Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:66

2005-12-15
U2005/9533/Kr
Statens museer för världskultur
Box 5306
402 27 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens museer för världskultur
Riksdagen har beslutat om Statens museer för världskulturs verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/05:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:Kru1, rskr. 2005/06:85).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens museer för världskultur och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Kulturpolitik Museer och utställningar Bevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Statens museer för världskultur är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela myndighetens verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Statens museer för världskultur skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målen. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Statens museers för världskulturs verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren. Resultatet skall redovisas för myndigheten som helhet samt i tillämpliga delar per museum.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Statens museer för världskultur skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Målet är att samlingarnas sammansättning bättre skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation. Skilda perspektiv skall också uppmärksammas och prioriteras när det gäller det löpande arbetet med samlingarna.

Återrapportering

Statens museer för världskultur skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade

Återrapportering

Statens museer för världskultur skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

Mål 2

Nå fler och nya besökare

Återrapportering

Statens museer för världskultur skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

  • antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök. Besökare till utställningar med entréavgift skall särredovisas med avseende på bl.a. fri entréreformen.

Mål 3

Utvecklad pedagogisk verksamhet i samarbete med bl.a. skola, universitet och högskola.

Återrapportering

Statens museer för världskultur skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 4

Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner.

Återrapportering

Statens museer för världskultur skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Ökad kunskap inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Statens museer för världskultur skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Statens museer för världskultur skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Lokalkostnader

Statens museer för världskultur skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd.

Prognoser 2006-2009

Statens museer för världskultur skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

Fri entré

Statens museer för världskultur skall till Statens kulturråd senast den 5:e i varje månad lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens museer. Uppgifterna skall redovisas per museum och skall innehålla:

  • Utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året.

  • Förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år (eller jämförbart år) i antal och i procent.

Redovisningen skall kommenteras med avseende på eventuella effekter av fri entréreformen.

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Statens museer för världskultur skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
Disponeras av Statens museer för världskultur 139 225
ap.4 Statens museer för världskultur (ram) 139 225

Villkor för anslag 28:28

ap.4 Statens museer för världskultur

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
28:28 Centrala museer: Myndigheter
ap.4 4 303 3 % 0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens museer för världskulturs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 11 602
2006-02-25 11 602
2006-03-25 11 602
2006-04-25 11 602
2006-05-25 11 602
2006-06-25 11 602
2006-07-25 11 602
2006-08-25 11 602
2006-09-25 11 602
2006-10-25 11 602
2006-11-25 11 602
2006-12-25 11 603
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens museer för världskulturs disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:28 ap.4 Statens museer för världskultur

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter 0 0 9 000 0 9 000 9 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2006 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens museer för världskultur skall ha fri entré till sina basutställningar. Statens museer för världskultur får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, med undantag för de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten. Myndigheten skall i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

-Entréer och visningar

- Butiksförsäljning

- konferensverksamhet

- avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen

-övrigt

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens museer för världskultur kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras 7 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Ayse Sungur
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Justitiedepartementet/IM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd