Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:36

2005-12-15
U2005/9498/BIA (delvis)
Regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för de regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Forskningspolitik Etikprövningsverksamhet Etikprövningsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Etikprövningsverksamhet

Mål

Säkerställa att etikprövning genomförs med hög kvalitet och under beaktande av medborgarnas intresse. Prövningen skall genomföras så att säkerheten tryggas för såväl forskningspersoner som forskningshuvudmän samt genomföras på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa en samlad bedömning av hur den, inom sitt respektive geografiska upptagningsområde, har bidragit till måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Myndigheter som skall bidra till målet är Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Etikprövningsverksamhet

Mål

Att genomföra en effektiv och rättssäker etikprövning.

Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa

- totalt antal inkomna och avgjorda ärenden,

- antal inkomna ärenden fördelat per månad,

- genomsnittlig handläggningstid,

- antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Vidare skall återrapporteringen vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa

- avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

- kostnader för nämndens kansli och drift, och

- antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

De regionala etikprövningsnämnderna skall samråda angående utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006 och 2007 för anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoserna skall även innefatta avgiftsinkomster samt en redovisning av ärendenas fördelning på de olika avdelningarna.

Varje regional etikprövningsnämnd skall i samband med redovisningen av utgiftsprognos, senast den 21 augusti respektive den 2 november 2006, till regeringen inlämna en kostnads- och intäktsredovisning samt en redovisning av antal inkomna ärenden och antal sammanträden. Redovisningarna skall avse uppgifter per den 30 juni respektive den 30 september.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, samt

- den 2 november 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:10 Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 5 097
ap.1 Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram) 5 097
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 3 048
ap.2 Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram) 3 048
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund 5 097
ap.3 Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram) 5 097
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 9 146
ap.4 Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram) 9 146
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå 3 048
ap.5 Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram) 3 048
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 5 097
ap.6 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram) 5 097
Disponeras av regeringen 10 555
ap.8 Regionala etikprövn.nämderna-efter regeringens beslut (ram) 10 555

Villkor för anslag 26:10

ap.8 Regionala etikprövn.nämderna-efter regeringens beslut

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
26:10 Regionala etikprövningsnämnder
ap.1 153 3 % 0
ap.2 91 3 % 0
ap.3 153 3 % 0
ap.4 274 3 % 0
ap.5 91 3 % 0
ap.6 153 3 % 0
ap.8 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap År Anslagstyp
26:10 Regionala etikprövningsnämnder
ap.7 ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 424
2006-02-25 424
2006-03-25 424
2006-04-25 424
2006-05-25 424
2006-06-25 424
2006-07-25 424
2006-08-25 424
2006-09-25 424
2006-10-25 424
2006-11-25 424
2006-12-25 433
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:10 ap.1 Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 424
2006-02-25 424
2006-03-25 424
2006-04-25 424
2006-05-25 424
2006-06-25 424
2006-07-25 424
2006-08-25 424
2006-09-25 424
2006-10-25 424
2006-11-25 424
2006-12-25 433
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:10 ap.3 Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 254
2006-02-25 254
2006-03-25 254
2006-04-25 254
2006-05-25 254
2006-06-25 254
2006-07-25 254
2006-08-25 254
2006-09-25 254
2006-10-25 254
2006-11-25 254
2006-12-25 254
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:10 ap.2 Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 762
2006-02-25 762
2006-03-25 762
2006-04-25 762
2006-05-25 762
2006-06-25 762
2006-07-25 762
2006-08-25 762
2006-09-25 762
2006-10-25 762
2006-11-25 762
2006-12-25 764
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:10 ap.4 Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 254
2006-02-25 254
2006-03-25 254
2006-04-25 254
2006-05-25 254
2006-06-25 254
2006-07-25 254
2006-08-25 254
2006-09-25 254
2006-10-25 254
2006-11-25 254
2006-12-25 254
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:10 ap.5 Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 424
2006-02-25 424
2006-03-25 424
2006-04-25 424
2006-05-25 424
2006-06-25 424
2006-07-25 424
2006-08-25 424
2006-09-25 424
2006-10-25 424
2006-11-25 424
2006-12-25 433
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:10 ap.6 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

7

Avgifter och bidrag

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder 2559 -6 803 -4 000 21 000 25 000 -4 000 -14 803
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsmyndigheternas verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifterna skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut i enlighet med förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor och förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Regionala etikprövningsnämnderna undantas från kravet att lämna delårsrapport och finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Stina Gerdes
Likalydande till
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

Kopia till
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Karolinska institutet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet