avgiftsintäkterna disponeras av ESV.

På regeringens vägnar
Pär Nuder
Agne Pettersson
Kopia till
Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Krisberedskapsmyndigheten
Justitiedepartementet/DOM
Justitiedepartementet/PO
Försvarsdepartementet/EPS
Utbildnings- och kulturdepartementet/UH
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/Bo
Näringsdepartementet/A
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/IA
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/BuS
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/SAMS
Finansdepartementet/LFG