Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:75

2005-12-15
U2005/9542/Kr
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 28:37
Riksdagen har beslutat om anslaget 28:37 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).   Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.
Regeringen uppdrar åt berörda myndigheter att i samband med årsredovisningen inkomma med en redovisning av anslagets användning, uppdelat på olika kategorier användare, externt och internt. Resultatet skall bedömas och analyseras utifrån kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)
Disponeras av Riksarkivet 9 316
ap.9 Riksarkivet (ram) 9 316
Disponeras av Riksantikvarieämbetet 13 833
ap.10 Riksantikvarieämbetet (ram) 13 833
Disponeras av Statens kulturråd 5 667
ap.7 Statens kulturråd (ram) 2 216
ap.13 Ansvarsmuseerna (ram) 3 451
Disponeras av Språk- och folkminnesinstitutet 1 085
ap.11 Språk- och folkminnesinstitutet (ram) 1 085
Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet 6 113
ap.12 Naturhistoriska riksmuseet (ram) 6 113

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.7 66 3 % 0
ap.9 279 3 % 0
ap.10 415 3 % 0
ap.11 33 3 % 0
ap.12 183 3 % 0
ap.13 104 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
28:37 ap.1 28:37 ap.10 37
28:37 ap.1 28:37 ap.13 3
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.1 ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 776
2006-02-25 776
2006-03-25 776
2006-04-25 776
2006-05-25 776
2006-06-25 776
2006-07-25 776
2006-08-25 776
2006-09-25 776
2006-10-25 776
2006-11-25 776
2006-12-25 780
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:37 ap.9 Riksarkivet
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 1 152
2006-02-25 1 152
2006-03-25 1 152
2006-04-25 1 152
2006-05-25 1 152
2006-06-25 1 152
2006-07-25 1 152
2006-08-25 1 152
2006-09-25 1 152
2006-10-25 1 152
2006-11-25 1 152
2006-12-25 1 161
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:37 ap.10 Riksantikvarieämbetet
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 184
2006-02-25 184
2006-03-25 184
2006-04-25 184
2006-05-25 184
2006-06-25 184
2006-07-25 184
2006-08-25 184
2006-09-25 184
2006-10-25 184
2006-11-25 184
2006-12-25 192
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:37 ap.7 Statens kulturråd
Till Språk- och folkminnesinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 90
2006-02-25 90
2006-03-25 90
2006-04-25 90
2006-05-25 90
2006-06-25 90
2006-07-25 90
2006-08-25 90
2006-09-25 90
2006-10-25 90
2006-11-25 90
2006-12-25 95
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Språk- och folkminnesinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:37 ap.11 Språk- och folkminnesinstitutet
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 509
2006-02-25 509
2006-03-25 509
2006-04-25 509
2006-05-25 509
2006-06-25 509
2006-07-25 509
2006-08-25 509
2006-09-25 509
2006-10-25 509
2006-11-25 509
2006-12-25 514
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:37 ap.12 Naturhistoriska riksmuseet
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Björn Cappelin
Likalydande till
Naturhistoriska riksmuseet
Riksarkivet
Språk- och folkminnesinstitutet
Statens kulturråd

Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket