Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:74

2005-12-15
U2005/9541/Kr
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Kulturpolitik Museer och utställningar Programverksamhet
Kunskap, information och utbildning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Forum för levande historia är att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forumet skall ha som övergripande mål att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Verksamheten skall mana till diskussion och reflektion över frågor om demokrati, tolerans och människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen, men också behandla andra brott mot mänskligheten ur ett historiskt såväl som ett samtida perspektiv.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Forum för levande historias verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Forum för levande historia skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Programverksamhet

Mål 1

Målet är att sprida kunskap om Förintelsen samt i övrigt bidra till fördjupning och reflektion som kan stärka en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

  • prestationer i form av t.ex. antal utställningar, uppträdanden, föreställningar, föreläsningar o.dyl., samt göra en bedömning av vilka effekter som dessa har haft. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Mål 2

Målet är att verksamheten skall nå barn och ungdom samt vuxna i barns och ungas närmiljö.

Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

  • insatser som gjorts för att uppnå målet. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Mål 3

Målet är att verksamheten skall nå största möjliga geografiska spridning och förankring.

Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

 

Mål 4

Målet är att främja konstnärlig och kulturell utveckling samt etablera gränsöverskridande arbetsmetoder i syfte att nå grupper av besökare som traditionellt inte tar del av aktiviteter av detta slag.

Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

  • insatser som gjorts för att nå målet samt för att utveckla publik verksamhet i nya former, t.ex. genom möte mellan olika discipliner och genom inflytande av teater, musik, litteratur, konst, dans mm. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kunskap, information och utbildning

Mål 1

Målet är att genom bred samverkan och med stöd i forskning uppnå ökad kunskap externt såväl som internt inom det område som myndigheten verkar, kring demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Målet är att ta initiativ till insatser i syfte att förvärva och stärka kunskap externt såväl som internt kring sådana ämnesområden där tidigare kunskap saknas eller behöver kompletteras.

Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

  • Forum för levande historia skall särskilt redovisa insatser som gjorts för att stärka arbetet med romska frågor och insatser för att moverka antiziganism.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Forum för levande historia skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Lokalkostnader

Forum för levande historia skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd.

Förintelsens minnesdag

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari.

Ersättning för utställning av konstverk

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Forum för levande historia skall mot bakgrund av gällande avtal i förekommande fall redovisa antalet utställningar där konstverk ingår och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Prognoser 2006-2009

Forum för levande historia skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Myndigheten skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

 

Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance

Forum för levande historia skall företräda Sverige i Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance samt betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av nämnda organisation. I samband med årsredovisningen skall Forum för levande historia redovisa och bedöma sina insatser.

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia skall svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Resultaten av utgivning och spridning av publikationen mm. skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:34 Forum för levande historia (Ramanslag)
Disponeras av Forum för levande historia 40 061
ap.1 Forum för levande historia (ram) 40 061

Villkor för anslag 28:34

ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. skall rymmas inom anslagsposten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
28:34 Forum för levande historia
ap.1 1 202 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
28:34 Forum för levande historia
28:34 ap.2 28:34 ap.1 650
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
28:34 Forum för levande historia
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 4 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 3 338
2006-02-25 3 338
2006-03-25 3 338
2006-04-25 3 338
2006-05-25 3 338
2006-06-25 3 338
2006-07-25 3 338
2006-08-25 3 338
2006-09-25 3 338
2006-10-25 3 338
2006-11-25 3 338
2006-12-25 3 343
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:34 ap.1 Forum för levande historia
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Ayse Sungur
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet/D och IM
Finansdepartementet/Ba och ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd