Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:59

2005-12-15
U2005/9526/Kr
Riksarkivet
Box 12541
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Riksarkivet och landsarkiven
Riksdagen har beslutat om Riksarkivets och landsarkivens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Riksarkivet och landsarkiven och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Kulturpolitik Arkiv Arbeta för en god arkivhantering
Ta emot, bevara och vårda
Tillhandahålla och tillgängliggöra
Museitjänster

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Mål för Riksarkivet och landsarkiven är att myndigheternas arkiv, vilka är en del av det nationella kulturarvet, skall hanteras så att de tillgodoser

- rätten att ta del av allmänna handlingar,

- behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt

- forskningens behov.

Riksarkivet och landsarkiven skall genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i samverkan med andra, bidra till samt sprida information om ny kunskap inom sitt verksamhetsområde. Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet skall redovisas särskilt. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Riksarkivets och landsarkivens verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom att utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Riksarkivet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målen. Riksarkivet skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Riksarkivets verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkiv

1.1.1.1

Verksamhetsgren Arbeta för en god arkivhantering

Mål 1

Målet är en förbättrad arkivhantering hos myndigheter och enskilda arkivbildare.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras.

Mål 2

Målet är ökad enhetlighet och samordning mellan den statliga och den kommunala arkivhanteringen.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Ta emot, bevara och vårda

Mål

Målet är en långsiktigt säker och ändamålsenlig förvaring och vård av de arkiv som tas emot och förvaras hos arkivmyndigheterna.

Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Riksarkivet skall bl.a. redovisa

- omfattningen av leveranser, arkivbestånd och vårdinsatser,

- en sammanfattande bedömning av arkivlokalernas och arkivbeståndens status.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Tillhandahålla och tillgängliggöra

Mål

Målet är att vidareutveckla tillhandahållandet och tillgängligheten av de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa och analysera de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet.

Av redovisningen skall framgå bl.a.

- antal inkomna respektive besvarade skriftliga förfrågningar,

- antalet besök,

- antalet mikrokort tillgängliga för forskningen,

- uthyrning och försäljning av mikrokort,

- antalet tillgängliga digitala bilder,

- antalet besök på arkivmyndigheternas hemsidor,

- omfattning av och exempel på egna utställningar, konferenser och andra utåtriktade arrangemang och verksamheter,

- vilka insatser som har gjorts för att utveckla verksamheten i kontakt med skola, universitet och högskola samt andra kulturinstitutioner.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Museitjänster

Mål

Målet är att vidareutveckla tillhandahållandet av vissa museitjänster.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Målet är att bidragsgivningen till enskilda arkiv skall åstadkomma största möjliga effekt. Riksarkivet skall redovisa och bedöma effekterna av bidragsgivningen.

Regionalt utfall

Riksarkivet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Riksarkivet skall i årsredovisningen specificera Riksarkivets och landsarkivens totala lokalkostnader för 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd. Redovisningen skall specificeras även för landsarkiven.

Omvärldsanalys

Riksarkivet skall i en särskild skrivelse till regeringen senast den 1 april 2007 redovisa en omvärldsanalys med särskilt fokus på utveckling, förändringar och konsekvenser av användningen av ny teknik inom arkivområdet.

EU-stöd

Riksarkivet skall i samarbete med Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Svenska filminstitutet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och andra gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas i en separat skrivelse senast den 1 april 2006. Av redovisningen skall framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen av projekt som erhållit stöd samt vilka myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

Regionalt utvecklingsarbete

Riksarkivet och landsarkiven skall vara en samverkanspart i regionalt utvecklingsarbete, bl.a. i arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen, genom att bidra med analys, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Riksarkivet och landsarkiven får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att uppnå målet. Resultatet skall redovisas och analyseras. Riksarkivet och landsarkiven skall bistå Verket för näringsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Riksarkivet och landsarkiven skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de Regionala tillväxtprogrammen.

Anställda med lönebidrag

Riksarkivet skall redovisa antal anställda personer finansierade med lönebidrag samt kostnaden för dessa.

