Justitiedepartementet
Regeringsbeslut11

2005-12-01Ekobrottsmyndigheten
Box 820
101 36 STOCKHOLMJu2005/10552/Å


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105, prop. 2004/05:100, utg.omr. 04, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteBrottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning
Utredning och lagföringUtredning och lagföring1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Brott skall förebyggas.


Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning

Mål

Risken för att brott begås skall minska.


Återrapportering Brottsförebyggande arbete

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- metodutveckling samt övriga åtgärder på operativ nivå som har vidtagits för att förebygga att brott begås,

- en bedömning av de övergripande effekterna av det brottsförebyggande arbetet,

- hur samverkan med näringslivet och arbetslivets organisationer har utvecklats och hur de erfarenheter kring förebyggande av ekonomisk brottslighet som dessa aktörer besitter har tagits till vara i Ekobrottsmyndighetens verksamhet,

- hur det lokala ekobrottsförebyggande arbetet har utvecklats,

- hur Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelseverksamhet har bedrivits och utvecklats samt en bedömning av den effekt verksamheten har haft för förebyggande och utredning av ekonomisk brottslighet,

- antalet och andelen timmar som har satsats på brottsförebyggande arbete.

Väsentliga skillnader mellan avdelningarna skall analyseras och kommenteras.


Återrapportering Strategisk ledning och samordning

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- strategiska åtgärder inklusive omvärldsbevakning som har vidtagits för att tidigt upptäcka nya former av ekonomisk brottslighet och för att långsiktigt effektivisera det brottsförebyggande arbetet och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten,

- åtgärder som har vidtagits för att förstärka och vidareutveckla Ekobrottsmyndigheten som kunskaps- och kompetenscentrum inom ekobrottsområdet,

- i vilken omfattning Ekobrottsmyndigheten har tillhandahållit utbildning för ekobrottsbekämpning för åklagare, poliser och annan personal som inte arbetar vid myndigheten,

- åtgärder som har vidtagits, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen, för att utveckla formerna för samordning när det gäller bekämpning av den ekonomiska brottsligheten,

- åtgärder som har vidtagits för att förbättra och förstärka ledningen av poliserna vid Ekobrottsmyndigheten samt för att utveckla samarbetet mellan poliser, åklagare och andra personalkategorier,

- övriga åtgärder som har vidtagits med anledning av uppgiften att nationellt samordna bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten,

- åtgärder som har vidtagits för att samordna de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering av EU-relaterade medel i landet samt en beskrivning av erfarenheterna av myndighetens samordningsansvar på området. Resultatet skall redovisas och utvärderas i en årsrapport som skall ges in till regeringen senast den 1 oktober 2005.Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.


Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Fler brott skall leda till lagföring och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- särskilda åtgärder som har vidtagits för att fler brott skall leda till lagföring,

- åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen,

- åtgärder som har vidtagits för att förkorta genomströmningstiden för enklare ärenden,

- antalet inkomna respektive avslutade ärenden,

- antalet och andelen ärenden som har lett till lagföring,

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts,

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats, åtalsunderlåtelse har meddelats, åtal inte har väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte har väckts på grund av andra skäl,

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,

- antalet strafförelägganden med villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter,

- det totala antalet balanserade ärenden fördelat på intern balans respektive domstolsbalans,

- genomströmningstider (medel- och medianvärden) samt andelen balanserade ärenden äldre än 12 respektive 24 månader,

- antalet ärenden där biträde med förundersökningens verkställande har begärts av skattebrottsenheterna och antalet sådana ärenden som har redovisats av dessa enheter till Ekobrottsmyndigheten.

Väsentliga skillnader mellan avdelningarna skall analyseras och kommenteras. En mer utförlig redogörelse skall lämnas när det gäller utfallet i domstol i särskilt krävande ärenden.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de totala utgifterna uppdelade på de olika avdelningarna och den centrala staben.


2. Ekobrottsmyndigheten skall göra en bedömning av omfattningen och utvecklingen av det internationella samarbetet (använda resurser) samt en beskrivning av erfarenheter av samarbetet. Av redovisningen skall även framgå hur myndigheten tar till vara den erfarenhet och kompetens som verksamheten ger.


3. Ekobrottsmyndigheten skall göra en bedömning av hur utvecklingsarbetet som beskrivs i rapporten "Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet - EBM från experiment till långsiktighet" har implementerats och genomförts och vilka konkreta resultat det har lett till i verksamheten.


4. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att öka samverkan med domstolarna med inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.


5. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras samt vilka hinder som finns för att uppnå målen med den s.k. 24-timmarsmyndigheten.


6. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i Hermes. Redovisning skall ske senast den 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti och 1 november. Prognoserna skall analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Därutöver skall Ekobrottsmyndigheten redovisa de övriga åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl.a.

- utvecklingen av chefsrekryteringen, åtgärder för att uppmuntra personalen att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering (bl.a. för att uppnå en jämnare könsfördelning på chefsnivå),

- åtgärder för att främja jämställdhet,

- hur arbetet med att främja integration och mångfald samt för att motverka diskriminering har utvecklats,

- åtgärder för att personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund än svensk i större utsträckning skall kunna anställas vid myndigheten,

- åtgärder för att minska sjukfrånvaron och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna,

- antalet delpensioneringar och omfattningen av dessa.
1.4Uppdrag

Ekobrottsmyndigheten skall utveckla ett system för verksamhetsuppföljning som skall vara anpassat till verksamheten som helhet och till målen för brottsförebyggande arbete, brottsutredning och lagföring.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:4Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av Ekobrottsmyndigheten341 645 tkr
4:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten (Ram)341 645 tkr

Disponeras av regeringen2 053 tkr
4:4 ap.2Ekobrottsmyndigheten - Regeringens disposition (Ram)2 053 tkr


Villkor
4:4 Ekobrottsmyndigheten

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:4 Ekobrottsmyndigheten

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:4 ap.10Allt0
4:4 ap.20Allt2 0532.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
4:44:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)33 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)34 619
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 38 Datum: 2004-12-16
Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 340 145 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Ekobrottsmyndigheten 4:4 ap.1.
Beslutsnr: 7 Datum: 2005-06-22
Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 500 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-07-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Ekobrottsmyndigheten 4:4 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Andreas Gustafsson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Åklagarmyndigheten