Prognoser 2006-2009

Riksarkivet skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

4

Uppdrag

Dokument på de nationella minoritetsspråken

Riksarkivet skall utveckla arbetsformerna för samarbetet med andra institutioner och organisationer om frågor som rör dokument på de nationella minoritetsspråken. Uppdraget skall genomföras i samverkan med bl.a. berörda myndigheter och institutioner samt representanter för de nationella minoriteterna.

Riksarkivet skall i årsredovisningen för 2006 redovisa formerna för samarbetet på kort och medellång sikt samt de resultat som uppnåtts under året.

Avgiftsbeläggning

Riksarkivet skall i samråd med Ekonomistyrningsverket (ESV) analysera och lämna förslag om avgiftsbeläggning av tjänster, artiklar m.m. Uppdraget skall redovisas 15 augusti 2006.

Nationella samarbetsprojekt

Riksarkivet skall redovisa omfattningen av och inriktningen på viktigare nationella samarbetsprojekt i vilka man deltar. Redovisningen skall lämnas i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2007.

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Myndigheten skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisa till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:21 Riksarkivet och landsarkiven (Ramanslag)
Disponeras av Riksarkivet 313 521
ap.1 Riksarkivet och landsarkiven (ram) 313 521

Villkor för anslag 28:21

ap.1 Riksarkivet och landsarkiven

- I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 460 000 kronor. Medlen utbetalas den 25:e varje månad i poster om 38 333 kronor till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

- Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv får använda 11 642 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv enligt förordningen (1995:679) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven. Av bidraget är 6 973 000 kronor avsedda för verksamheten vid Stiftelsen Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.

28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Riksarkivet 6 049
ap.1 Bidrag till regional arkivverksamhet (ram) 6 049

Villkor för anslag 28:22

ap.1 Bidrag till regional arkivverksamhet

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.

- Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, till följande regionala arkivinstitutioner:

- Bohusläns föreningsarkiv, Dalarnas folkrörelsearkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Folkrörelsearkivet Blekinge, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Folkrörelsearkivet Västernorrland, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Arkiv Gävleborg, Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Föreningsarkiven i Stockholms län, Föreningsarkivet Sörmland, Hallands Arkivförbund, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Kalmar läns Arkivförbund, Kronobergsarkivet, Skaraborgs läns folkrörelsearkiv, Skånes arkivförbund, Arkiv Västmanland, Älvsborgs läns föreningsarkiv och Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA).

- Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas. Riksarkivet skall fördela stödenheterna lika mellan de stödberättigade arkivinstitutionerna.

- Riksarkivet skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksarkivet skall lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
28:21 Riksarkivet och landsarkiven
ap.1 9 406 3 % 0
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet
ap.1 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
28:21 Riksarkivet och landsarkiven
ap.2 ram
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet
ap.2 obetecknat

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 140 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 45 345
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-02 78 380
2006-03-24 78 380
2006-06-23 78 380
2006-09-25 78 381
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:21 ap.1 Riksarkivet och landsarkiven

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Museitjänster -4 422 -8 000 12 500 15 900 -3 400 -15 822
SVAR -500 -4 100 25 960 29 620 -3 660 -8 260
Summa -4 922 -12 100 38 460 45 520 -7 060 -24 082
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Riksarkivet och landsarkiven får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet, som också får disponera inkomsterna.

- Riksarkivets verksamhet inom enheten för museitjänster skall utgöra en separat verksamhetsgren som på sikt skall finansieras med avgiftsintäkter. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet, som också får disponera inkomsterna.

- Resultatet av SVAR:s verksamhet skall särredovisas i årsredovisningen.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksarkivet och landsarkiven kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Riksarkivet skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

Särskilt räntekonto

Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret sätta in ersättningar för arkivleveranser från affärsverk, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, skall användas till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande. Riksarkivet skall i årsredovisningen särredovisa intäkter och uppskattade kostnader för denna del av verksamheten.

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Kerstin Östmark
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
samtliga landsarkiv
Stockholms stadsarkiv
Värmlandsarkiv
Stiftelsen Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek